Colegio Oficial de Farmaceuticos de Ourense
asgafa
sergas
portalfarma
logoama
bannerCF 300x90
Bolsa Farmamundi 40g

Concierto

 

1.-CARACTERÍSTICAS XERAIS

O contido do presente anexo adaptarase ao recollido na Lei 29/2006 de Garantías y Uso Racional dos medicamentos e produtos sanitarios e normas de desenvolvemento, Real decreto 83/93, polo que se regula a selección de medicamentos a efectos do seu financiamento polo Sistema Nacional de Saúde, Real decreto 1663/98, polo que se amplía a relación de medicamentos excluídos a efectos do seu financiamento con cargo a fondos da Seguridade Social ou a fondos estatais afectos á Sanidade, a Orde ministerial do 14 de febreiro de 1997, o Real decreto 175/2001 do 23 de febreiro polo que se aproban as normas de correcta elaboración e control de calidade das fórmulas maxistrais e preparados oficinais, a Orde SCO/3262/2003, do 18 de novembro, pola que se aproba o Formulario Nacional, o Decreto 443/2003, do 11 de decembro, de regulación das actividades de elaboración e control de calidade de fórmulas maxistrais e preparados oficinais na Comunidade Autónoma de Galicia, a Orde SCO/3123/2006, do 29 de setembro, pola que se actualiza o Formulario Nacional, a Resolución de 2 de agosto de 2012, de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por la que se procede a la actualización de la lista de medicamentos que quedan excluídos de la prestación farmacéutica en el Sistema Nacional de Salud e demais normativa que se estableza ao respecto.

2.-FÓRMULAS MAXISTRAIS E PREPARADOS OFICINAIS INCLUÍDOS NA PRESTACIÓN FARMACÉUTICA

Desde a data de produción de efectos deste concerto, as fórmulas maxistrais e preparados oficinais dispensables con cargo ao Servizo Galego de Saúde serán as que se elaboren de acordo co establecido no Formulario Nacional e segundo o disposto nas normas de correcta elaboración e control de calidade de fórmulas maxistrais e preparados oficinais, con principios activos contidos na listaxe da táboa II anexa, na vía de administración que garante a eficacia, seguridade e calidade das preparacións e nas condicións particulares que se especifican para cada substancia.

 

3.-FÓRMULAS MAXISTRAIS E PREPARADOS OFICINAIS EXCLUÍDOS DA PRESTACIÓN FARMACÉUTICA

 

3.1 Fórmulas maxistrais e preparados oficinais que na súa prescrición non conste a composición cualitativa e cuantitativa e/ou se faga referencia a indicacións non recoñecidas en España para o principio activo prescrito, agás que se dispoña da correspondente autorización do Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

3.2 Fórmulas maxistrais e preparados oficinais cando a súa composición, dose e forma farmacéutica sexa idéntica á dalgún medicamento rexistrado e comercializado no mercado.

3.3 Fórmulas maxistrais e preparados oficinais cando a súa composición se corresponda con formulacións retiradas en Programas de Selección e Revisión de Medicamentos do Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

3.4 Fórmulas maxistrais e preparados oficinais que sexan susceptibles de ser clasificadas nos grupos ou especialidades excluídos do financiamento do Sistema Nacional de Saúde pola normativa vixente.

3.5 Fórmulas maxistrais que inclúan só excipientes, ou mesturas de excipientes.

 

4.-ELABORACIÓN E DISPENSACIÓN

 

A elaboración e dispensación de fórmulas maxistrais e preparados oficinais, levarase a cabo baixo a responsabilidade do farmacéutico titular da oficina de farmacia, debendo garantir o cumprimento do establecido nas normas de correcta elaboración e control de calidade de fórmulas maxistrais e preparados oficinais e no Decreto 443/2003, do 11 de decembro, así como no disposto nas guías de aplicación editadas polo Servizo Galego de Saúde, relativas á elaboración e control de calidade de fórmulas maxistrais e preparados oficinais.

A dispensación de fórmulas maxistrais e preparados oficinais en oficinas de farmacia que non dispoñan de autorización ou recoñecemento de nivel de elaboración e control de calidade da Consellería de Sanidade, deberá realizarse seguindo os procedementos descritos para a elaboración por terceiros establecido nas anteditas guías de aplicación relativas á elaboración e control de calidade de fórmulas maxistrais e preparados oficinais. Nestes casos, de acordo co disposto no Formulario Nacional é imprescindible que o usuario coñeza tanto o farmacéutico elaborador coma o farmacéutico dispensador, polo que no etiquetado da fórmula maxistral ou o preparado oficinal deberán estar incluídos os anteditos datos.

 

5. VALORACIÓN DAS FÓRMULAS MAXISTRAIS E PREPARADOS OFICINAIS

As fórmulas maxistrais e preparados oficinais valoraranse de acordo coas normas establecidas neste concerto.

Considéranse englobados no importe das preparacións, o prezo da elaboración (os principios activos, excipientes, material de acondicionamento e honorarios profesionais), o prezo da dispensación así como os correspondentes impostos.

5.1  Prezo da materia prima:

a. Prezo dos principios activos:

As fórmulas maxistrais e preparados oficinais elaboraranse cos principios activos incluídos na táboa II, na que figura o prezo en euros por gramo de cada un deles. Nesta listaxe de principios activos reflectirase aqueles que sexan fotosensibles As citadas materias primas non serán dispensables a granel A determinación do prezo das materias primas incluidas nas listas, efectuarase a partir dos comprobantes ou certificados orixinais acreditativos dos prezos de custo emitidos por provedores representativos (laboratorios farmacéuticos, centros de distribución farmacéutica,...).

A modificación e inclusión de novos principios activos, así como a revisión dos seus prezos será competencia da Comisión Autonómica Central de Farmacia a través da Comisión Técnica de Formulación Maxistral nomeada para o efecto.

As solicitudes presentadas deberán ir acompañadas da documentación técnica que xustifique dita solicitude.

b. Prezo dos excipientes: este prezo virá determinado en euros por unidade, segundo a forma farmacéutica da fórmula maxistral elaborada (táboa III).

5.2  Honorarios profesionais

 

Os honorarios profesionais fixaranse de conformidade cos distintos parágrafos da táboa I, onde se agrupan por formas farmacéuticas que requiran tempo e responsabilidades semellantes.

Como criterio para a valoración de cada grupo mantense un factor P (constante), seguido dun coeficiente multiplicador diferente para cada un dos grupos.

O devandito factor será revisable anualmente. A revisión será automática, efectuándose de acordo co incremento do conxunto das retribucións íntegras do persoal en activo do sector público no sometido á lexislación laboral que estableza a Lei de orzamentos xerais do Estado.

 

 

Factor P = Factor P ano anterior (1 + % de incremento/100)

 

5.3    Prezo do envase: establécese un prezo único de 0,70 euros por envase.

5.4.   Procedemento de valoración:

  1. Prezo da materia prima (segundo táboa II e III)

  2. Honorarios profesionais (segundo táboa I)

  3. Prezo do envase (0,70 €/ envase).

  4. (a + b + c) = z: Prezo da preparación sen impostos.

 

PVP da preparación = z + % IVE vixente sobre z 

 

Nas valoracións que se indican na fórmula anterior, considéranse incluídos tódolos prezos dos materiais de acondicionamento da preparación.

Os honorarios profesionais calcularanse multiplicando o factor P polo coeficiente de valoración que corresponda segundo a táboa adxunta.

O farmacéutico deberá consignar ao dorso da receita, o prezo de facturación desagregado da seguinte forma:

 

 

materia prima + honorarios profesionais + envase + IVE 

 

En cada preparación, segundo a táboa adxunta, fíxase un máximo á elaborar expresado en unidades, gramos ou mililitros. Non se aboarán cantidades superiores ás fixadas.

Os enemas poderanse dispensar en fraccións, cando a prescrición así o indique, non podendo superar o número de 10 fraccións por receita. En ningún caso o volume total dispensado poderá superar a cantidade máxima fixada na táboa. A taxación efectuarase valorándose a cantidade total dispensada e sumarase ao seu importe o prezo do número de envases utilizados.

As fórmulas maxistrais e preparados oficinais acondicionaranse para a súa dispensación en envases axeitados a súa composición. Prestarase especial atención na utilización dos envases seguintes:

 • Os envases de plástico topacio utilizaranse para as preparacións que teñan na súa composición produtos fotosensibles en xeral. (Só fórmulas líquidas nas que interveñan produtos sinalados con “X”).

 • Os envases de cristal topacio utilizaranse para as preparacións que na súa composición teñan produtos fotosensibles de características especiais (formas líquidas nas que interveñan produtos sinalados con “OX”) e tamén para as fórmulas líquidas con produtos sinalados con “O”.

 

6. PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DOS USUARIOS

A contribución económica dos usuarios con dereito á prestación farmacéutica do Sistema Nacional de Saúde na dispensación de fórmulas maxistrais e preparados oficinais, efectuarase segundo os criterios establecidos no apartado oito do anexo A do presente Concerto, de acordo ao recollido no artigo 94 bis da Lei 29/2006, de 20 de xullo, de garantías e uso racional dos medicamentos e produtos sanitarios ou a establecida en cada momento na lexislación vixente na materia.

 

 

7. FACTURACIÓN

As fórmulas maxistrais e preparados oficinais se facturarán de acordo co establecido no anexo C do presente concerto.

Será de obrigado cumprimento, a consignación ao dorso de cada receita dos datos da oficina de farmacia elaboradora, para a facturación de receitas de fórmulas maxistrais e preparados oficinais, por aquelas oficinas de farmacia que non dispoñan de recoñecemento de nivel de elaboración e control de calidade e non estean incluídas no correspondente rexistro da Consellería de Sanidade.

 

Táboa I.- Valoración dos honorarios profesionais

 

FORMAS FARMACÉUTICAS ORAIS

 

 

Unidades ou mL (n)

 

Máximo

De 1 a 10 De 11 a 30 

De 31 a 100

Cápsulas

       100 unidades

P x 6

+ (n -30) x 0,1 P

Papeis,

selos

        50 unidades

 P x 3

                                + (n -10) x 0,1 P

 

           Máximo

De 1 a

                                  De 101 a 250

Xaropes

Solucións

Suspensións

250 mL 250 mL 250 mL 

P x 3 P x 3 P x 3

+ (n -100) x 0,01 P + (n -100) x 0,01 P + (n -100) x 0,01 P

 

FORMAS FARMACÉUTICAS RECTAIS

  

Unidades ou mL (n)

 

Máximo

De 1 a 100

De 100 a 1000

Enemas

1000 mL

P x 3

+ (n -100) x 0,01 P

Supositorios

25 unidades

P x 4

 

 

 FORMAS FARMACÉUTICAS VAXINAIS

 

 

Unidades

 

 

    Máximo

  De 1 a 25

Óvulos

  25 unidades

     P x 4

 

FORMAS FARMACÉUTICAS TÓPICAS

  

Gramos ou mL (n)

 

 

Máximo

De 1 a 100

De 101 a 250

Cremas

100 mL

P x 4

 

Xeles

100 mL

P x 4

 

Pastas

100 mL

P x 4

 

Pomadas

100 mL

P x 4

 

Ungüentos

100 mL

P x 4

 

Emulsións

250 mL

P x 4

+ (n -100) x 0,013 P

Solucións

250 mL

P x 3

+ (n -100) x 0,010 P

Suspensións

250 mL

P x 3

+ (n -100) x 0,010 P

 

 FORMAS FARMACÉUTICAS ESTÉRILES

 

Unidades

 

Máximo

De 1 a 25

Inxectables

25 unidades

P x 10

Colirios

1 unidade

P x 7

 

 Táboa II.- LISTA DE PRINCIPIOS ACTIVOS PARA FORMULACIÓN MAXISTRAL

 

Nome

 Comentario Vía  Envase

/gramo

5-aminosalicílico, ácido (5- ASA)

 

 

X

0,6596

 Aceite de cade

Só asociado a outros principios activos antipsoriásicos (sen aceite ou brea de xenebreiro)

 

X

0,0871

 Aceite de xenebreiro

Só asociado a outros principios activos antipsoriásicos (sen aceite de cade)

 

X

0,0871

 Acetazolamida

 

 

 

0,3407

 Acetilsalicílico, ácido

 

 

 

0,0226

 Acetohidroxámico,  ácido

Especial control médico (E.C.M.)

 

 

4,0202

 Aciclovir

 

 

 

1,7300

 Adrenalina, cristal

 

 

X

8,9990

 Alopurinol

 

 

 

0,1751

 Alcatran hulla

Só asociado a outros principios activos antipsoriásicos (sen coaltar ou brea hulla)

 

 

0,0464

 Alcatran vegetal

 

 

 

0,0286

 Amantadina,  clorhidrato

 

 

 

0,8057

 Amilocaína,  clorhidrato

 

 

X

1,3906

 Aminoacético, ácido

 

vs

 

0,0120

 Aminobenzóico, ácido

Só asociado a outros principios activos en procesos patóloxicos que requiran fotoprotección

 

X

0,0636

 Aminofilina

Como monofármaco

 

X

0,1639

 Aminosalicílico,ácido (ASA)

 

 

X

0,3347

 Amiodarona,  clorhidrato

 

 

 

4,2140

 Amitriptilina

 

 

 

0,6634

 Amonio, cloruro

 

 

 

0,0447

 Antralina

 Só asociado a outros principios activos antipsoriásicos (sen ditranol)

 

X

2,4043

 Arnica, extracto fluido

 

 

X

0,0707

 Aspártico, ácido

 

vs

X

0,6840

 Atenolol

 

 

 

3,4620

 Atropina, sulfato  (dosificación en ^g)

 Como monofármaco

 

X

1,7452

Azuleno 25% hidrosoluble

 Só asociado a outros principios activos

 

 

0,3718

Bacitracina

 Como monofármaco

 

X

0,8713

Bálsamo do Perú

 

 

X

0,1245

Bálsamo do Perú, extracto fluido

 

 

X

0,0258

Barbital

 Como monofármaco

 

 

0,0172

 Beclometasona,  dipropionato     X 54,8679
 Beladona, extracto  branco acuoso     X 0,1811
 Beladona, extracto fluido  Só por vía sistèmica e non formulable en laxantes    X  0,0415
 Beladona, po  Só por vía sistèmica e non formulable en laxantes    X  0,0456
 Beladona, tintura  Só por vía sistèmica e non formulable en laxantes    X  0,0212
 Bencidamina, clorhidrato        0,4330
 Bencilo, benzoato  Só en concentracións entre o10-30%  vt    0,0398
 Bentonita        0,0077
 Benzocaína  Non formulable en antihemorroidais   X 0,2666
 Betaína   Cando se formule con lauril sulfato sódico, só poderá asociarse a  ketaconazol      0,0534
 Betametasona  Como monofármaco ou asociado con gentamicina, tobramicina e  tetraciclinas para adm. Oftálmica    X  17,7889
 Betametasona, 17-21  dipropionato  Como monofármaco    X  14,4880
 Betametasona, 17-  valerato  Como monofármaco    X  15,8350
 Bifonazol  Como monofármaco      4,1970
 Bioxofre fluido        0,0798
 Bioxofre po        0,0643
 Biotina (dosificación en ^g)  Como monofármaco    X  13,7609
 Borico, ácido po  Para uso otolóxico e como excipiente      0,4042
 Brea xenebreiro  Só asociado a outros principios activos antipsoriásicos (sen aceite de cade)    X  0,0871
 Brea hulla  Só asociado a outros principios activos antipsoriásicos (sen coaltar ou alcatrán de hulla)      0,0464
 Brea vexetal        0,0286
 Bumetanida      X  20,6695
 Butilescopolamina,  bromuro  Como monofármaco    X  35,8712
 Cafeína anhidra        0,1356
 Cafeína diffucaps retard        0,0964
 Cafeína, citrato        0,2536
 Calcio, acetato  Como monofármaco ou asociado a outras sales de Ca ou  Vitamina  D      0,0629
 Calcio, carbonato  precipitado  Como monofàrmaco ou asociado a outras sales de Ca ou Vitamina D      0,0057
 Calcio, citrato  Como monofàrmaco ou asociado a outras sales de Ca ou Vitamina D      0,0250
 Calcio, cloruro anhidro  Como monofármaco ou asociado a outras sales de Ca ou  Vitamina  D     0,0241
 Calcio, cloruruo cristal  Como monofàrmaco ou asociado a outras sales de Ca ou  Vitamina  D     0,0034
 Calcio, dobesilato  Como monofàrmaco ou asociado a outras sales de Ca ou  Vitamina  D     0,1393
 Calcio, fosfato dibásico       0,0076
 Calcio, fosfato  monobásico  Como monofàrmaco ou asociado a outras sales de Ca ou  Vitamina  D      0,0163
 Calcio, fosfato tribàsico  Como monofàrmaco ou asociado a outras sales de Ca ou  Vitamina  D      0,0060
 Calcio, glicerofosfato po  Como monofàrmaco ou asociado a outras sales de Ca ou  Vitamina  D      0,0578
 Calcio, gluconato  Como monofàrmaco ou asociado a outras sales de Ca ou  Vitamina  D      0,0607

 Calcio, hidróxido

 Como monofàrmaco ou asociado a outras sales de Ca ou  Vitamina  D     0,0214
 Calcio, lactato  Como monofàrmaco ou asociado a outras sales de Ca ou  Vitamina  D     0,0398
 Calcio, sulfato  Como monofàrmaco ou asociado a outras sales de Ca ou  Vitamina  D     0,0258
 Canrenona    vt    5,2240
 Captoprilo        5,1900
 Carbamazepina        1,0818
 Carbón activado  Só como antídoto        2,4580
 Carbón adsorbente  Só como antídoto       2,4580
 Celulosa deae        0,3174
 Celulosa, fosfato        0,1225
 Cianocobalamina (dosificación en microgramos)  Como monofármaco    X  28,4650
 Ciclopirox etanolamina  Como monofármaco      5,4816
 Cimetidina        0,4390
 Ciproheptadina clorhidrato  Como antihistamínico  vs    1,6874
 Cisteamina        0,1259
 Cisteína, clorhidrato    vs  X  0,1820
 Clindamicina, clorhidrato  Como monofármaco 4,1550
 Clioquinol  Só asociado a outros principios activos  vt  X  0,2104
 Clobetasol, propionato  Como monofármaco  X  14,4528
 Clofibrato    X  0,0258
 Clonidina, clorhidrato  Como monofármaco (dosificación en ^g)  X  16,0402
 Cloral, hidrato    X  0,1377
 Cloranfenicol, palmitato  Como monofármaco  X  0,4440
 Cloranfenicol, succinato  Como monofármaco   X  0,1294
 Clorazepato dipotásico      1,3173
 Clordiazepóxido  Como monofármaco  X  0,4624
 Clorfenamina, maletato  Como monofármaco    0,3675
 Cloroiodoquina  Só asociado a outros principios activos    0,2104
 Clorotiazida      0,0974
 Clorpropamida  Como principio activo sen asociar    0,0258
 Clortalidona  1,0240
 Clotrimazol  Como monofármaco  0,8280
 Coaltar  Só asociado a outros principios activos antipsoriásicos (sen brea ou alcatrán hulla)  0,0464
 Cobre, sulfato cristal    0,0483
 Cobre, sulfato po  0,0508
 Cocaína, clorhidrato  0,6487
 Crisaborina    X  1,0171
 Crisofánico, ácido  X  0,0473
 Cromoglicato disódico  1,3734
 D cicloserina  3,0289
 Desoximetasona  Como monofármaco  49,8350
 Dexametasona  Como monofármaco ou asociado con gentamicina, tobramicina e tetraciclinas para administración oftálmica  7,4766
 Dexametasona, fosf. Sod.  Como monofármaco  7,1975
 Dietilaminoetilcelulosa  0,3678
 Dietilestilbestrol  vs  X  9,5199
 Difenhidramina, clorhidrato  Como monofármaco  vs  X  1,0145
 Difenilhidantoina      1,0248
 Difilina  X  0,0571
 Diflucortolona, valerato  Como monofármaco  104,1456
 Dihidroxipropilteofilina  X  0,0571
 Diltiazem, clorhidrato  X   3,9667
 Dioctilsulfosuccinato sódico  Só para uso otolóxico  0,2519
 Diprofilina  X  0,0571
 Ditranol  Só asociado a outros principios activos antipsoriásicos (sen antralina)  X   2,4043
 Docusato sódico  Só para uso otolóxico  0,1785
 Edetato disódico  Non formulable en colirio  0,0523
 EDTA (Etilendiaminotetracético, ácido)  Non formulable en colirio 0,0491 
 Efedrina, clorhidrato  Como monofármaco  X 0,1670 
 Enalaprilo       2,5920 
 Epinefrina      X 9,5650 
 Ergocalciferol  Como monofármaco ou asociado a sal de Ca    OX 95,0277 
 Eritromicina base      X  0,7347
 Eritromicina, estolato      X  39,8144
 Escopolamina, bromuro  Como monofármaco    X  7,9105
 Escopolamina, butilbromuro  Como monofármaco    X  7,5003
 Espironolactona  X  3,3302
 Estradiol 17-alfa   vs  X  98,5475
 Estradiol 17-beta   Admítese por vía transdérmica, en forma de xel, a concentración máxima de até o 0,06% vs  X  15,4053
 Estreptomicina, sulfato  Como monofármaco      0,1992
 Estróxenos conxugados   vs    12,4710
 Estrona   vs  X  13,7031
 Etinilestradiol (dosificación en Mg)   vs  X  34,3304
 Famotidina        6,0858
 Fenacetina        0,0368
 Fenazopiridina, clorhidrato        0,1423
 Fenilalanina  

 vs

 vt

   0,1475
 Fenilbutazona  Como monofármaco      0,1285
 Fenilefrina, clorhidrato      X  0,6294
 Fenilisohidantoína        0,3278
 Fenilpropanolamina, clorhidrato  X  0,1907
 Fenilpropanolamina, clorhidrato diffucaps  X  0,1209
 Fenitoina        0,2234
 Fenobarbital  Como monofármaco      0,1828
 Fenol     OX  0,0533
 Fenoxibenzamina, clorhidrato        0,7864
 Ferro, gluconato  Como monofármaco ou asociado a ácido fólico   X  0,0431
 Ferro, oxalato  Como monofármaco ou asociado a ácido fólico   X  0,1656
 Ferro, sulfato cristal (ferroso)  Como monofármaco ou asociado a ácido fólico      0,0207
 Flecainida   vs    2,8100
 Flufenámico, ácido        2,8267
 Flumetasona, pivalato  Como monofármaco   X  57,6545
 Fluocinolona, acetonido  Como monofármaco ou asociado con xentamicina, tobramicina e tetraciclinas para administración oftálmica    X   17,9800
 Fluorouracilo     X  5,7800
 Fólico, ácido  Como monofármaco ou asociado sales Fe   X  0,2363
 Fosfato monosódico        0,0235
 Furosemida     X  0,7640
 Gomenol  Como monofármaco asociado en EPOC ou enfermidades asociadas segundo a clasificación ICM-9      0,0569
 Halcinonida  Como monofármaco      0,0733
 Hidralazina, clorhidrato        1,5606
 Hidroclorotiazida        0,1682
 Hidrocortisona base  Como monofármaco ou asociado con gentamicina, tobramicina e tetraciclinas para adm. Oftálmica   X  5,0933
 Hidrocortisona, acetato  Como monofármaco ou asociado con gentamicina, tobramicina e tetraciclinas para adm. Oftálmica   X   4,5900
 Hidroxiproxesterona 11a   vs X  4,0245
 Hidroxiproxesterona 17a   vs X  6,8700
 Hidroxizina, clorhidrato        0,7876
 Histamina, clorhidrato        12,9471
 Homatropina, metilbromuro  Como monofármaco   X  1,3454 
 Ictamol       0,1951 
 Ictiol       0,1951 
 Imipramina, clorhidrato     X 0,6996 
 Iodo metaloide  Só asociado a outros principios activos  vs OX 0,2213
 lodoclorhidroxi-quinoleína  Só asociado a outros principios activos vt  X 0,2104
 Ipecacuana, ext. Fluido       0,5167
 Ipecacuana, tintura       0,1072 
 Isoniazida   X 0,0879
 Isotretinoina  Especial control médico (E.C.M.)

vo

vt

X 32,5273
 Ketoconazol  Como monofármaco   X  2,9680
 Ketoprofeno  Como monofármaco     0,8014
 Ketotifeno, fumarato  Como monofármaco     62,1604
 Levodopa   X 0,1975
 Levotiroxina (dosificación en Mg)   X 19,8421
 Lidocaína, clorhidrato  Non formulable en antihemorroidais 0,2170
 Liotironina (dosificación en MQ)  X 21,1362
 Lisina, clorhidrato vs 0,0726
 Litio, benzoato 0,0496
 Litio, carbonato 0,0350
 L-cisteína vs X 0,1759
 L-isoleucina vs 0,2096
 L-leucina vs 0,0621
 L-prolina vs 0,2948
 L-treonina vs 0,1586
 Magnesio, cloruro     O 0,0221 
 Magnesio, glicerofosfato       0,0773 
 Magnesio, sulfato po  Como monofármaco en doses >15 g e só papeis      0,0161
 Manitol       0,0117
 Medroxiproxesterona, acetato  Como monofármaco ou asociado con xentamicina, tobramicina e tetraciclinas para administración oftálmica   X  9,3146
 Mercurio, óxido amarello  Só asociado a outros pricipios activos e para uso oftálmico   OX  0,1504 
 Mesalazina (5-ASA)     X 0,6596
 Metadona, Clorhidrato     X  0,4986
 Metilnicotinato       0,2602 
 Metilprednisolona 6-A  Como monofármaco   X  20,6652 
 Metilrosanilina       0,1056 
 Metilsalicilato     OX  0,0181 
 Metiltestosterona   vs   3,7682 
 Metionina   vs X  0,1078 
 Metoxaleno     X 11,7500 
 Metoxipsoraleno-8     X 6,2192
 Metronidazol     X 0,5337
 Miconazol, nitrato  Como monofármaco     0,3114
 Nafazolina, clorhidrato  Só asociado a outros antipsoriásicos (sen perhidronaftaleno)
X 1,9885 
 Naftalan 0,0025
 Nalidixico, ácido  Como monofármaco  X 0,3735
 Naproxeno  Como monofármaco 0,4667
 Neomicina, sulfato  Como monofármaco    X  0,4860
 Neomicina, undecilinato
 Como monofármaco 0,2657
 Nicardipino, clorhidrato 1,3458 
 Niclosamida X 0,8109
 Nicotinamida  Como monofármaco X 0,0732
 Nicotinico, ácido X 0,0732
 Nifedipina       0,8998 
 Nistatina  Como monofármaco X 0,7495 
 Nitrofurantoina  Como monofármaco X  0,1263
 Noramidopirinmetano sulfonato magnésico X 0,0688
 Noramidopirinmetano sulfonato sódico X  0,0416
 Noretisterona, acetato  vs X 36,7848 
 Octildimetilpaba  Só asociado a outros principios activos en procesos patolóxicos que requiran fotoprotección 0,1958
 Octilmetoxicinamato  Só asociado a outros principios activos en procesos patolóxicos que requiran fotoprotección 0,0614 
 Omeprazol OX   4,0000
 Oxandrolona  Require homologación sanitaria previa      75,0100
 Oxazepam  Como monofármaco     0,6435
 Oxifenbutazona       0,3778 
 Oxitetraciclina, clorhidrato     X  0,1260 
 Paba (p-aminobenzoico, ácido)  Só asociado a outros principios activos en procesos patolóxicos que requiran fotoprotección   X 0,0636
 Papaverina base  Como monofármaco   X 0,4555 
 Papaverina, clorhidrato  Como monofármaco   X 0,6340
 Paracetamol     X 0,0368
 Pemolina magnésica        0,3794
 Perhidronaftaleno  Só asociado a outros antipsoriásicos     0,0033
 Pilocarpina, clorhidrato  Só para colirios   X 15,8521
 Piperazina, citrato      X  0,0207
 Piracetam  0,1026 
 Pirazinamida  X 0,1840
 Piridoxina, clorhidrato  Como monofármaco X 0,2231

 Piroxicam

 Como monofármaco 0,5754
 Pirvinio, pamoato X 0,345
 Prata, nucleinato OX  0,4507
 Prata, vitelinato OX  0,4507
 Podophyllum peltatum, resina     X 1,5289 
 Polimixina, sulfato     X 8,3289
 Potasio, bicarbonato 0,0121
 Potasio, bitartrato 0,0034
 Potasio, citrato 0,0164
 Potasio, cloruro 0,0173
 Potasio, hidróxido  Non formulable como reblandecedor do cerume     0,0500
 Potasio, ioduro  Só por vía sistèmica vs  X 0,1288 
 Potasio, permanganato       0,0294 
 Potasio, sulfoguayacolato     X 0,0272 
 Prednisolona  Como monofàrmaco ou asociado con gentamicina, tobramicina e tetraciclinas para administración  oftàlmica   X  2,7430
 Prednisona  Como monofàrmaco ou asociado con gentamicina, tobramicina e tetraciclinas para  administración oftàlmica   X  3,1130
 Probenecida 0,7430
 Procaína, clorhidrato X  0,1228
 Proxesterona  Admítese por vía transdèrmica vs X  1,1970
 Prometazina, clorhidrato  Só por vía sistèmica vs X  0,2467
 Propafenona 1,4829
 Propifenazona 0,0337
 Propranolol X 2,1395
 Protionamida  X 0,9058
 Quimotripsina 19,1434 
 Quinidina, sulfato 5,2046 
 Quinidina, sulfato básico 5,2046
 Quinina, clorhidrato  X 0,2329
 Quinina, salicilato X 0,6729
 Quinina, sulfato  X 0,4615
 Ranitidina 1,2880
 Reserpina X 3,7613
 Retinoico, ácido (13-CIS)  Especial cotrol mèdico (E.C.M)

 vo

 vt

X 32,5273  
 Retinol  Como monofármaco vía sistèmica vs X  0,1294
 Retinol, acetato  Como monofármaco ou asociado a outros cicatrizantes vs X 0,2415
 Retinol, palmitato  Como monofármaco vía sistèmica vs X 0,3500
 Riboflavina  Como monofármaco  X 0,2442
 Rifampicina  Como monofármaco  X 0,4917
 Salicilamida X 0,0517
 Salicilato de metilo OX  0,02613
 Salicílico, ácido vt  0,0294
 Sabugueiro, flor 0,1035
 Sodio, bicarbonato
0,0172
 Sodio, citrato cristal 0,0511
 Sodio, cloruro  Non formulable en colirios 0,0172
 Sodio, fluoruro  Só por vía oral e en conc. >6 mg/dose 0,1188
 Sodio, fosfato tribásico 0,0093
 Sodio, hiposulfito cristal 0,0252
 Sodio, ioduro X 0,0086
 Sodio, salicilato X 0,0258
 Sodio, tiosulfato 0,0252
 Sodio, valproato 0,4399
 Subcitrato de bismuto  Como monofármaco  1,8548
 Sucralfato 0,1897
 Sulfacetamida sódica  Como monofármaco  X 0,1257
 Sulfadiacina (sulfadiazina)  Como monofármaco  X 0,1035
 Sulfafurazol  Como monofármaco  X 0,0344
 Sulfametoxazol  Como monofármaco ou asociado a trimetropin X 0,1725
 Sulfametoxipiridazina  Como monofármaco  X  0,0690 
 Sulfanilamida  Como monofármaco  X  0,0296 
 Sulfapirimidina  Como monofármaco  X  0,0405 
 Sulfatiazol  Como monofármaco  X 0,1608
 Sulfisoxazol  Como monofármaco  X 0,0344
 Sulisobenzona  asociado a outros principios activos en procesos patolóxicos que requiran fotoprotección   0,1812
 Sulpiride  Como monofármaco ou asociados a ansiolíticos 0,3278
 Tardoak   0,2674
 Teofilina retardada micronizada (563 mg/g)  Como monofármaco X 0,2070
 Teofilinato de colina  Como monofármaco  X 0,0776
 Terpina 0,0138
 Testosterona, propionato X  5,7066
 Tetracaína, clorhidrato  Non formulable en antihemorroidais X  0,6884
 Tetraciclina, clorhidrato  Como monofármaco ou asociado a corticoides para uso oftálmico X  0,3656
 Tiabendazol 0,2225
 Tiacetazona 0,1220
 Tiamina, clorhidrato  Como monofármaco  X  0,1924
 Tiamina, mononitrato  Como monofármaco  X  0,1811
 Timolol X  24,8500
 Tioxolona 1,4640 
 Tirotricina 0,8162 
 Tiroxina (dosificación en jg) X 16,0462 
 Tocoferol, acetato  Como monofármaco ou excipiente 0,1725 
 Tocoferol, succinato  Como monofármaco ou excipiente X 0,5176 
 Tolbutamida  Como principio activo sen asociar 0,0428 
 Tolnaftato  Como monofármaco 1,3199 
 Triamcinolona base   Como monofármaco 24,3713 
 Triamcinolona, acetónido  Como monofármaco ou en psoriasis asociado a queratolíticos e en concentracións até o 0,5% 11,9950
 Triamcinolona, acetónido X 0,3882
 Triiodotironina (dosificación en |jg) X 21,1362
 Trimetilpsoraleno = trioxalen X 16,6846
 Trimetroprima  Como monofármaco ou asociado a sulfametoxazol 0,2588
 Trioxalen X 16,6846
 Trioxisaleno = trioxalen X 16,6846
 Tripelenamina, clorhidrato X 0,1825
 Tripotasio dicitrato de bismuto  Como monofármaco 1,1905
 Tripsina 7,3674
 Triptofano vs  X 0,6470
 Tris 0,1113
 Trometamol 0,1113 
 Tumenol (ictiol, ictamol) 0,1951 
 Undecilenico, ácido X 0,0862 
 Urotropina 0,0069 
 Ursodesoxicólico, ácido vs 2,5540 
 Valeriana, extracto fluido 0,6038 
 Valeriana, tintura X 0,0258 
 Verapamilo 0,9938 
 Verde de metilo 8,2215 
 Veronal 0,0233 
 Vioformo  asociado a outros principios activos vt  X 0,1516 
 Violeta de xenciana 0,2821 
 Vitamina A ácida (13-CIS) = retinoico ácido (13- CIS)=isotretinoino  Especial cotrol mèdico (E.C.M.) vo

  vt

 X 32,5273  
 Vitamina A, acetato = retinol acetato  Como monofármaco ou asociado a outros cicatrizantes vs   X  0,2415
 Vitamina A, hidrosoluble  Como monofármaco  X 0,2070
 Vitamina A, palmitato = retinol palmitato  Como monofármaco vía sistèmica X 0,3500
 Vitamina B1 = tiamina clorhidrato  Como monofármaco X 0,1924
 Vitamina B12 (dosificación ^g) = cianocobalamina  Como monofármaco X 28,4650
 Vitamina B2 = riboflavina  Como monofármaco X 0,2442
 Vitamina B6 = piridoxina  Como monofármaco X 0,2231
 Vitamina D2 = ergocalciferol  Como monofármaco ou asociado a sal de Ca OX 95,0277
 Vitamina D3 = colecalciferol  Como monofármaco ou asociado a sal de Ca OX 11,3945
 Vitamina E oleosa = tocoferol  Como monofármaco ou excipiente X 0,2588
 Vitamina E, acetato = tocoferol acetato  Como monofármaco ou excipiente 0,1725
 Vitamina E, succinato = tocoferol  Como monofármaco ou excipiente X 0,5176
 Vitamina H (dosif en ^g) = biotina  Como monofármaco X 13,7609
 Vitamina K3 hidrosoluble  Como monofármaco X 0,1035
 Vitamina PP  Como monofármaco X 0,0732
 Xilocaína  Vía mucosa. Non formulable en antihemorroidais 0,1725
 Xentamicina, sulfato 2,6306
 Xofre coloidal 0,0112
 Xofre lavado  0,0103
 Xofre precipitado 0,0129
 Xofre sublimado  0,0077
 Zinc, acetato 0,0826
 Zinc, gluconato 0,1312
 Zinc, sulfato cristal  Como monofármaco

 vs 

 vt

0,0405
 Zinc, sulfato diffucaps  Como monofármaco

 vs 

 vt 
0,5288
 Zinc, sulfato po  Como monofármaco

 vs

 vt 

0,0513
 
vs: vía sistémica  vt: vía tópica  vo: vía oral
X: principio activo fotosensible (envases de plástico topacio)
OX: principio activo fotosensible de características especiais (envases de cristal topacio)

 

 

  Táboa III.- TABOA DE PREZOS DOS EXCIPIENTES SEGUNDO FORMA FARMACÉUTICA

 

EXCIPIENTES

EUROS
SOLUCIONES Y SUSPENSIONES ESTÉRILES 0,29 €/10 ml

SOLUCIONES Y SUSPENSIONES NO ESTÉRILES (Excepto jarabes)

 • .Acuosas
 • .Hidroalcólicas (y otras no acuosas)

0,63 €/100 ml o fracción

3,08 €/100 ml o fracción 

JARABES 2,16 €/100 ml o fracción
PASTAS Y POMADAS ANHIDRAS 1,20 €/100 ml o fracción
EMULSIONES Y GELES (Excepto colodiones) 1,95 €/100 ml o fracción
POLVOS Y GRANULADOS 0,60 €/100 gr o fracción
CAPSULAS 0,03 € unidad
SUPOSITORIOS, OVULOS Y BARRAS LABIALES 0,03 € unidad