Colegio Oficial de Farmaceuticos de Ourense
asgafa
sergas
portalfarma
logoama
bannerCF 300x90
Bolsa Farmamundi 40g

Concierto


En Santiago de Compostela, a 30 de setembro de 2013 REUNIDOS

Dunha parte: Dona Rocío Mosquera Álvarez, Conselleira de Sanidade e Presidenta do Servizo Galego de Saúde, de acordo co establecido no artigo 34 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia, modificada pola Lei 11/1988, do 20 de outubro, e eos Decretos 41/2013 e 43/2013, do 21 de febreiro, polos que se establecen as estruturas orgánicas da Conselleria de Sanidade e do Servizo Galego de Saúde: de conformidade co establecido na Lei 4/2006, de 30 de xuño, de transparencia e boas prácticas na Administración Pública Galega, así como na Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime xurídico das Administracións públicas e do procedemento administrativo común, e tendo en conta o acordo da Xunta de Galicia do 27 de marzo de 1991, feito público mediante resolución do 8 de abril de 1991 da Conselleria de Economía e Facenda (D.O.G. n° 82 do 30 de abril de 1991).

E doutra: dona Rosa María Lendoiro Otero, con DNI 32.763.113'G, presidenta do Colexio Oficial de Farmacéuticos da Coruña, don Vicente Jairo Álvarez Fernández con DNI 32.648.439- P, presidente do Colexio Oficial de Farmacéuticos de Ourense, dona Ana Prieto Nieto, con DNI 34.950.793- Q, presidenta do Colexio Oficial de Farmacéuticos de Lugo e dona Alba Ma Soutelo Solíño con DNI 36.033.229-A, presidenta do Colexio Oficial de Farmacéuticos de Pontevedra.

Interveñen en función dos seus respectivos cargos, e no exercicio das súas facultades que a cada un deles le están conferidas, con plena capacidade para formalizar o presente convenio e polo exposto:

MANIFESTAN

Primeiro: Que a prestación farmacéutica se rexe polo disposto na Lei 29/2006, de 26 de xulio, de garantías y uso racional dos medicamentos e produtos sanitarios e pola normativa de produtos sanitarios e demais disposicións aplicables.

Segundo: Que na Comunidade Autónoma de Galicia, a Tarxeta Sanitaria Individual (TIS) é o documento que identifica e acredita aos cidadáns para o acceso aos servizos e prestacións sanitarias con cargo ao Servizo Galego de Saúde, entre elas á prestación farmacéutica.

Terceiro: Que as oficinas de farmacia, como establecementos sanitarios que son, venen colaborando co Servizo Galego de Saúde para garantir o uso racional da prestación farmacéutica do Sistema Nacional de Saúde, tal e como se recolle no concerto para a prestación farmacéutica a través das oficinas de farmacia subscrito con data do 25 de setembro de 2009 e demais convenios de colaboración subscritos entre o Servizo Galego de Saúde e os Colexios Oficiáis de Farmacéuticos de Galicia.

Cuarto: Que a colaboración das oficinas de farmacia inclúe a atención farmacéutica de calidade prestada aos pacientes que precisen dos medicamentos e produtos sanitarios incluidos na prestación farmacéutica.

Quinto: Que a execución da prestación farmacéutica a través das oficinas de farmacia, se ven levando a cabo coa presenza e a participación activa dos farmacéuticos que exercen a súa actividade nos ditos establecementos.

Sexto: Que para continuar coa colaboración das oficinas de farmacia de Galicia na execución da prestación farmacéutica do Sistema Nacional de Saúde, resulta necesaria a concertación délas a través dos Colexios Oficiáis de Farmacéuticos da Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra co Servizo Galego de Saúde.

Sétimo: Que en relación co artigo 33 da Le/ 16/2003, do 28 de maio, de Cohesión e Calidade do Sistema Nacional de Saúde, nestes últimos anos implantouse en Galicia a receita electrónica coa participación activa dos Colexios Oficiáis de Farmacéuticos e co obxectivo, ntroutros, de mellorar a seguridade no uso dos medicamentos, mellorar a accesibilidade dos pacientes e acadar unha xestión eficiente dos recursos farmacoterapéuticos mediante a racionalización da prescrición e dispensación dos medicamentos.

 

Oitavo: Que así mesmo, o Servizo Galego de Saúde e os Colexios Oficiáis de Farmacéuticos laborarán na promoción da atención farmacéutica como actividade prioritaria do exercicio das funcións dos profesionais farmacéuticos ñas oficinas de farmacia.

En consecuencia, ámbalas partes acordan subscribir o presente convenio de colaboración de acordo coas seguintes clausulas:

 


 

 

Clausulas

PRIMEIRA. OBXECTO DO CONCERTO

Este convenio de colaboración ten por obxecto a fixación das condicións nas que as oficinas de farmacia legalmente establecidas na Comunidade Autónoma de Galicia colaborarán profesionalmente co Servizo Galego de Saúde, no desempeño da prestación farmacéutica que comprende, de acordo co establecido na normativa estatal vixente e na Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia, os medicamentos, e produtos sanitarios e mais o conxunto de actuacións encamiñadas a que os pacientes os reciban de forma axeitada ás súas necesidades, nas doses precisas segundo os seus requirimentos individuais, durante o período de tempo apropiado e co menor custo posible para eles e a comunidade.

SEGUNDA. RÉXIME XURÍDICO

O presente convenio de colaboración ten carácter administrativo e regularase polas súas condicións particulares, sendo de aplicación directa a normativa estatal e autonómica pola que se regula a prestación farmacéutica en xeral e, se fora o caso, a da Seguridade Social en particular, así como a Lei orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, no relativo á regulación do tratamento automatizado de datos de carácter persoal. Este convenio queda fóra do ámbito de aplicación do Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, non obstante, poderán ser aplicados os principios desta lei para resolver as dúbidas e lagoas que puideran presentarse.

 

TERCEIRA. REQUISITOS DAS OFICINAS DE FARMACIA

A colaboración profesional obxecto deste concerto realizarase por tódalas oficinas de farmacia autorizadas no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia, sempre que non estean sometidas a sanción que lles impida o desempeño da prestación farmacéutica, e en tanto cumpran os requisitos previstos no presente concerto.

Esta colaboración desenvolverase baixo a dirección, responsabilidade, presenza e control do farmacéutico titular da oficina de farmacia ou, de se lo caso, farmacéutico adxunto, substituto ou rexente debidamente autorizados pola Consellería de Sanidade.

Por parte dos Colexios Oficiais de Farmacéuticos facilitarase ao Servizo Galego de Saúde, a través da Subdirección Xeral de Farmacia, a seguinte información de forma individualizada:

-       NIF ou CIF, segundo o caso, da oficina de farmacia e o seu código de facturación ao Servizo Galego de Saúde.

-       Sigla de autorización da oficina de farmacia.

-       Nome e apelidos e n° de colexiado do farmacéutico/s titular/es, ou rexente, de selo caso.

-       Localización da oficina de farmacia:

  • Zona farmacéutica.
  • Parroquia ou núcleo de poboación da autorización.
  • Enderezo (rúa ou lugar e código postal).

-       Número de teléfono.

-       Número de Fax e, no seu caso, correo electrónico.

 

A incorporación dunha nova oficina de farmacia durante a vixencia do convenio, precisará da comunicación por parte do Colexio Oficial de Farmacéuticos correspondente, con inclusión dos datos anteriormente sinalados, que será remitida á Subdirección Xeral de Farmacia do Servizo Galego de Saúde e á Subdirección Xeral de Planificación Sanitaria e Aseguramento da Consellería de Sanidade.

Do mesmo xeito, no caso de que durante a vixencia do convenio, se producisen modificacións dos datos citados anteriormente en calquera das oficinas de farmacia, estas deberán notificarse por parte do Colexio Oficial de Farmacéuticos correspondente á Subdirección Xeral de Farmacia do Servizo Galego de Saúde e á Subdirección Xeral de Planificación Sanitaria e Aseguramento da Consellería de Sanidade.

Por outra banda, coa finalidade de garantir o desempeño da prestación farmacéutica obxecto deste concerto, as oficinas de farmacia deberán dispor dos medios técnicos e materiais seguintes:

 • Un sistema de comunicación que permita a consulta de información en liña sobre alertas farmacéuticas e de riscos de medicamentos e produtos sanitarios, tal como se regula no Decreto 170/2002, do 2 de maio, polo que se crea a rede galega de alerta sobre riscos relacionados cos medicamentos e produtos sanitarios de uso humano.
 • Os medios necesarios para o procesamento da información relativa ao paciente/usuario recollida nas receitas oficiais do Sistema Nacional de Saúde, de acordo co disposto no Decreto 370/2003, do 2 de outubro, de uso da tarxeta sanitaria para o acceso á prestación farmacéutica.
 • Para realizar a dispensación no Sistema de Receita Electrónica deberán cumprir co establecido no Real Decreto 1718/2010, de 17 de diciembre, sobre receita médica y órdenes de dispensación, Decreto 206/2008, do 28 de agosto, de receita electrónica e no protocolo de actuación, asinado en agosto de 2007, entre a Consellería de Sanidade /Servizo Galego de Saúde e os Colexios Oficiais de Farmacéuticos de Galicia para a posta en marcha do proxecto de receita electrónica na comunidade galega, que se inclúen como anexos E e F.
 • A bibliografía necesaria e suficiente, en soporte informático e/ou papel, que garanta a correcta dispensación da prestación farmacéutica.
 • As condicións e requisitos deste equipamento serán acordados entre o Servizo Galego de Saúde e os Colexios Oficiais de Farmacéuticos.

Así mesmo, os farmacéuticos titulares das oficinas de farmacia incluídas no presente concerto, deberán garantir o seguinte:

 • A súa presenza e actuación profesional para o correcto desenvolvemento da prestación farmacéutica prestada na súa oficina de farmacia, tanto na xornada e horarios mínimos de atención ao público, como nos servizos de urxencia que teña autorizados, sen prexuízo do disposto no caso de ausencia do farmacéutico titular na Lei 5/1999, do 21 de maio, de ordenación farmacéutica e normativa de desenvolvemento.
 • A presenza e actuación profesional de farmacéuticos adicionais, naqueles casos de oficinas de farmacia que teñan un funcionamento en réxime de horarios ampliados, de acordo co disposto na Lei 5/1999, do 21 de maio, de ordenación farmacéutica, no Decreto 342/1999, do 16 de decembro, sobre horarios, quendas de urxencia e vacacións das oficinas de farmacia modificado polo Decreto 311/2004, do 22 de decembro, e demais regulacións que se establezan ao respecto.O persoal farmacéutico que acceda ao sistema de receita electrónica deberá cumplir co establecido no Real Decreto 1718/2010, de 17 de diciembre, sobre receita médica y órdenes de dispensación, Decreto 206/2008, do 28 de agosto, de receita electrónica e no protocolo de actuación, asinado en agosto de 2007, entre a Consellería de Sanidade /Servizo Galego de Saúde e os Colexios Oficiais de Farmacéuticos de Galicia para a dispensación de receita electrónica na comunidade galega, que se inclúen como anexo E e F.
 • As existencias suficientes de medicamentos e produtos sanitarios incluídos na prestación farmacéutica, que garantan a dispensación das prescricións habituais en receita oficial do Sistema Nacional de Saúde realizadas no seu ámbito de actuación, nas condicións e requisitos establecidos pola normativa vixente na materia e neste concerto.

 

CUARTA. CARACTERÍSTICAS DA PRESTACIÓN FARMACÉUTICA

As normas sobre a execución da prestación farmacéutica que se establecen no presente concerto entenderanse sometidas á normativa xeral que regule a prestación farmacéutica do Sistema Nacional de Saúde, tanto de ámbito estatal como derivada das competencias atribuídas á Comunidade Autónoma de Galicia.

En especial debe de subliñarse o deber das oficinas de farmacia de participar nas tarefas de farmacovixiancia, contribuíndo a incrementar a seguridade dos medicamentos tanto no que se refire á detección e notificación de sospeitas de reaccións adversas, como na actuación preventiva mediante a información ao cidadán sobre a correcta utilización dos medicamentos.

As actuacións encamiñadas para a correcta dispensación de medicamentos, fórmulas maxistrais, preparados oficinais e efectos e accesorios, aos pacientes usuarios da prestación farmacéutica do Sistema Nacional de Saúde, efectuarase a través das oficinas de farmacia legalmente establecidas na Comunidade Autónoma de Galicia.

As características da execución da prestación farmacéutica, as condicións de validez das receitas así como as condicións da dispensación de medicamentos, efectos e accesorios e vacinas individualizadas antialérxicas e bacterianas son as recollidas no anexo A e E.

As fórmulas maxistrais e os preparados oficinais incluídos como prestación farmacéutica do Sistema Nacional de Saúde dispensaranse nas condicións establecidas no anexo B do presente convenio.

 

QUINTA.- PROCEDEMENTOS E REQUISITOS DA DISPENSACIÓN NOS SISTEMA DE RECEITA ELECTRONICA

O Real Decreto 1718/2010, de 17 de diciembre, sobre receita médica y órdenes de dispensación, establece os procedementos e requisitos de prescrición e dispensación de medicamentos e produtos sanitarios mediante receita médica oficial, en formato papel ou electrónico, e determina distintos aspectos desta, tanto no ámbito da prescrición e da dispensación, como no que respecta ás garantías de confidencialidade, seguridade, custodia, tratamento da información e accesos.

No que respecta a receita electrónica, desenvolveuse pola Consellería de Sanidade e o Servizo Galego de Saúde en colaboración coas oficinas de farmacia de Galicia, a través da intermediación dos Colexios Oficiais de Farmacéuticos da Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra, nos termos do “Protocolo de actuación entre a Consellería de Sanidade, o Servizo Galego de Saúde e os colexios de farmacéuticos de Galicia, para a posta en marcha do proxecto de receita electrónica na Comunidade Autónoma de Galicia" asinado en agosto de 2007, en que se establece o modelo de relación, as responsabilidades e as accións para desenvolver polas partes, así como o deseño da arquitectura tecnolóxica da receita electrónica e o seguimento. Este Protocolo continua vixente conforme ás renovacións sucesivas por períodos anuais contempladas na cláusula sétima do mesmo e incorpórase como anexo F a este concerto. O Decreto 206/2008, de 28 de agosto, de receita electrónica, regula a implantación da receita electrónica no ámbito do Sistema Público de Saúde de Galicia, sen prexuízo do recollido no Real Decreto 1718/2010.

As características específicas da execución da prestación farmacéutica no Sistema de Receita Electrónica son as recollidas no Anexo E onde se establecen os procedementos e requisitos de prescrición e dispensación de medicamentos e produtos sanitarios mediante aquela, segundo a normativa vixente, e determina distintos aspectos da receita electrónica no que respecta ás garantías de confidencialidade, seguridade, custodia e accesos, dispoñendo que “Farmacia homologada” é a que cumpre os requisitos mínimos establecidos pola Administración Sanitaria e os Colexios de Farmacéuticos de A Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra, a través do Concerto subscrito para a prestación farmacéutica, para garantir a eficacia e a seguridade no proceso de dispensación electrónica e na transmisión de datos a través da rede.

 

SEXTA. FORMULACIÓN MAXISTRAL

As actividades relacionadas coa formulación maxistral deberán realizarse de acordo coas normas de correcta elaboración e control de calidade de formulas maxistrais e preparados oficinais, nos termos establecidos no Real decreto 175/2001, de 23 de febreiro, por el que se aprueban las normas de correcta elaboración y control de calidad de fórmulas magistrales y preparados oficinales e normativa concordante, así como no Decreto 443/2003, do 11 de decembro, de regulación das actividades de elaboración e control de calidade de fórmulas maxistrais e preparados oficinais e as súas guías de aplicación.

As oficinas de farmacia que elaboren fórmulas maxistrais e preparados oficinais para seren dispensados aos pacientes no seu propio establecemento, a través da receita oficial do Sistema Nacional de Saúde correspondente, deberán estar catalogadas no rexistro correspondente da Consellería de Sanidade - Servizo Galego de Saúde, segundo o nivel de elaboración das formas farmacéuticas que realicen.

As fórmulas maxistrais e os preparados oficinais incluídos como prestación farmacéutica regularanse de acordo co indicado no Anexo B.

SÉTIMA. CONDICIÓNS ECONÓMICAS

O Servizo Galego de Saúde aboaralles ás oficinas de farmacia as receitas oficiais do Sistema Nacional de Saúde, que sendo válidas, foran correctamente dispensadas e facturadas nas condicións establecidas neste convenio.

As oficinas de farmacia non deberán dispensar ningún medicamento, produto dietético ou produto sanitario cando xurdan dúbidas razoables sobre a autenticidade da receita médica presentada.

Os medicamentos e produtos sanitarios incluídos na prestación farmacéutica valoraranse de acordo cos prezos legalmente autorizados, recollidos no correspondente Nomenclátor Oficial ou, se fora o caso, aos prezos de referencia, prezo menor e prezo máis baixo que resulten de aplicación. Todo isto, sen prexuízo dos acordos que se poidan acadar entre o Servizo Galego de Saúde e os anteditos Colexios Oficiais de Farmacéuticos.

As receitas facturaranse ao último prezo legalmente establecido. Non obstante, no caso de que se produza unha revisión xeral dos prezos que afecte aos medicamentos e/ou aos efectos e accesorios, aplicaranse na facturación correspondente de acordo coas normas transitorias establecidas na norma que regule a revisión. No seu defecto, a Comisión Autonómica Central determinará o mecanismo adecuado para a aplicación mecanizada dos prezos na forma e prazos que se estime conveniente.

Nos supostos de erros no cupón-precinto e/ou utilización indebida deste polo laboratorio farmacéutico responsable da súa comercialización, á marxe da comunicación destas incidencias aos organismos competentes, o Servizo Galego de Saúde aplicará os criterios de facturación expostos con anterioridade. Á solicitude dos Colexios Oficiais de Farmacéuticos o Servizo Galego de Saúde, expedirá documento acreditativo da incidencia de facturación co obxecto de tramitar ante o devandito laboratorio o resarcimento dos prexuízos económicos causados ás oficinas de farmacia.

Os efectos e accesorios valoraranse de acordo co establecido na cláusula novena e no anexo A deste concerto. As fórmulas maxistrais e os preparados oficinais valoraranse de acordo co establecido no anexo B.

 

OITAVA. PROCEDEMENTO DE FACTURACIÓN

A facturación de receitas realizarase por meses naturais, segundo o procedemento indicado no anexo C deste concerto e efectuarase a través da mecanización informática das receitas en soporte papel e da agregación das receitas electrónicas mais as receitas en soporte papel incorporadas ao Sistema de Receita Electrónica.

Os Colexios Oficiais de Farmacéuticos de Galicia poderán dispoñer e utilizar a información procedente da mecanización de receitas tanto en soporte papel como electrónicas nos termos previstos e recollidos no Real Decreto 1718/2010, de 17 de diciembre, sobre receita médica y órdenes de dispensación.

Así mesmo, toda a información procedente da dispensación e facturación das receitas quedará sometida á lexislación e normativa vixente en materia de protección de datos de carácter persoal.

O anexo C, sobre o procedemento de facturación, será obxecto de revisión a petición do Servizo Galego de Saúde se houbese cambios no actual deseño ou sistema de prescrición de receita oficial.

 

NOVENA. PROCEDEMENTO DE PAGAMENTO

Da factura valorada a PVP, incluído o IVE, deducirase a parte correspondente á contribución do usuario que foi aboada por este á oficina de farmacia no momento da dispensación.

Para os casos concretos da facturación das dispensacións de absorbentes de incontinencia urinaria, tiras reactivas de control da glicemia e produtos dietéticos, será de aplicación o seguinte:

 

 1. Unha dedución do 7% sobre o PVP sen IVE, no conxunto da facturación por xerencia de xestión integrada das dispensacións de absorbentes de incontinencia urinaria presentada por cada Colexio Oficial de Farmacéuticos.

Esta cantidade deberá ser repartida en canto á aportación que achega cada oficina de farmacia conforme aos seguintes criterios:

  • a) Unha aportación mínima dun 2% que será achegada por todas as oficinas de farmacia.
  • b) resto da contía, repartirase entre as oficinas de farmacia que supoñan máis do 50% da facturación dos absorbentes de incontinencia de ouriños en cada provincia.
 1. Un prezo máximo de 23 euros IVE incluído por envase de 50 tiras, para a facturación das dispensacións de tiras reactivas de control de glicemia en sangue.
 2. O prezo de facturación dos produtos dietéticos que se dispensan nesta Comunidade a través de receita oficial, será o resultante de aplicar o factor común de facturación segundo o recollido na Orden SSI/2366/2012, de 30 de octubre, por la que se establece el factor común de facturación de la prestación con productos dietéticos, ao prezo de oferta dos produtos incluídos no Nomenclátor Oficial de produtos dietéticos do Sistema Nacional de Salud.

A forma e prazo de pagamento será a establecida no anexo D.

 

DÉCIMA. ÓRGANOS DE SEGUIMENTO

Para velar polo cumprimento do presente concerto crease a Comisión Autonómica Central e as Comisións Provinciais coas seguintes funcións e composición:

Comisións Provinciais

A nivel provincial existirán Comisións Provinciais, con actuación delegada da Comisión Autonómica Central, constituidas por:

 • Un representante designado por cada unha das Xerencias de Xestión Integrada da provincia. Un destes membros exercerá como presidente da Comisión.
 • En función do número de representantes das Xerencias de Xestión Integrada existentes na provincia, a Subdirección Xeral de Farmacia designará o resto de vocais ata que o número de representantes por parte do Servizo Galego de Saúde sume un total de catro vocais.
 • Catro vocais designados polo Colexio Oficial de Farmacéuticos da provincia que corresponda.
 • Un secretario, designado polo presidente, que asistirá con voz, pero sen voto.

Son funcións das Comisións Provinciais:

 • Resolver as incidencias que se produzan no ámbito da súa demarcación con motivo da facturación e devolución de receitas, comunicándolle estas incidencias á Comisión Autonómica Central, mediante o envio das correspondentes actas.
 • Velar polo cumprimento deste convenio no ámbito da súa demarcación.
 • Propoñer as medidas que se estimen oportunas para perfeccionar a aplicación deste convenio.

As Comisións Provinciais celebrarán reunión polo menos unha vez cada catro meses ou cando o solicite calquera das partes por causa xustificada.

Os acordos adoptaranse por maioria e, no caso de empate, remitirase un informe aclaratorio á Comisión Autonómica Central, que decidirá o que proceda.

Comisión Autonómica Central

A nivel da Comunidade Autónoma existirá unha Comisión Autonómica Central encargada de velar polo cumprimento e aplicación do convenio. As competencias da Comisión Autonómica Central enténdense sen prexuízo das facultades da Inspección Farmacéutica.

A devandita comisión estará integrada por:

 • O Subdirector Xeral de Farmacia, ou persoa que o substitúa ou en que delegue, que exercerá de presidente da Comisión.
 • Tres vocais designados polo Servizo Galego de Saúde.
 • Catro vocais designados polos Colexios Oficiais de Farmacéuticos a razón dun por cada provincia.
 • Un secretario designado polo presidente da Comisión que asistirá con voz, pero sen voto.

Cando as circunstancias da convocatoria así o requiran, e previa comunicación á secretaría da Comisión, cada unha das partes poderá acompañarse dun asesor que asistirá con voz, pero sen voto.

Son funcións da Comisión Autonómica Central:

 • Velar polo cumprimento do presente convenio.
 • Resolver as dúbidas que poidan xurdir na súa interpretación e aplicación.
 • Coñecer, con carácter previo, calquera proposta de resolución parcial deste convenio.
 • Propoñer as medidas que procedan ante o incumprimento do convenio ou circunstancias sobrevidas que impidan o seu correcto cumprimento, para a súa inmediata cesación e corrección.
 • Asumir as funcións da Comisión de Seguimento contemplada no anexo F do presente Concerto efectuando o seguimento e coordinación das actividades previstas para o desenvolvemento do proxecto de receita electrónica, así como a resolución das dúbidas que poidan xurdir na súa aplicación.
 • Propoñer a creación das comisións técnicas que se consideren necesarias para o desenvolvemento de programas ou outros contidos do presente convenio.

A Comisión Autonómica Central reunirase polo menos unha vez cada seis meses e ademais cando así o solicite unha das dúas partes por causas suficientemente xustificadas.

Os acordos adoptaranse por maioría de votos dos vocais presentes e, en caso de empate, decidirá o voto de calidade do presidente da Comisión Autonómica Central.

O funcionamento da Comisión Autonómica Central e das Comisións Provinciais adecuarase ao establecido sobre órganos colexiados na normativa de réxime xurídico nas Administracións Públicas.

 

DÉCIMO PRIMEIRA. PRAZO DE VIXENCIA E EFECTIVIDADE

O presente convenio terá unha validez de dous anos a partir da data de produción de efectos, que será o día 1 do mes seguinte ao da súa sinatura, e considérase prorrogado tacitamente por un período máximo dun ano se non o denuncia ningunha das partes con tres meses de antelación á data do seu vencemento.

 

DÉCIMO SEGUNDA. INCUMPRIMENTO DO CONCERTO E RÉXIME DE EXCLUSIÓN

O incumprimento do presente convenio poderá dar lugar á resolución total ou parcial do mesmo.

A resolución total terá lugar, ademais de polo transcurso do prazo fixado nas condicións sinaladas na cláusula décimo primeira, polo incumprimento das obrigas esenciais das partes contidas no convenio e polo mutuo acordo entre as partes.

A resolución parcial do convenio producirase cando unicamente afecte a algunha ou algunhas das oficinas de farmacia incluídas no mesmo. Podería ter lugar en caso de:

 • A perda, por parte do titular da oficina de farmacia, da capacidade de obrar, sempre que non estea prevista a súa substitución na normativa estatal ou autonómica que regula a prestación farmacéutica.
 • Haber cometido infraccións das cualificadas como moi graves previstas na normativa estatal ou autonómica que regula a prestación farmacéutica.
 • O incumprimento das obrigas esenciais entre as partes.
 • A falta de medios persoais ou técnicos precisos para a correcta prestación dos servizos obxecto de este convenio, de acordo co previsto na súa cláusula terceira.

De acordo coas circunstancias que a motiven, esta exclusión parcial do concerto poderá realizarse con carácter definitivo ou con carácter temporal, con interrupción, neste caso, dos efectos do concerto durante o período que se acorde ou que duren as causas que a motiven. Por parte da Comisión Autonómica Central poderíanse propoñer as medidas que consideren adecuadas co obxecto de manter a prestación do servizo farmacéutico no caso de exclusión parcial xa sexa definitiva ou temporal.

O expediente de resolución do convenio tramitarase e resolverase pola Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade sendo necesaria, na súa tramitación:

 • Poñer o expediente en coñecemento da Comisión Autonómica Central de conformidade co previsto na cláusula décima deste convenio.
 • Dar o trámite de audiencia ao interesado, ou interesados, no caso da resolución parcial, así como ao Colexio Oficial de Farmacéuticos da provincia correspondente. Para este trámite deberase conceder un prazo de quince días naturais.
 • No caso de que se formule oposición ao expediente será preciso, con carácter previo á resolución, informe da Asesoría Xurídica da Consellería de Sanidade.

 

DÉCIMO TERCEIRA. MODIFICACIÓNS DAS CONDICIÓNS DO CONCERTO

A modificación legal ou regulamentaria que afecte ás condicións económicas actualmente vixentes na prestación farmacéutica a través das oficinas de farmacia, incluída a modificación das marxes profesionais, ou ao procedemento de pagamento pactado no concerto, poderán determinar a súa revisión a petición de calquera das partes.

Iniciada a negociación e transcorridos trinta días naturais sen acadarse acordo, poderá formularse a denuncia do concerto co efecto correspondente de rescisión aos dous meses de ser formulada.

 

DÉCIMO CUARTA. ATENCIÓN FARMACÉUTICA E OUTROS PROGRAMAS DE COLABORACIÓN

A promoción da atención farmacéutica, constitúese como un dos obxectivos principais da colaboración entre o Servizo Galego de Saúde e as oficinas de farmacia.

Para levar a cabo esta promoción o Servizo Galego de Saúde e os Colexios Oficiais de Farmacéuticos de Galicia, colaborarán na implantación de programas de atención farmacéutica a desenvolver polos farmacéuticos das oficinas de farmacia.

As características e condicións nas que se acorde a dita colaboración incorporaranse como anexo ao presente convenio.

Así mesmo, o Servizo Galego de Saúde a través da Subdirección Xeral de Farmacia, facilitará na medida do posible cursos de formación específica que estarán acreditados polo comité de Acreditación da Comisión Autónoma de Formación Continuada, co obxecto de facilitar a formación que precisen os profesionais farmacéuticos que participen ou se inicien nun programa de atención farmacéutica.

Dentro do marco de colaboración das oficinas de farmacia co Servizo Galego de Saúde, poderán establecerse programas de colaboración entre o Servizo Galego de Saúde e os Colexios Oficiais de Farmacéuticos a través dos cales, as oficinas de farmacia poderán prestar determinados servizos relacionados coa prestación de asistencia sanitaria e farmacéutica aos usuarios, coa finalidade de fomentar a súa participación activa e integrada no sistema sanitario facendo uso das novas tecnoloxías e do grado de implantación da dispensación electrónica acadado na nosa Comunidade.

 

DÉCIMO QUINTA. ANEXO

 

Os anexos sobre características da prestación farmacéutica (anexo A), fórmulas maxistrais e preparados oficinais (anexo B), procedemento de facturación (anexo C), procedemento de pagamento (anexo D), Requisitos específicos das oficinas de farmacia para poder realizar a execución da prestación farmacéutica no sistema de receita electrónica (anexo E), e o protocolo de actuación entre a Consellería de Sanidade, o Servizo Galego de Saúde e os Colexios Oficiais de Farmacéuticos de Galicia, para a posta en marcha do proxecto de receita electrónica na Comunidade Autónoma de Galicia (anexo F) considéranse incorporados ao concerto e formando parte integrante del.

 


Clausulas adicionais

 

Primeira

Para valorar as incidencias e melloras posibles nos procesos de dispensación e facturación electrónica crearase un grupo técnico que estará constituído por membros dos Colexios Oficiais de Farmacéuticos e representantes da administración. Os acordos acadados polo grupo serán valorados e no seu caso, adoptados pola Comisión Autonómica Central.

 

Segunda

Todo o anterior entenderase sen prexuízo das competencias propias da Consellería de Sanidade e do Servizo Galego de Saúde.

 

Terceira

Os procedementos administrativos relacionados con este concerto poderán facerse por vía telemática sempre que cumpran os requisitos legalmente establecidos na normativa vixente.

  


ANEXO A.-Características da prestación farmacéutica

 

1.-CARACTERÍSTICAS XERAIS

Só serán dispensables con cargo ao Servizo Galego de Saúde as prescricións daqueles produtos farmacéuticos que, formando parte da súa prestación farmacéutica, se efectúen nas correspondentes receitas oficiais e se axusten aos requisitos xerais que indica a normativa vixente e os especificamente establecidos neste concerto.

 

Os farmacéuticos están obrigados, dentro do horario autorizado ao abeiro da Lei 5/1999, do 21 de maio, de ordenación farmacéutica e normativa de desenvolvemento e no Decreto 342/1999, do 16 de decembro, sobre horarios, quendas de urxencia e vacacións das oficinas de farmacia modificado polo Decreto 311/2004, do 22 de decembro e demais regulacións que se establezan ao respecto, a efectuar a dispensación aos usuarios do Sistema Nacional de Saúde con dereito recoñecido á prestación farmacéutica, sempre que o usuario ou persoa que o represente achegue unha receita oficial que reúna os requisitos de validez que se sinalan neste anexo, presente a tarxeta sanitaria individual e aboe a contribución económica que lle corresponda.

 

Para efectuar a antedita dispensación, procederase do seguinte xeito:

 

 1. Comprobarase se a receita presenta tódolos requisitos necesarios para a súa correcta dispensación previstos na normativa vixente sobre receita médica.

 2. Solicitarase ao usuario ou persoa que o represente a presentación da tarxeta sanitaria individual, segundo os requisitos establecidos no Decreto 370/2003, do 2 de outubro, de uso da tarxeta sanitaria para o acceso á prestación farmacéutica.No caso de usuarios estranxeiros protexidos por un convenio con cobertura da prestación farmacéutica, solicitarase a tarxeta sanitaria europea ou documento acreditativo de ser beneficiario de dito convenio.

 3. Procederase a capturar os datos de identificación do paciente (CIP) por medio da lectura da banda magnética da súa tarxeta sanitaria individual (TIS). En caso de imposibilidade de lectura introducirase o dato manualmente. No caso de usuarios con dereito á prestación farmacéutica doutros servizos de saúde ou estranxeiros protexidos por un convenio con cobertura da prestación farmacéutica, o dato de identificación do paciente a capturar será o D.N.I para usuarios doutras Comunidades ou N.I.E ou número de pasaporte para estranxeiros. Tamén será obrigatorio nestes casos, rexistrar a Comunidade Autónoma ou país de procedencia.

 4. Tras a identificación inequívoca do paciente, e no seu caso da persoa en quen delegue, o farmacéutico só poderá acceder desde os equipos instalados na oficina de farmacia, cos requisitos e condicións que se establecen no anexo E e na normativa vixente, aos datos necesarios para unha correcta dispensación informada e seguimento do tratamento e dispensará exclusivamente, de entre as prescricións pendentes de dispensar, as que o paciente solicite.

 5. Procederase a rexistrar a información contida na receita presentada polo usuario. A captación destes datos realizarase, segundo o seu formato en soporte papel ou electrónico, do seguinte xeito:

 

5.1 No caso das receitas emitidas electrónicamente a captación dos datos efectuarase de xeito automático a través do sistema de dispensación electrónico. Os códigos de clasificación de aportación de cada usuario virán recollidos na base de datos de tarxeta sanitaria individual, de conformidade coa información facilitada polo Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS), polo que serán captados automaticamente da mesma, salvo no caso do código de aportación “ATEP”, para as receitas de accidentes de traballo ou enfermidade profesional e “Campaña sanitaria” que deberá ser indicado polo facultativo prescritor directamente na ferramenta de prescrición electrónica.

 5.2  No caso das receitas emitidas en formato papel, a oficina de farmacia no momento da dispensación, incorporará a información contida nas mesmas ao sistema de dispensación electrónico, tomando a porcentaxe de aportación do usuario do indicado na base de datos de tarxeta sanitaria individual, de conformidade coa información facilitada polo INSS, e procedendo a captar os datos seguintes:

 

   1. Identificación do medicamento ou produto dispensado (6 díxitos): código nacional ou código da etiqueta autoadhesiva ou do selo segundo o caso (modelo anexo I contido no anexo C)

   2. Número de envases, no caso de receitas que conteñan máis dun envase (1 díxito)

   3. Data de dispensación, formato AAAAMMDD (8 díxitos)

   4. Datos de identificación do paciente: CIP (ou dato administrativo de identificación do paciente doutra Comunidade Autónoma ou estranxeiro detallados no punto 3 deste apartado)

   5. Datos da Comunidade Autónoma ou país, no caso de usuarios non pertencentes ao Servizo Galego de Saúde

   6. Número de identificación da receita (12 díxitos)

   7. Código de identificación da oficina de farmacia

   8. Código numérico persoal (CNP) do facultativo prescritor do Servizo Galego de Saúde.

 

No caso de receitas de facultativos doutros servizos de saúde ou nos casos nos que nas receitas non estea dispoñible o CNP, procederá a gravarse o número de identificación ou o nome e apelidos do facultativo dispoñible na mesma. Na gravación do CNP será aplicable o referenciado como punto 6 para a posición 12 do soporte informático no apartado 3.2 do Anexo C

 

   i. Prezo de venda ao público (8 díxitos)

   j. Sinatura electrónica recoñecida do farmacéutico responsable da dispensación.

   k. Indicación de receita de “Campaña sanitaria” ou de “Accidente de traballo/ enfermidade profesional”, cando proceda

   l. Indicación de receita homologada, cando proceda

  

Tanto nas receitas electrónicas como nas receitas formato papel, no momento do pagamento na oficina de farmacia, independentemente do código de clasificación de aportación (TSI) rexistrado na receita papel ou da cor da receita, o que primará será sempre o tramo de aportación que figure no Sistema de Receita Electrónica, de acordo coa información recollida na base de datos de tarxeta sanitaria.

 

O cálculo do importe da aportación correspondente a cada usuario en concreto será comunicada polo sistema electrónico á oficina de farmacia no momento de realizar á dispensación.

No caso de receitas doutros servizos de saúde correspondentes a pacientes desprazados doutras Comunidades Autónomas, o sistema electrónico informará acerca do seu código de clasificación tras efectuar a consulta polo NIF do paciente.

No que se refire a usuarios estranxeiros, deberá considerarse en primeiro lugar o código de clasificación que indique a receita prescrita ao usuario e no caso que non se indique nada na mesma, aplicarase por defecto unha aportación do 10 % nas receitas de pensionistas e do 50% nas receitas de activos.

 

En calquera caso, a totalidade das receitas que se capten por este procedemento deberán axustarse ao previsto no anexo C do concerto a efectos da súa facturación

 

     6.  A incorporación da información das receitas en formato papel no sistema de dispensación electrónico consolidará, en dito sistema, os datos relativos ao nome do farmacéutico e número da oficina de farmacia, data de dispensación e sinatura do farmacéutico, coa salvedade das dispensacións obxecto de substitución por parte do farmacéutico de acordo coa normativa vixente, para as cales a sinatura electrónica non substituirá, en ningún caso, a sinatura que debe consignarse na dilixencia levada a cabo na receita.

     7.  Procederase á recollida do cupón precinto como mecanismo de control da dispensación. Atendendo ao formato da receita presentada polo usuario este procedemento realizarase do seguinte xeito:

 

   7.1.  Recollida do cupón precinto nas receitas en formato papel:

Colocarase no lugar reservado para o efecto o cupón ou cupóns-precinto cando se trate de produtos farmacéuticos provistos del. Nos casos excepcionais que puideran xurdir de produtos sen cupón precinto, como xustificante da dispensación, adherirase, sempre que sexa factible, un fragmento da embalaxe no que conste o nome e custo de venta ao público deste produto.

 

7.2.  Recollida do cupón precinto nas receitas en formato electrónico:

  

  1. Os cupóns recolleranse en follas pre-impresas de conformidade co modelo normalizado recollido como anexo I neste capítulo, con celdas que delimitarán o espazo para un cupón.

  2. As follas de recollida serán documentos asociados á farmacia e non ao paciente.

  3. Cada folla estará identificada por un código único para toda Galicia. Ese código único figurará impreso en formato alfanumérico e con código de barras. Poderá excepcionarse pola Comisión Autonómica Central de maneira transitoria este requisito.

  4. A farmacia quedará identificada en cada folla no espazo destinado a tal efecto e indicará a data de utilización da mesma.

  5. En cada documento pódense incluír dispensacións a varios pacientes. Os cupóns precintos non teñen que pegarse por orden de dispensación, senón que poden pegarse en diferentes follas sempre e cando os cupóns precintos de todos os medicamentos dispensados nun único acto a un paciente concreto estean nunha única folla e non se inclúan cupóns dispensados en días distintos nunha mesma folla.

  6. As follas non ten que estar completas senón que pode quedar algunha casilla sen encher.

  7. As follas de recollida dos cupóns deberán entregarse ordenadas por numeración ou por datas ao Servizo Galego de Saúde nos mesmos lugares no que se entregan as receitas en formato papel.

  8. As follas de recollida dos cupóns precinto presentados no mes de facturación deberán ir acompañadas dunha folla resume, conforme ao modelo do anexo VI recollido no anexo C, onde se desglose por día: número de follas de recollida de cupón precinto, número total de cupóns precinto, número de envases y número de receitas electrónicas.

 

             8.  No acto da dispensación, procederase á realizar a información farmacoterapéutica ao usuario para os efectos do uso racional do medicamento ou produto sanitario dispensado e entregarase o recibo no que se faga constar a identificación da oficina de farmacia, a data de dispensación, o nome do medicamento dispensado e no seu caso as unidades concretas do mesmo, o P.V.P e a aportación do paciente, de acordo coa normativa vixente na materia.

 

2.-MEDICAMENTOS

 

O financiamento dos medicamentos estará sometido ao establecido na vixente Lei 29/2006, de 26 de Xullo, de garantías e uso racional de medicamentos e produtos sanitarios, conforme ao regulado na Lei 16/2003, de 28 de mayo de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud e demais disposicións e regulacións normativas ditadas no seu desenvolvemento

A dispensación de medicamentos levarase a cabo dentro do marco establecido no Real Decreto 1718/2010, de 17 de diciembre, sobre receita médica y órdenes de dispensación segundo os requisitos establecidos neste anexo, utilizando como xustificante de dispensación o cupón-precinto normalizado.

Non poderán ser dispensadas con cargo ao Servizo Galego de Saúde, os medicamentos excluídos da prestación farmacéutica do Sistema Nacional de Salud, de acordo co disposto no Real decreto 83/1993, do 22 de xaneiro, polo que se regula a selección dos medicamentos a efectos do seu financiamento polo Sistema Nacional de Saúde, e no Real decreto 1663/1998 do 24 de xullo, polo que se amplía a relación de medicamentos a efectos do seu financiamento con cargo a fondos da Seguridade Social ou a fondos afectos á Sanidade e a Resolución de 2 de agosto de 2012, de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por la que se procede a la actualización de la lista de medicamentos que quedan excluídos de la prestación farmacéutica en el Sistema Nacional de Salud e demais exclusións do financiamento que realice o órgano responsable da prestación farmacéutica do Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Os medicamentos incluídos na oferta, que pasan a ser publicitarios e os excluídos do financiamento (EXO), terán efectos na dispensación con cargo ao Servizo Galego de Saúde na data que estableza o organismo competente na materia do Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad e conforme a información dispoñible no Nomenclátor Oficial de produtos farmacéuticos ao respecto.

A dispensación de receitas nas que a súa prescrición sexa realizada por principio activo ou, no seu defecto, denominación común internacional (DCI), realizarase seguindo o establecido na normativa vixente na materia no artigo 85 da vixente Lei 29/2006, de 26 de Xullo, de garantías e uso racional de medicamentos e produtos sanitarios.

Criterios de substitución

A substitución de medicamentos polo farmacéutico no acto de dispensación, axustarase ao establecido pola normativa vixente no artigo 86 da vixente Lei 29/2006, de 26 de Xullo, de garantías e uso racional de medicamentos e produtos sanitarios, ou na normativa que no seu caso a substitúa.

O farmacéutico dispensará o medicamento prescrito polo médico. Con carácter excepcional, cando por causa de desabastecemento non se dispoña na oficina de farmacia do medicamento prescrito ou concorran razóns de urxente necesidade na súa dispensación, o farmacéutico poderá substituílo polo de menor prezo. En todo caso, deberá ter igual composición, forma farmacéutica, vía de administración e dosificación. O farmacéutico informará en todo caso ao paciente sobre a substitución e asegurarase de que coñeza o tratamento prescrito polo médico.

Cando a prescrición se realice por denominación comercial, se o medicamento prescrito ten un prezo superior ao do prezo menor da súa agrupación homoxénea o farmacéutico substituirá o medicamento prescrito polo medicamento de prezo máis baixo da agrupación homoxénea e, en caso de igualdade de prezo, dispensará o medicamento xenérico ou o medicamento biosimilar correspondente.

 

 

Dispensación de máis dun envase por receita

 

A dispensación de mais de un envase por receita farase de conformidade coa normativa vixente en cada momento sobre receitas médicas e dispensación de medicamentos. Actualmente os supostos nos que se poderá dispensar máis dun envase por receita están establecidos no Real Decreto 1718/2010, de 17 de diciembre, sobre receita médica y órdenes de dispensación.

 

 

Sempre e cando así o indique a receita, poderase dispensar cunha mesma receita máis dun envase e hasta catro envases por receita da especialidade farmacéutica prescrita nos casos seguintes:

 • a) Presentacións en unidose e por vía parenteral do grupo terapéutico «J01 Antibacterianos para uso sistémico», a excepción dos subgrupos J01E, J01M y J01R No caso de presentacións orais deberá terse en conta que se poderán prescribir ata dous envases sempre que teñan a mesma Denominación Común Internacional (DCI), dose, forma farmacéutica e formato.

 • b) Viais multidose (excepto cartuchos multidose) do grupo terapéutico A10A «Insulinas e análogos».

 • c) Medicamentos que conteñan sustancias estupefacientes incluidas na lista I da Convención Única de 1961 de estupefacientes, de acordo coa normativa específica de aplicación.

 • d) Medicamentos de diagnóstico hospitalario.

 Calquera outro medicamento que se determine legalmente no futuro.

 

3.-FÓRMULAS MAXISTRAIS E PREPARADOS OFICINAIS

 

A dispensación de fórmulas maxistrais e preparados oficinais levarase a cabo segundo os requisitos xerais establecidos neste anexo e os especificados para estes medicamentos no anexo B.

 

4.-EFECTOS E ACCESORIOS

A dispensación de efectos e accesorios, axustaranse ao establecido para os medicamentos no presente concerto, coas peculiaridades recollidas neste anexo. Considéranse efectos e accesorios dispensables con cargo ao Servizo Galego de Saúde, aqueles que incluidos na prestación farmacéutica do Sistema Nacional de Saúde, dotados do correspondente cupón-precinto autorizados e rexistrados no Nomenclátor Oficial de Produtos Farmacéuticos.  

 

Para a dispensación de absorbentes de incontinencia urinaria, tiras reactivas de control de glicemia e máis de catro envases nas sondas de látex para enfermos afectos de vexiga neuróxena como secuela de lesión medular en programa de autosondaxe intermitente será necesaria a homologación sanitaria previa das receitas prescritas, segundo o establecido no punto 11 deste anexo.

 

Criterios de substitución

 

Os efectos e accesorios e demais produtos sanitarios poderán ser substituídos seguindo criterios que garantan idéntico produto e levarase a cabo nos mesmos supostos e de maneira similar aos establecidos para a substitución de medicamentos.

 

Na dispensación de absorbentes de incontinencia urinaria pola oficina de farmacia deberá atenderse a tipoloxía do absorbente prescrito. No caso de substitución da marca prescrita deberá garantirse o coñecemento e conformidade do paciente mediante dilixencia na receita asinada polo farmacéutico.

No caso que proceda a substitución nas receitas en formato electrónico, o farmacéutico procederá a dilixenciala de xeito telemática, o que suporá o rexistro do efecto e accesorio dispensado, a especificación do motivo de substitución e a sinatura electrónica recoñecida do farmacéutico responsable da dispensación.

Dispensación de máis dun envase por receita

Sempre e cando así o indique a receita, poderase dispensar cunha mesma receita máis dun envase do efecto ou accesorio prescrito, nos casos seguintes:

 1. Absorbentes de incontinencia urinaria, das que se poderá dispensar de un a catro envases.

 2. Tiras reactivas de control de glicemia, das que se poderá dispensar de un a catro envases

 3. Sondas de látex prescritas para enfermos afectos de vexiga neuróxena como secuela de lesión medular, en programa de autosondaxe intermitente, das que se poderá dispensar máis de catro envases, segundo o disposto na Instrución do 3 de febreiro de 1999 da Secretaría Xeral da Consellería de Sanidade.

 

5.-VACUNAS ANTIALERXICAS E BACTERIANAS INDIVIDUALIZADAS 

Considéranse vacinas antialérxicas individualizadas e vacinas individualizadas bacterianas para os efectos da súa dispensación con cargo ao Servizo Galego de Saúde, as preparadas con axentes inmunizantes, á concentración e dilución específica de acordo coa correspondente prescrición facultativa para un paciente determinado de acordo coa normativa vixente.

Para que as receitas oficiais, nas que se prescriban vacinas individualizadas antialérxicas ou vacinas individualizadas bacterianas, sexan dispensables con cargo ao Servizo Galego de Saúde, na prescrición se especificará cada un dos antíxenos coa súa composición cualitativa e cuantitativa, agás nos tratamentos de continuación nos que poderá non figurar a dita composición sempre que na receita se especifique esta circunstancia.

Para a dispensación de todas as vacinas antialérxicas individualizadas e vacinas bacterianas precisarase a homologación sanitaria previa da receitas.

As vacinas antialérxicas individualizadas e vacinas individualizadas bacterianas que estean autorizadas para a súa dispensación con cargo ao Servizo Galego de Saúde levarán unha etiqueta identificativa, que deberá adherirse á receita oficial no momento da dispensación e, na que constarán os seguintes datos:

 • Composición cualitativa e cuantitativa, vía de administración, médico prescritor, nome do paciente ao que vai destinado, nome do laboratorio preparador, nome de referencia de fabricación, data de caducidade e prezo.

Só se aceptarán na facturación con cargo ao Servizo Galego de Saúde aquelas vacinas individualizadas antialérxicas e as vacinas individualizadas bacterianas, preparadas con axentes inmunizantes, a concentración e dilución específica en base á correspondente prescrición facultativa para un paciente determinado, de acordo coa normativa vixente.

6.-PRODUTOS DIETETICOS 

 

A dispensación a través de receita médica oficial con cargo ao Servizo Galego de Saúde comprenderá aqueles produtos dietéticos incluídos na Oferta do Nomenclátor Oficial de Produtos Dietéticos incluídos nos tipos HLAA “Fórmulas sen lactosa para lactantes” e LAPL “Fórmulas con hidrolizados de proteínas lácteas”.

Para a dispensación destes produtos dietéticos, será necesaria a homologación sanitaria previa das receitas prescritas, segundo o establecido no punto 11 deste anexo.

Dispensación de máis dun envase por receita

Sempre e cando así o indique a receita, poderase dispensar cunha mesma receita de un a catro envases dos produtos dietéticos incluídos nos citados tipos.

 

7.- BLOQUEO CAUTELAR DAS DISPENSACIONS PENDENTES NO SISTEMA DE RECETA ELECTRONICA 

 

O sistema electrónico permite que o farmacéutico poida bloquear cautelarmente a posibilidade de dispensación dun medicamento prescrito cando se aprecie a existencia de erro manifesto na prescrición, inadecuación desta ás condicións da persoa enferma ou á medicación concomitante, ou calquera outro motivo que poida supoñer un risco manifesto e evidente para a saúde do paciente. Esta circunstancia comunicarase, de xeito telemática, ao profesional que realizou a prescrición, mediante a formalización do informe previsto para tal efecto no dito sistema. Así mesmo, informará sobre dito bloqueo ao paciente.

8.-PARTICIPACION ECONOMICA DO USUARIO 

O custo da participación económica no pago da prestación farmacéutica dos usuarios/ beneficiarios dos Sistema Nacional de Salud para as receitas de medicamentos será a establecida en cada momento na lexislación vixente na materia.

A antedita participación económica aplicarase ás fórmulas maxistrais, preparados oficinais, vacinas antialérxicas individualizadas e vacinas bacterianas individualizadas así como, os efectos e accesorios en xeral.

 

A participación económica para receitas de medicamentos, efectos e accesorios e produtos dietéticos clasificados en grupos ou subgrupos de participación reducida será establecida na lexislación vixente na materia.

8.1   Prestación farmacéutica:

Os porcentaxes e topes máximos de aportación correspondentes a cada usuario considerados serán os recollidos na base de datos da tarxeta sanitaria, de conformidade cos datos comunicados polo Instituto Nacional da Seguridade Social, tendo en conta os fixados polo artigo 94 e 94bis da Lei 29/2006, de 26 de xullo, de garantías e uso racional dos medicamentos e produtos sanitarios e conforme ás actualizacións que se formalicen destas cuantías por resolución ou orde da unidade responsable de farmacia do Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

En calquera caso, no momento do pagamento na oficina de farmacia, independentemente do código de clasificación da aportación (TSI) rexistrado na receita en formato papel ou da cor da receita, o que primará será sempre o tramo de aportación que figure no sistema de receita electrónica, de acordo coa información recollida na base de datos de tarxeta sanitaria.

No caso nos que o importe exceda o tope máximo de aportación mensual fixado para os usuarios pensionistas no dito artigo 94bis, establécese un límite mensual de aportación para as dispensacións efectuadas a través do sistema de dispensación de receita electrónica do Servizo Galego de Saúde e que será de aplicación, exclusivamente, a aqueles usuarios, con tarxeta Sanitaria en vigor do Servizo Galego de Saúde e con dereito a prestación farmacéutica a cargo desta entidade, sempre que sexan prescritos por facultativos da rede do Sistema Nacional de Saúde.

As cuantías destes límites poderán ser actualizadas mediante resolución ou orde da unidade responsable de farmacia do Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

8.2.   Prestación con produtos dietéticos

O custo da participación económica no pago da prestación con produtos dietéticos quedará suxeita ás modificacións que se introduzan en dita prestación tal e como recolle o punto 4 do artigo 8ter da Lei 16/2003, do 28 de maio, de cohesión e calidade do Sistema Nacional de Saúde ou a establecida en cada momento na lexislación vixente na materia.

 

9.-RECEITAS FACTURABLES 

1.     Realizada a dispensación segundo os requisitos establecidos no apartado 1 deste anexo, só serán facturables con cargo ao Servizo Galego de Saúde todas aquelas receitas oficiais do Sistema Nacional de Saúde con prescrición de medicamentos, efectos e accesorios e produtos dietéticos incluídos no correspondente Nomenclátor Oficial, e que estean provistas do cupón precinto correspondente e/ou reúnan os requisitos establecidos no punto 12 deste anexo.

2.      Só poderán ser dispensadas con cargo ao Servizo Galego de Saúde as fórmulas maxistrais e preparados oficinais que se axusten ás características recollidas no correspondente anexo e sexan financiadas polo Sistema Nacional de Saúde de acordo coa normativa vixente en cada momento.

3.      Non poderán dispensarse nunha receita, conxuntamente, medicamentos, fórmulas maxistrais, preparados oficinais, efectos e accesorios.

4.      En cada receita unicamente poderá dispensarse un só envase dun medicamento, efecto accesorio, fórmula maxistral ou preparado oficinal, a excepción dos casos especificados neste anexo para os medicamentos, efectos e accesorios ou produtos dietéticos.

5.      Os farmacéuticos non dispensarán ningún medicamento, nin produto sanitario cando xurdan dúbidas razoables sobre a validez da receita oficial do Sistema Nacional de Saúde que se presente e sobre os datos da tarxeta sanitaria individual ou documento que a substitúa do cidadán para o que se efectuou a prescrición. En relación co artigo 5 da Lei 28/92, do 24 de novembro, os farmacéuticos extremarán a cautela no caso de prescricións a persoas que non teñan dereito á gratuidade. Igualmente e en relación co artigo 19 do Real Decreto 1718/2010, de 17 de diciembre, sobre receita médica y órdenes de dispensación e o artigo 9 do Real Decreto 1675/2012, de 14 de diciembre, por el que se regulan las recetas oficiales y los requisitos especiales de prescripción y dispensación de estupefacientes para uso humano y veterinario, extremarán a cautela no caso de prescricións de estupefacientes e psicótropos, respectando e garantindo, non obstante, o dereito á intimidade persoal e familiar dos cidadáns, comprobando previamente á súa dispensación que a receita conteña os datos que permitan a identificación do prescritor e paciente, segundo o disposto no artigo 77.4 da vixente Lei 29/2006, de 26 de Xullo, de garantías e uso racional de medicamentos e produtos sanitarios.

6.    Para a dispensación das receitas, verificarase que na prescrición figuren os datos básicos de identificación do produto farmacéutico, de acordo coa normativa vixente. Excepcionalmente poderán dispensarse aquelas receitas médicas que carecendo dalgún ou dalgúns dos seguintes datos: forma farmacéutica, dose por unidade, vía de administración, formato ou presentación; estea garantida a súa identificación inequívoca, por existir unha única presentación do medicamento, avalada pola firma do farmacéutico. Nestes supostos, a ausencia da firma do farmacéutico motivará a anulación total da receita. Cando exista máis dunha presentación e falten algún de ditos datos, considerarase que o medicamento está identificado unicamente nos casos nos que o farmacéutico faga constar ao dorso da receita que coñece a presentación do medicamento prescrito, certificándoo cunha nova firma, garantindo ademais que o paciente foi informado.

7.    A totalidade das receitas, incluíndo tanto as receitas en soporte papel incorporadas ao Sistema de Receita Electrónica como as receitas electrónicas, deberán ser facturadas no mes correspondente ao da súa dispensación. Excepcionalmente, as receitas en soporte papel incorporadas ao Sistema de Receita Electrónica e as e-receitas poderán ser facturadas, como máximo, na facturación correspondente ao mes seguinte ao que foron dispensadas cando non foron facturadas no seu mes por algunha incidencia técnica, xa sexa telefónica, informática, electrónica ou eléctrica, unha vez comprobada pola Comisión Autonómica Central.

  

10.-COMPROBANTE DA PARTICIAPCION ECONOMICA DO USUARIO PARA A SOLICITUDE DE REINTEGRO DE GASTOS 

Cando un usuario solicite información acreditativa dos produtos dispensados, coa finalidade de presentar unha solicitude de reintegro de gastos no seu servizo de saúde, a oficina de farmacia deberá subministrar os seguintes documentos:

 a.-Recibo da oficina de farmacia:

 A oficina de farmacia deberá emitir un recibo por persoa. Se un usuario retira receitas correspondentes a varias persoas, emitiranse recibos por separado a cada persoa. O recibo incluirá os seguintes datos:

  • •Identificación da oficina de farmacia
  • •Data de dispensación
  • •Produto dispensado: nome do produto dispensado, o seu PVPIVA e aportación do paciente.
  • •Sumatorio de importes PVPIVA dos produtos e da aportación do paciente.
  • •Código de identificación persoal do paciente (CIP ou equivalente de cada Comunidade Autónoma, ou DNI, no seu defecto)

b.-Xustificante da prescrición dispensada:

Copia da receita ou da folla de información ao paciente, selada polo farmacéutico.

11.-CONTROIS ESPECIAIS  

Os medicamentos, efectos e accesorios e produtos dietéticos con cupón precinto que, segundo a normativa vixente, precisen visado previo a súa dispensación nas oficinas de farmacia e aqueles produtos desprovistos de cupón precinto que se determinen, só serán dispensados con cargo ó Servizo Galego de Saúde cando a receita sometérase ao requisito de homologación sanitaria.

A homologación sanitaria da receita realizarase segundo o disposto no Decreto 189/2011, do 22 de setembro, de homologación sanitaria dos tratamentos prescritos.

 

A homologación sanitaria formalizarase facéndose constar na receita: a identificación do/a farmacéutico homologador, a súa sinatura e data de homologación. A data de homologación poderá ser anterior, posterior ou igual á data de prescrición. Non se homologarán receitas co prazo de validez esgotado.

 

As receitas en soporte papel caducarán aos dez días naturais contados a partir da data de homologación nos casos de que a data de homologación sexa igual ou posterior á da prescrición e de dez días desde a data de prescrición nos casos que a data de homologación sexa anterior á de prescrición, agás no suposto das receitas de extractos hiposensibilizantes e vacinas bacterianas preparadas individualmente, nos que, polas súas especiais características, terán un prazo de validez de sesenta días.

12.-VALIDEZ DAS RECEITAS

Serán validas para a súa dispensación polas oficinas de farmacia e posterior facturación para os efectos do seu pagamento polo Servizo Galego de Saúde, aquelas receitas oficiais do Sistema Nacional de Saúde que cumpran os requisitos establecidos regulamentariamente neste concerto.

12.1.    Prazo de validez

 

 1. Receitas en formato papel: as receitas terán un prazo de validez de dez días naturais, contados a partir da data de prescrición nelas consignada ou, se é o caso, da data da homologación sanitaria de acordo ao especificado no punto once, agás no suposto das receitas de vacinas antialérxicas -extractos hiposensibilizantes e vacinas bacterianas preparados individualmente, nos que, polas súas especiais características, este prazo amplíase a sesenta días. Excepcionalmente, para os casos de refacturación de receitas expresamente recollidos neste anexo, establécese un prazo adicional de sesenta días, contados desde o día seguinte da devolución realizada polo Servizo Galego de Saúde. Pasado o devandito prazo, non poderán ser facturadas de novo.

 2. Receitas en formato electrónico: as receitas terán un prazo de validez de dez días naturais, contados a partir da data de prescrición, para a primeira dispensación en tratamentos crónicos e no caso de tratamentos agudos que só requiren dun acto de dispensacion. Para tratamentos crónicos as receitas sucesivas poderán ser dispensadas cunha marxe máxima de 10 días anteriores á data de dispensación prevista e ata 20 días despois. Transcorrido este último prazo sen que se produza a dispensación correspondente, o sistema cancelará a dita receita.A data de dispensación non poderá ser posterior á da finalización do tratamento instaurado polo profesional que prescribe, nin tampouco ao prazo de validez da receita, establecido no punto anterior.

No caso de receita electrónica impresa será de aplicación o recollido no apartado a)

 

12.2.   Causas de devolución das receitas

A. NULIDADE TOTAL

O Servizo Galego de Saúde rexeitará para os efectos do seu pagamento, e polo tanto, non aboará aquelas receitas que foron dispensadas ao seu cargo e nas que se produza algunha das circunstancias relacionadas a continuación:

 1. Receitas nas que se acredite documentalmente a súa falsidade.

 2. Receitas dispensadas despois do prazo de validez que lles corresponda, segundo o apartado 12.1 do anexo A deste Concerto.

 3. Receitas con falta de coincidencia entre o produto dispensado e o prescrito, agás en supostos de substitución realizados ao amparo da normativa vixente e do establecido neste concerto, ou naqueles casos en que, téndose producido intercambio dos cupóns- precinto das receitas dunha oficina de farmacia, se observe coincidencia entre prescrición e dispensación.

 4. Receitas sen o correspondente cupón-precinto ou sen xustificante da dispensación.

 5. Receitas nas que se dispensen fórmulas maxistrais que non se axusten ao establecido no correspondente anexo.

 6. Receitas que, precisando a correspondente homologación sanitaria previa á dispensación, non a leven.

 7. Receitas dispensadas fora do horario de apertura autorizado agás casos xustificados

 8. Receitas que teñan sido facturadas ao Servizo Galego de Saúde logo do prazo do mes no que foron dispensadas.Excepcionalmente, poderán ser facturadas como máximo na facturación correspondente ao mes seguinte ao que foron dispensadas, aquelas receitas que non foron facturadas no seu mes por algunha incidencia técnica, xa sexa telefónica, informática, electrónica ou eléctrica, unha vez comprobada pola Comisión Autonómica Central.

 9. Receitas dispensadas a través de oficinas de farmacia que perderan a condición de farmacia homologada, e seguen a dispensar a través do AGF, en lugar da web de continxencia. Quedarán exceptuadas os casos descritos no Anexo E para oficinas de farmacia que se encontren en situación de cambio de titularidade, traslado ou nova apertura.

 10. Receitas duplicadas na facturación dunha oficina de farmacia.

 11. Receitas anuladas no sistema e facturadas.

 12. Receitas que supoñan dispensacións abusivas visibles no acto de dispensación, contrarias aos criterios do Uso Racional do medicamento.

 13. Receitas para as que o Servizo Galego de Saúde non teña emitido a conformidade telemática de dispensación (e-ticket). Quedarán exceptuadas aquelas que non conten coa conformidade pero nas que o erro sexa achacable ao Servizo Galego de Saúde.

 14.  Receitas nas que o tipo de prestación do paciente sexa MUFACE, MUGEJU ou ISFAS.

 15. Receitas en soporte papel con ausencia dalgún datos de consignación obrigatoria relativos a:

  • a) Prescritor: nome ou a súa inicial e/ou apelido ou apelidos, número de identificación, sinatura e data de prescrición. A ausencia ou ilexibilidade dalgúns dos datos de identificación (nome, apelidos ou número de identificación), sempre que estea garantida a identificación do médico, non será causa de nulidade si foron capturados correctamente os datos.
  • b) Prescrición do medicamento ou produto sanitario, agás nos casos previstos no punto 9.6 do presente anexo.
 16. Receitas con engadidos, emendas ou borranchos nos seguintes datos:Receitas de accidente de traballo ou enfermidade profesional, sendo a entidade aseguradora distinta da Seguridade Social (INSS ou ISM), de acordo co indicado no apartado 5 do punto 1 deste anexo. Neste caso devolveranse os orixinais das receitas, comunicando á Organización Farmacéutica Colexial o nome da entidade aseguradora, cando este dato fora coñecido polo Servizo Galego de Saúde.

  • a) Medicamento ou produto sanitario prescrito, agás aqueles que non impidan a súa inequívoca identificación.
  • b) Data de prescrición, agás aqueles que non afecten á correcta prescrición e dispensación da receita dentro dos prazos de validez dela.
 17. Receitas de accidente de traballo ou enfermidade profesional, sendo a entidade aseguradora distinta da Seguridade Social (INSS ou ISM), de acordo co indicado no apartado 5 do punto 1 deste anexo. Neste caso devolveranse os orixinais das receitas, comunicando á Organización Farmacéutica Colexial o nome da entidade aseguradora, cando este dato fora coñecido polo Servizo Galego de Saúde.

 18. Outras causas que acorde motivadamente por maioría a Comisión Autonómica Central. 

 

 B. NULIDADE DA MARXE DE BENEFICIO PROFESIONAL

O Servizo Galego de Saúde descontará os honorarios profesionais do farmacéutico establecidos en cada momento, naquelas receitas que foron dispensadas ao seu cargo e nas que se produza algunha das circunstancias relacionadas a continuación:

 

 1. Receitas con ausencia da sinatura do farmacéutico. Quedan exceptuadas as receitas en soporte papel incorporadas ao sistema de dispensación electrónico e que non foran obxecto de substitución por parte do farmacéutico.

 2. Receitas en soporte papel nas que se constate que a data de dispensación é anterior á data de prescrición.

 3. Receitas en soporte papel con ausencia dalgún dos datos de consignación obrigatoria relativos ao paciente: nome e apelidos, código de identificación persoal (CIP). Se a consignación dos datos do paciente vén realizada a man, a ausencia do código de identificación persoal (CIP), poderá ser cumprimentado polo farmacéutico unha vez verificado este dato co da tarxeta sanitaria individual. A ausencia ou ilexibilidade dalgúns dos datos de identificación (nome, apelidos ou CIP), sempre que estea garantida a identificación do paciente, non será causa de nulidade se os datos gravados coinciden cos consignados na receita.

 4. Receitas en soporte papel con ausencia da dilixencia asinada do farmacéutico nos casos de substitución de acordo coa Ley 29/2006 de garantías e uso racional dos medicamentos e produtos sanitarios e os puntos 2, 4 e 6 deste anexo.

 5. Receitas nas que o CIP do paciente que figura na receita é diferente ao CIP capturado no soporte de facturación.

 6. Receitas facturadas en soporte papel con ausencia de gravación do código de identificación persoal do facultativo prescritor (CNP), salvo ilexibilidade ou imposibilidade de identificación.

 7. Receitas facturadas en soporte papel correspondentes a usuarios doutras Comunidades Autónomas, ou estranxeiros protexidos por un convenio con cobertura da cobertura da prestación farmacéutica con ausencia de gravación do dato administrativo identificativo do usuario.

 8. Receitas facturadas en soporte papel correspondentes a usuarios doutras Comunidades Autónomas, ou estranxeiros protexidos por un convenio con cobertura da cobertura da prestación farmacéutica con ausencia de gravación do código identificativo da Comunidade Autónoma de procedencia ou convenio estranxeiro de cobertura farmacéutica.

 9. Receitas de fórmulas maxistrais e preparados oficinais que carezan dos datos da súa valoración, segundo o establecido no anexo B.

 10. Receitas de fórmulas maxistrais e preparados oficinais que foron dispensadas seguindo o procedemento de elaboración por terceiros e nas que exista ausencia do dato correspondente ao farmacéutico titular da oficina de farmacia elaboradora.

 

C. NULIDADE PARCIAL

 O Servizo Galego de Saúde considerará nulas parciais aquelas receitas que foron dispensadas ao seu cargo e nas que se produza algunha das circunstancias seguintes:

 

 1. Receitas de medicamentos, efectos e accesorios ou produtos dietéticos nas que se dispensou o tamaño maior de envase, cando este non figura na receita ou figura un menor.Nestes casos e sempre que exista dispoñible no mercado na agrupación homoxénea correspondente o envase de menor tamaño, aboarase o importe correspondente ao envase menor. Para os casos nos que na receita non figure o tamaño do envase, dispensarase o envase que se adecúe á posoloxía e duración do tratamento prescrito.

 2. Receitas de fórmulas maxistrais e preparados oficinais nas que a cantidade dispensada exceda da máxima autorizada. Neste caso aboarase o importe da cantidade máxima estipulada neste concerto.

 3. Receitas nas que se dispense máis dun envase, coas excepcións que se sinalan nos apartados 2, 4 e 6 deste anexo. Neste caso, só se aboará o importe dun deles.

 4. Receitas facturadas a prezo superior ao establecido neste concerto. Neste caso as receitas serán aboadas ao prezo legalmente autorizado segundo o recollido no correspondente Nomenclátor Oficial, anexo de fórmulas maxistrais ou nos acordos específicos que se determinen polas partes asinantes deste concerto.

 

D. NULIDADE REFACTURABLE

O Servizo Galego de Saúde, sempre que se comprobase a correcta dispensación das receitas, devolverá ás oficinas de farmacia para os efectos de refacturación aquelas receitas que foron dispensadas ao seu cargo e nas que se produza algunha das circunstancias relacionadas a continuación:

 

 1. Receitas nas que non foi deducida a participación no pago do asegurado ou foi deducida indebidamente.

 2. Receitas con falta de coincidencia entre o importe do produto farmacéutico dispensado co importe facturado.

 3. Receitas dispensadas no mes anterior ao da facturación actual e que non foron facturadas no seu mes por algunha incidencia técnica, xa sexa telefónica, informática, electrónica ou eléctrica, unha vez comprobada pola Comisión Autonómica Central. 

 

TABOA RESUMO DE CAUSA DE DEVOLUCIÓN DAS RECEITAS 

A.- Causas de nulidade total

CLAVES DESCRICION
T-1 Receitas nas que se acredite documentalmente a súa falsidade.
T-2 Receitas dispensadas despois do seu prazo de validez, coas excepcións sinaladas no punto 12.1.
T-3 Receitas con falta de coincidencia entre o produto dispensado e prescrito. 
T-4 Receitas sen cupón precinto ou xustificante da dispensación ou método asimilado.
T-5 Receitas nas que se dispensen fórmulas maxistrais que non se axustan ao establecido no correspondente anexo.
T-6 Receitas que precisando homologación sanitaria non a leven. 
T-7 Receitas dispensadas fora do horario de apertura autorizado. 
T-8 Receitas que teñan sido facturadas ao Servizo Galego de Saúde logo do prazo do mes no que foron dispensadas.
T-9 Receitas dispensadas a través de oficinas de farmacia que perderan a condición de farmacia homologada, e seguen a dispensar a través do AGF. 
T-10 Receitas duplicadas na facturación. 
T-11 Receitas anuladas no distema e facturadas. 
T-12 Receitas que supoñan dispensacións abusivas e visibles no acto de dispensación, contrarias aos criterios do Uso Racional do medicamento.
T-13 Receitas para as que o Servizo Galego de Saúde non teña emitido a conformidade telemática de dispensación (e-ticket).
T-14  Receitas nas que o paciente pertenza ás Mutualidades, MUFACE, MUGEJU o ISFAS. 
T-15a Receitas con ausencia dalgún dos datos de consignación obrigatoria do prescritor de acordo co punto 12.2.A.15a. 
T-15b Receitas con ausencia dalgún dos datos de consignación obrigatoria relativos á prescrición de acordo co punto 12.2.A.15b. 
T-16a  Receitas con engadidos, enmendas ou borranchos no medicamento prescrito de acordo co punto 12.2.A.16a. 
T-16b  Receitas con engadidos, enmendas ou borranchos na data de precrición de acordo co punto 12.2.A.16b. 
T-17  Receitas de accidentes de traballo ou enfermidade profesional, non sendo o INSS ou o ISM e entidade aseguradora.
T-18  Outras causas a xuízo da Comisión Autonómica Central. 

 

B.- Causas de nulidade da marxe de beneficio profesional.

 

CLAVES DESCRICION
M-1 Receitas con ausencia da sinatura do farmacéutico.
M-2 Receitas nas que conste a data de dispensación anterior á data de prescrición.
M-3 Receitas con ausencia dalgún dos datos de consignación obrigatoria do paciente de acordo co punto 12.2.B.3. 
M-4 Receitas con ausencia da dilixencia asinada do farmacéutico nos casos de substitución de acordo co punto 12.2.B.4.
M-5 Receitas nas que foi gravado un CIP diferente ao que figura na receita.
M-6 Receitas facturadas con ausencia de gravación do código de identificación persoal do facultativo precritor (CNP), salvo ilexibilidade ou imposibilidade de identificación.
M-7 Receitas facturadas doutras Comunidades Autónomas, ou estranxeiros con ausencia de gravación do dato administrativo de identificativo do usuario. 
M-8 Receitas facturadas doutras Comunidades Autónomas, ou estranxeiros con ausencia de gravación do código identificativo da Comunidade Autónoma de procedencia ou convenio estranxeiro de cobertura farmacéutica. 
M-9 Receitas de fórmulas maxistrais e preparados oficinais que carezan dos datos da súa valoración.
M-10 Receitas de fórmulas maxistrais e preparados oficinais con ausencia do dato correspondente ao farmacéutico titular da oficina de farmacia elaboradora.

 

C.- Causas de nulidade parcial.

 

CLAVES DESCRICION
P-1 Receitas nas que se dispensou un tamaño de envase maior ao prescrito. 
P-2 Receitas de fórmulas maxistrais e preparados oficinais nas que a cantidade dispensada exceda da máxima autorizada.
P-3 Receitas nas que se dispense máis dun envase, de acordo co punto 12.2.C.3. 
P-4 Receitas facturadas a prezo superior ao establecido neste Concerto.

 

D.- Causas de nulidade refacturable.

 

CLAVES DESCRICION
R-1 Receitas nas que non foi deducida a participación no pago do asegurado ou foi deducida indebidamente. 
R-2 Receitas con falta de coincidencia entre o importe do produto farmacéutico dispensado co importe facturado.
R-3 Receitas non facturadas no mes de dispensación e facturadas ao mes seguinte por algunha incidencia técnica.

 

ANEXO I.- FOLLA DE RECOLLIDA DE CUPON PRECINTO

Hoja cupon precinto


 

1.-CARACTERÍSTICAS XERAIS

O contido do presente anexo adaptarase ao recollido na Lei 29/2006 de Garantías y Uso Racional dos medicamentos e produtos sanitarios e normas de desenvolvemento, Real decreto 83/93, polo que se regula a selección de medicamentos a efectos do seu financiamento polo Sistema Nacional de Saúde, Real decreto 1663/98, polo que se amplía a relación de medicamentos excluídos a efectos do seu financiamento con cargo a fondos da Seguridade Social ou a fondos estatais afectos á Sanidade, a Orde ministerial do 14 de febreiro de 1997, o Real decreto 175/2001 do 23 de febreiro polo que se aproban as normas de correcta elaboración e control de calidade das fórmulas maxistrais e preparados oficinais, a Orde SCO/3262/2003, do 18 de novembro, pola que se aproba o Formulario Nacional, o Decreto 443/2003, do 11 de decembro, de regulación das actividades de elaboración e control de calidade de fórmulas maxistrais e preparados oficinais na Comunidade Autónoma de Galicia, a Orde SCO/3123/2006, do 29 de setembro, pola que se actualiza o Formulario Nacional, a Resolución de 2 de agosto de 2012, de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por la que se procede a la actualización de la lista de medicamentos que quedan excluídos de la prestación farmacéutica en el Sistema Nacional de Salud e demais normativa que se estableza ao respecto.

2.-FÓRMULAS MAXISTRAIS E PREPARADOS OFICINAIS INCLUÍDOS NA PRESTACIÓN FARMACÉUTICA

Desde a data de produción de efectos deste concerto, as fórmulas maxistrais e preparados oficinais dispensables con cargo ao Servizo Galego de Saúde serán as que se elaboren de acordo co establecido no Formulario Nacional e segundo o disposto nas normas de correcta elaboración e control de calidade de fórmulas maxistrais e preparados oficinais, con principios activos contidos na listaxe da táboa II anexa, na vía de administración que garante a eficacia, seguridade e calidade das preparacións e nas condicións particulares que se especifican para cada substancia.

 

3.-FÓRMULAS MAXISTRAIS E PREPARADOS OFICINAIS EXCLUÍDOS DA PRESTACIÓN FARMACÉUTICA

 

3.1 Fórmulas maxistrais e preparados oficinais que na súa prescrición non conste a composición cualitativa e cuantitativa e/ou se faga referencia a indicacións non recoñecidas en España para o principio activo prescrito, agás que se dispoña da correspondente autorización do Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

3.2 Fórmulas maxistrais e preparados oficinais cando a súa composición, dose e forma farmacéutica sexa idéntica á dalgún medicamento rexistrado e comercializado no mercado.

3.3 Fórmulas maxistrais e preparados oficinais cando a súa composición se corresponda con formulacións retiradas en Programas de Selección e Revisión de Medicamentos do Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

3.4 Fórmulas maxistrais e preparados oficinais que sexan susceptibles de ser clasificadas nos grupos ou especialidades excluídos do financiamento do Sistema Nacional de Saúde pola normativa vixente.

3.5 Fórmulas maxistrais que inclúan só excipientes, ou mesturas de excipientes.

 

4.-ELABORACIÓN E DISPENSACIÓN

 

A elaboración e dispensación de fórmulas maxistrais e preparados oficinais, levarase a cabo baixo a responsabilidade do farmacéutico titular da oficina de farmacia, debendo garantir o cumprimento do establecido nas normas de correcta elaboración e control de calidade de fórmulas maxistrais e preparados oficinais e no Decreto 443/2003, do 11 de decembro, así como no disposto nas guías de aplicación editadas polo Servizo Galego de Saúde, relativas á elaboración e control de calidade de fórmulas maxistrais e preparados oficinais.

A dispensación de fórmulas maxistrais e preparados oficinais en oficinas de farmacia que non dispoñan de autorización ou recoñecemento de nivel de elaboración e control de calidade da Consellería de Sanidade, deberá realizarse seguindo os procedementos descritos para a elaboración por terceiros establecido nas anteditas guías de aplicación relativas á elaboración e control de calidade de fórmulas maxistrais e preparados oficinais. Nestes casos, de acordo co disposto no Formulario Nacional é imprescindible que o usuario coñeza tanto o farmacéutico elaborador coma o farmacéutico dispensador, polo que no etiquetado da fórmula maxistral ou o preparado oficinal deberán estar incluídos os anteditos datos.

 

5. VALORACIÓN DAS FÓRMULAS MAXISTRAIS E PREPARADOS OFICINAIS

As fórmulas maxistrais e preparados oficinais valoraranse de acordo coas normas establecidas neste concerto.

Considéranse englobados no importe das preparacións, o prezo da elaboración (os principios activos, excipientes, material de acondicionamento e honorarios profesionais), o prezo da dispensación así como os correspondentes impostos.

5.1  Prezo da materia prima:

a. Prezo dos principios activos:

As fórmulas maxistrais e preparados oficinais elaboraranse cos principios activos incluídos na táboa II, na que figura o prezo en euros por gramo de cada un deles. Nesta listaxe de principios activos reflectirase aqueles que sexan fotosensibles As citadas materias primas non serán dispensables a granel A determinación do prezo das materias primas incluidas nas listas, efectuarase a partir dos comprobantes ou certificados orixinais acreditativos dos prezos de custo emitidos por provedores representativos (laboratorios farmacéuticos, centros de distribución farmacéutica,...).

A modificación e inclusión de novos principios activos, así como a revisión dos seus prezos será competencia da Comisión Autonómica Central de Farmacia a través da Comisión Técnica de Formulación Maxistral nomeada para o efecto.

As solicitudes presentadas deberán ir acompañadas da documentación técnica que xustifique dita solicitude.

b. Prezo dos excipientes: este prezo virá determinado en euros por unidade, segundo a forma farmacéutica da fórmula maxistral elaborada (táboa III).

5.2  Honorarios profesionais

 

Os honorarios profesionais fixaranse de conformidade cos distintos parágrafos da táboa I, onde se agrupan por formas farmacéuticas que requiran tempo e responsabilidades semellantes.

Como criterio para a valoración de cada grupo mantense un factor P (constante), seguido dun coeficiente multiplicador diferente para cada un dos grupos.

O devandito factor será revisable anualmente. A revisión será automática, efectuándose de acordo co incremento do conxunto das retribucións íntegras do persoal en activo do sector público no sometido á lexislación laboral que estableza a Lei de orzamentos xerais do Estado.

 

 

Factor P = Factor P ano anterior (1 + % de incremento/100)

 

5.3    Prezo do envase: establécese un prezo único de 0,70 euros por envase.

5.4.   Procedemento de valoración:

  1. Prezo da materia prima (segundo táboa II e III)

  2. Honorarios profesionais (segundo táboa I)

  3. Prezo do envase (0,70 €/ envase).

  4. (a + b + c) = z: Prezo da preparación sen impostos.

 

PVP da preparación = z + % IVE vixente sobre z 

 

Nas valoracións que se indican na fórmula anterior, considéranse incluídos tódolos prezos dos materiais de acondicionamento da preparación.

Os honorarios profesionais calcularanse multiplicando o factor P polo coeficiente de valoración que corresponda segundo a táboa adxunta.

O farmacéutico deberá consignar ao dorso da receita, o prezo de facturación desagregado da seguinte forma:

 

 

materia prima + honorarios profesionais + envase + IVE 

 

En cada preparación, segundo a táboa adxunta, fíxase un máximo á elaborar expresado en unidades, gramos ou mililitros. Non se aboarán cantidades superiores ás fixadas.

Os enemas poderanse dispensar en fraccións, cando a prescrición así o indique, non podendo superar o número de 10 fraccións por receita. En ningún caso o volume total dispensado poderá superar a cantidade máxima fixada na táboa. A taxación efectuarase valorándose a cantidade total dispensada e sumarase ao seu importe o prezo do número de envases utilizados.

As fórmulas maxistrais e preparados oficinais acondicionaranse para a súa dispensación en envases axeitados a súa composición. Prestarase especial atención na utilización dos envases seguintes:

 • Os envases de plástico topacio utilizaranse para as preparacións que teñan na súa composición produtos fotosensibles en xeral. (Só fórmulas líquidas nas que interveñan produtos sinalados con “X”).

 • Os envases de cristal topacio utilizaranse para as preparacións que na súa composición teñan produtos fotosensibles de características especiais (formas líquidas nas que interveñan produtos sinalados con “OX”) e tamén para as fórmulas líquidas con produtos sinalados con “O”.

 

6. PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DOS USUARIOS

A contribución económica dos usuarios con dereito á prestación farmacéutica do Sistema Nacional de Saúde na dispensación de fórmulas maxistrais e preparados oficinais, efectuarase segundo os criterios establecidos no apartado oito do anexo A do presente Concerto, de acordo ao recollido no artigo 94 bis da Lei 29/2006, de 20 de xullo, de garantías e uso racional dos medicamentos e produtos sanitarios ou a establecida en cada momento na lexislación vixente na materia.

 

 

7. FACTURACIÓN

As fórmulas maxistrais e preparados oficinais se facturarán de acordo co establecido no anexo C do presente concerto.

Será de obrigado cumprimento, a consignación ao dorso de cada receita dos datos da oficina de farmacia elaboradora, para a facturación de receitas de fórmulas maxistrais e preparados oficinais, por aquelas oficinas de farmacia que non dispoñan de recoñecemento de nivel de elaboración e control de calidade e non estean incluídas no correspondente rexistro da Consellería de Sanidade.

 

Táboa I.- Valoración dos honorarios profesionais

 

FORMAS FARMACÉUTICAS ORAIS

 

 

Unidades ou mL (n)

 

Máximo

De 1 a 10 De 11 a 30 

De 31 a 100

Cápsulas

       100 unidades

P x 6

+ (n -30) x 0,1 P

Papeis,

selos

        50 unidades

 P x 3

                                + (n -10) x 0,1 P

 

           Máximo

De 1 a

                                  De 101 a 250

Xaropes

Solucións

Suspensións

250 mL 250 mL 250 mL 

P x 3 P x 3 P x 3

+ (n -100) x 0,01 P + (n -100) x 0,01 P + (n -100) x 0,01 P

 

FORMAS FARMACÉUTICAS RECTAIS

  

Unidades ou mL (n)

 

Máximo

De 1 a 100

De 100 a 1000

Enemas

1000 mL

P x 3

+ (n -100) x 0,01 P

Supositorios

25 unidades

P x 4

 

 

 FORMAS FARMACÉUTICAS VAXINAIS

 

 

Unidades

 

 

    Máximo

  De 1 a 25

Óvulos

  25 unidades

     P x 4

 

FORMAS FARMACÉUTICAS TÓPICAS

  

Gramos ou mL (n)

 

 

Máximo

De 1 a 100

De 101 a 250

Cremas

100 mL

P x 4

 

Xeles

100 mL

P x 4

 

Pastas

100 mL

P x 4

 

Pomadas

100 mL

P x 4

 

Ungüentos

100 mL

P x 4

 

Emulsións

250 mL

P x 4

+ (n -100) x 0,013 P

Solucións

250 mL

P x 3

+ (n -100) x 0,010 P

Suspensións

250 mL

P x 3

+ (n -100) x 0,010 P

 

 FORMAS FARMACÉUTICAS ESTÉRILES

 

Unidades

 

Máximo

De 1 a 25

Inxectables

25 unidades

P x 10

Colirios

1 unidade

P x 7

 

 Táboa II.- LISTA DE PRINCIPIOS ACTIVOS PARA FORMULACIÓN MAXISTRAL

 

Nome

 Comentario Vía  Envase

/gramo

5-aminosalicílico, ácido (5- ASA)

 

 

X

0,6596

 Aceite de cade

Só asociado a outros principios activos antipsoriásicos (sen aceite ou brea de xenebreiro)

 

X

0,0871

 Aceite de xenebreiro

Só asociado a outros principios activos antipsoriásicos (sen aceite de cade)

 

X

0,0871

 Acetazolamida

 

 

 

0,3407

 Acetilsalicílico, ácido

 

 

 

0,0226

 Acetohidroxámico,  ácido

Especial control médico (E.C.M.)

 

 

4,0202

 Aciclovir

 

 

 

1,7300

 Adrenalina, cristal

 

 

X

8,9990

 Alopurinol

 

 

 

0,1751

 Alcatran hulla

Só asociado a outros principios activos antipsoriásicos (sen coaltar ou brea hulla)

 

 

0,0464

 Alcatran vegetal

 

 

 

0,0286

 Amantadina,  clorhidrato

 

 

 

0,8057

 Amilocaína,  clorhidrato

 

 

X

1,3906

 Aminoacético, ácido

 

vs

 

0,0120

 Aminobenzóico, ácido

Só asociado a outros principios activos en procesos patóloxicos que requiran fotoprotección

 

X

0,0636

 Aminofilina

Como monofármaco

 

X

0,1639

 Aminosalicílico,ácido (ASA)

 

 

X

0,3347

 Amiodarona,  clorhidrato

 

 

 

4,2140

 Amitriptilina

 

 

 

0,6634

 Amonio, cloruro

 

 

 

0,0447

 Antralina

 Só asociado a outros principios activos antipsoriásicos (sen ditranol)

 

X

2,4043

 Arnica, extracto fluido

 

 

X

0,0707

 Aspártico, ácido

 

vs

X

0,6840

 Atenolol

 

 

 

3,4620

 Atropina, sulfato  (dosificación en ^g)

 Como monofármaco

 

X

1,7452

Azuleno 25% hidrosoluble

 Só asociado a outros principios activos

 

 

0,3718

Bacitracina

 Como monofármaco

 

X

0,8713

Bálsamo do Perú

 

 

X

0,1245

Bálsamo do Perú, extracto fluido

 

 

X

0,0258

Barbital

 Como monofármaco

 

 

0,0172

 Beclometasona,  dipropionato     X 54,8679
 Beladona, extracto  branco acuoso     X 0,1811
 Beladona, extracto fluido  Só por vía sistèmica e non formulable en laxantes    X  0,0415
 Beladona, po  Só por vía sistèmica e non formulable en laxantes    X  0,0456
 Beladona, tintura  Só por vía sistèmica e non formulable en laxantes    X  0,0212
 Bencidamina, clorhidrato        0,4330
 Bencilo, benzoato  Só en concentracións entre o10-30%  vt    0,0398
 Bentonita        0,0077
 Benzocaína  Non formulable en antihemorroidais   X 0,2666
 Betaína   Cando se formule con lauril sulfato sódico, só poderá asociarse a  ketaconazol      0,0534
 Betametasona  Como monofármaco ou asociado con gentamicina, tobramicina e  tetraciclinas para adm. Oftálmica    X  17,7889
 Betametasona, 17-21  dipropionato  Como monofármaco    X  14,4880
 Betametasona, 17-  valerato  Como monofármaco    X  15,8350
 Bifonazol  Como monofármaco      4,1970
 Bioxofre fluido        0,0798
 Bioxofre po        0,0643
 Biotina (dosificación en ^g)  Como monofármaco    X  13,7609
 Borico, ácido po  Para uso otolóxico e como excipiente      0,4042
 Brea xenebreiro  Só asociado a outros principios activos antipsoriásicos (sen aceite de cade)    X  0,0871
 Brea hulla  Só asociado a outros principios activos antipsoriásicos (sen coaltar ou alcatrán de hulla)      0,0464
 Brea vexetal        0,0286
 Bumetanida      X  20,6695
 Butilescopolamina,  bromuro  Como monofármaco    X  35,8712
 Cafeína anhidra        0,1356
 Cafeína diffucaps retard        0,0964
 Cafeína, citrato        0,2536
 Calcio, acetato  Como monofármaco ou asociado a outras sales de Ca ou  Vitamina  D      0,0629
 Calcio, carbonato  precipitado  Como monofàrmaco ou asociado a outras sales de Ca ou Vitamina D      0,0057
 Calcio, citrato  Como monofàrmaco ou asociado a outras sales de Ca ou Vitamina D      0,0250
 Calcio, cloruro anhidro  Como monofármaco ou asociado a outras sales de Ca ou  Vitamina  D     0,0241
 Calcio, cloruruo cristal  Como monofàrmaco ou asociado a outras sales de Ca ou  Vitamina  D     0,0034
 Calcio, dobesilato  Como monofàrmaco ou asociado a outras sales de Ca ou  Vitamina  D     0,1393
 Calcio, fosfato dibásico       0,0076
 Calcio, fosfato  monobásico  Como monofàrmaco ou asociado a outras sales de Ca ou  Vitamina  D      0,0163
 Calcio, fosfato tribàsico  Como monofàrmaco ou asociado a outras sales de Ca ou  Vitamina  D      0,0060
 Calcio, glicerofosfato po  Como monofàrmaco ou asociado a outras sales de Ca ou  Vitamina  D      0,0578
 Calcio, gluconato  Como monofàrmaco ou asociado a outras sales de Ca ou  Vitamina  D      0,0607

 Calcio, hidróxido

 Como monofàrmaco ou asociado a outras sales de Ca ou  Vitamina  D     0,0214
 Calcio, lactato  Como monofàrmaco ou asociado a outras sales de Ca ou  Vitamina  D     0,0398
 Calcio, sulfato  Como monofàrmaco ou asociado a outras sales de Ca ou  Vitamina  D     0,0258
 Canrenona    vt    5,2240
 Captoprilo        5,1900
 Carbamazepina        1,0818
 Carbón activado  Só como antídoto        2,4580
 Carbón adsorbente  Só como antídoto       2,4580
 Celulosa deae        0,3174
 Celulosa, fosfato        0,1225
 Cianocobalamina (dosificación en microgramos)  Como monofármaco    X  28,4650
 Ciclopirox etanolamina  Como monofármaco      5,4816
 Cimetidina        0,4390
 Ciproheptadina clorhidrato  Como antihistamínico  vs    1,6874
 Cisteamina        0,1259
 Cisteína, clorhidrato    vs  X  0,1820
 Clindamicina, clorhidrato  Como monofármaco 4,1550
 Clioquinol  Só asociado a outros principios activos  vt  X  0,2104
 Clobetasol, propionato  Como monofármaco  X  14,4528
 Clofibrato    X  0,0258
 Clonidina, clorhidrato  Como monofármaco (dosificación en ^g)  X  16,0402
 Cloral, hidrato    X  0,1377
 Cloranfenicol, palmitato  Como monofármaco  X  0,4440
 Cloranfenicol, succinato  Como monofármaco   X  0,1294
 Clorazepato dipotásico      1,3173
 Clordiazepóxido  Como monofármaco  X  0,4624
 Clorfenamina, maletato  Como monofármaco    0,3675
 Cloroiodoquina  Só asociado a outros principios activos    0,2104
 Clorotiazida      0,0974
 Clorpropamida  Como principio activo sen asociar    0,0258
 Clortalidona  1,0240
 Clotrimazol  Como monofármaco  0,8280
 Coaltar  Só asociado a outros principios activos antipsoriásicos (sen brea ou alcatrán hulla)  0,0464
 Cobre, sulfato cristal    0,0483
 Cobre, sulfato po  0,0508
 Cocaína, clorhidrato  0,6487
 Crisaborina    X  1,0171
 Crisofánico, ácido  X  0,0473
 Cromoglicato disódico  1,3734
 D cicloserina  3,0289
 Desoximetasona  Como monofármaco  49,8350
 Dexametasona  Como monofármaco ou asociado con gentamicina, tobramicina e tetraciclinas para administración oftálmica  7,4766
 Dexametasona, fosf. Sod.  Como monofármaco  7,1975
 Dietilaminoetilcelulosa  0,3678
 Dietilestilbestrol  vs  X  9,5199
 Difenhidramina, clorhidrato  Como monofármaco  vs  X  1,0145
 Difenilhidantoina      1,0248
 Difilina  X  0,0571
 Diflucortolona, valerato  Como monofármaco  104,1456
 Dihidroxipropilteofilina  X  0,0571
 Diltiazem, clorhidrato  X   3,9667
 Dioctilsulfosuccinato sódico  Só para uso otolóxico  0,2519
 Diprofilina  X  0,0571
 Ditranol  Só asociado a outros principios activos antipsoriásicos (sen antralina)  X   2,4043
 Docusato sódico  Só para uso otolóxico  0,1785
 Edetato disódico  Non formulable en colirio  0,0523
 EDTA (Etilendiaminotetracético, ácido)  Non formulable en colirio 0,0491 
 Efedrina, clorhidrato  Como monofármaco  X 0,1670 
 Enalaprilo       2,5920 
 Epinefrina      X 9,5650 
 Ergocalciferol  Como monofármaco ou asociado a sal de Ca    OX 95,0277 
 Eritromicina base      X  0,7347
 Eritromicina, estolato      X  39,8144
 Escopolamina, bromuro  Como monofármaco    X  7,9105
 Escopolamina, butilbromuro  Como monofármaco    X  7,5003
 Espironolactona  X  3,3302
 Estradiol 17-alfa   vs  X  98,5475
 Estradiol 17-beta   Admítese por vía transdérmica, en forma de xel, a concentración máxima de até o 0,06% vs  X  15,4053
 Estreptomicina, sulfato  Como monofármaco      0,1992
 Estróxenos conxugados   vs    12,4710
 Estrona   vs  X  13,7031
 Etinilestradiol (dosificación en Mg)   vs  X  34,3304
 Famotidina        6,0858
 Fenacetina        0,0368
 Fenazopiridina, clorhidrato        0,1423
 Fenilalanina  

 vs

 vt

   0,1475
 Fenilbutazona  Como monofármaco      0,1285
 Fenilefrina, clorhidrato      X  0,6294
 Fenilisohidantoína        0,3278
 Fenilpropanolamina, clorhidrato  X  0,1907
 Fenilpropanolamina, clorhidrato diffucaps  X  0,1209
 Fenitoina        0,2234
 Fenobarbital  Como monofármaco      0,1828
 Fenol     OX  0,0533
 Fenoxibenzamina, clorhidrato        0,7864
 Ferro, gluconato  Como monofármaco ou asociado a ácido fólico   X  0,0431
 Ferro, oxalato  Como monofármaco ou asociado a ácido fólico   X  0,1656
 Ferro, sulfato cristal (ferroso)  Como monofármaco ou asociado a ácido fólico      0,0207
 Flecainida   vs    2,8100
 Flufenámico, ácido        2,8267
 Flumetasona, pivalato  Como monofármaco   X  57,6545
 Fluocinolona, acetonido  Como monofármaco ou asociado con xentamicina, tobramicina e tetraciclinas para administración oftálmica    X   17,9800
 Fluorouracilo     X  5,7800
 Fólico, ácido  Como monofármaco ou asociado sales Fe   X  0,2363
 Fosfato monosódico        0,0235
 Furosemida     X  0,7640
 Gomenol  Como monofármaco asociado en EPOC ou enfermidades asociadas segundo a clasificación ICM-9      0,0569
 Halcinonida  Como monofármaco      0,0733
 Hidralazina, clorhidrato        1,5606
 Hidroclorotiazida        0,1682
 Hidrocortisona base  Como monofármaco ou asociado con gentamicina, tobramicina e tetraciclinas para adm. Oftálmica   X  5,0933
 Hidrocortisona, acetato  Como monofármaco ou asociado con gentamicina, tobramicina e tetraciclinas para adm. Oftálmica   X   4,5900
 Hidroxiproxesterona 11a   vs X  4,0245
 Hidroxiproxesterona 17a   vs X  6,8700
 Hidroxizina, clorhidrato        0,7876
 Histamina, clorhidrato        12,9471
 Homatropina, metilbromuro  Como monofármaco   X  1,3454 
 Ictamol       0,1951 
 Ictiol       0,1951 
 Imipramina, clorhidrato     X 0,6996 
 Iodo metaloide  Só asociado a outros principios activos  vs OX 0,2213
 lodoclorhidroxi-quinoleína  Só asociado a outros principios activos vt  X 0,2104
 Ipecacuana, ext. Fluido       0,5167
 Ipecacuana, tintura       0,1072 
 Isoniazida   X 0,0879
 Isotretinoina  Especial control médico (E.C.M.)

vo

vt

X 32,5273
 Ketoconazol  Como monofármaco   X  2,9680
 Ketoprofeno  Como monofármaco     0,8014
 Ketotifeno, fumarato  Como monofármaco     62,1604
 Levodopa   X 0,1975
 Levotiroxina (dosificación en Mg)   X 19,8421
 Lidocaína, clorhidrato  Non formulable en antihemorroidais 0,2170
 Liotironina (dosificación en MQ)  X 21,1362
 Lisina, clorhidrato vs 0,0726
 Litio, benzoato 0,0496
 Litio, carbonato 0,0350
 L-cisteína vs X 0,1759
 L-isoleucina vs 0,2096
 L-leucina vs 0,0621
 L-prolina vs 0,2948
 L-treonina vs 0,1586
 Magnesio, cloruro     O 0,0221 
 Magnesio, glicerofosfato       0,0773 
 Magnesio, sulfato po  Como monofármaco en doses >15 g e só papeis      0,0161
 Manitol       0,0117
 Medroxiproxesterona, acetato  Como monofármaco ou asociado con xentamicina, tobramicina e tetraciclinas para administración oftálmica   X  9,3146
 Mercurio, óxido amarello  Só asociado a outros pricipios activos e para uso oftálmico   OX  0,1504 
 Mesalazina (5-ASA)     X 0,6596
 Metadona, Clorhidrato     X  0,4986
 Metilnicotinato       0,2602 
 Metilprednisolona 6-A  Como monofármaco   X  20,6652 
 Metilrosanilina       0,1056 
 Metilsalicilato     OX  0,0181 
 Metiltestosterona   vs   3,7682 
 Metionina   vs X  0,1078 
 Metoxaleno     X 11,7500 
 Metoxipsoraleno-8     X 6,2192
 Metronidazol     X 0,5337
 Miconazol, nitrato  Como monofármaco     0,3114
 Nafazolina, clorhidrato  Só asociado a outros antipsoriásicos (sen perhidronaftaleno)
X 1,9885 
 Naftalan 0,0025
 Nalidixico, ácido  Como monofármaco  X 0,3735
 Naproxeno  Como monofármaco 0,4667
 Neomicina, sulfato  Como monofármaco    X  0,4860
 Neomicina, undecilinato
 Como monofármaco 0,2657
 Nicardipino, clorhidrato 1,3458 
 Niclosamida X 0,8109
 Nicotinamida  Como monofármaco X 0,0732
 Nicotinico, ácido X 0,0732
 Nifedipina       0,8998 
 Nistatina  Como monofármaco X 0,7495 
 Nitrofurantoina  Como monofármaco X  0,1263
 Noramidopirinmetano sulfonato magnésico X 0,0688
 Noramidopirinmetano sulfonato sódico X  0,0416
 Noretisterona, acetato  vs X 36,7848 
 Octildimetilpaba  Só asociado a outros principios activos en procesos patolóxicos que requiran fotoprotección 0,1958
 Octilmetoxicinamato  Só asociado a outros principios activos en procesos patolóxicos que requiran fotoprotección 0,0614 
 Omeprazol OX   4,0000
 Oxandrolona  Require homologación sanitaria previa      75,0100
 Oxazepam  Como monofármaco     0,6435
 Oxifenbutazona       0,3778 
 Oxitetraciclina, clorhidrato     X  0,1260 
 Paba (p-aminobenzoico, ácido)  Só asociado a outros principios activos en procesos patolóxicos que requiran fotoprotección   X 0,0636
 Papaverina base  Como monofármaco   X 0,4555 
 Papaverina, clorhidrato  Como monofármaco   X 0,6340
 Paracetamol     X 0,0368
 Pemolina magnésica        0,3794
 Perhidronaftaleno  Só asociado a outros antipsoriásicos     0,0033
 Pilocarpina, clorhidrato  Só para colirios   X 15,8521
 Piperazina, citrato      X  0,0207
 Piracetam  0,1026 
 Pirazinamida  X 0,1840
 Piridoxina, clorhidrato  Como monofármaco X 0,2231

 Piroxicam

 Como monofármaco 0,5754
 Pirvinio, pamoato X 0,345
 Prata, nucleinato OX  0,4507
 Prata, vitelinato OX  0,4507
 Podophyllum peltatum, resina     X 1,5289 
 Polimixina, sulfato     X 8,3289
 Potasio, bicarbonato 0,0121
 Potasio, bitartrato 0,0034
 Potasio, citrato 0,0164
 Potasio, cloruro 0,0173
 Potasio, hidróxido  Non formulable como reblandecedor do cerume     0,0500
 Potasio, ioduro  Só por vía sistèmica vs  X 0,1288 
 Potasio, permanganato       0,0294 
 Potasio, sulfoguayacolato     X 0,0272 
 Prednisolona  Como monofàrmaco ou asociado con gentamicina, tobramicina e tetraciclinas para administración  oftàlmica   X  2,7430
 Prednisona  Como monofàrmaco ou asociado con gentamicina, tobramicina e tetraciclinas para  administración oftàlmica   X  3,1130
 Probenecida 0,7430
 Procaína, clorhidrato X  0,1228
 Proxesterona  Admítese por vía transdèrmica vs X  1,1970
 Prometazina, clorhidrato  Só por vía sistèmica vs X  0,2467
 Propafenona 1,4829
 Propifenazona 0,0337
 Propranolol X 2,1395
 Protionamida  X 0,9058
 Quimotripsina 19,1434 
 Quinidina, sulfato 5,2046 
 Quinidina, sulfato básico 5,2046
 Quinina, clorhidrato  X 0,2329
 Quinina, salicilato X 0,6729
 Quinina, sulfato  X 0,4615
 Ranitidina 1,2880
 Reserpina X 3,7613
 Retinoico, ácido (13-CIS)  Especial cotrol mèdico (E.C.M)

 vo

 vt

X 32,5273  
 Retinol  Como monofármaco vía sistèmica vs X  0,1294
 Retinol, acetato  Como monofármaco ou asociado a outros cicatrizantes vs X 0,2415
 Retinol, palmitato  Como monofármaco vía sistèmica vs X 0,3500
 Riboflavina  Como monofármaco  X 0,2442
 Rifampicina  Como monofármaco  X 0,4917
 Salicilamida X 0,0517
 Salicilato de metilo OX  0,02613
 Salicílico, ácido vt  0,0294
 Sabugueiro, flor 0,1035
 Sodio, bicarbonato
0,0172
 Sodio, citrato cristal 0,0511
 Sodio, cloruro  Non formulable en colirios 0,0172
 Sodio, fluoruro  Só por vía oral e en conc. >6 mg/dose 0,1188
 Sodio, fosfato tribásico 0,0093
 Sodio, hiposulfito cristal 0,0252
 Sodio, ioduro X 0,0086
 Sodio, salicilato X 0,0258
 Sodio, tiosulfato 0,0252
 Sodio, valproato 0,4399
 Subcitrato de bismuto  Como monofármaco  1,8548
 Sucralfato 0,1897
 Sulfacetamida sódica  Como monofármaco  X 0,1257
 Sulfadiacina (sulfadiazina)  Como monofármaco  X 0,1035
 Sulfafurazol  Como monofármaco  X 0,0344
 Sulfametoxazol  Como monofármaco ou asociado a trimetropin X 0,1725
 Sulfametoxipiridazina  Como monofármaco  X  0,0690 
 Sulfanilamida  Como monofármaco  X  0,0296 
 Sulfapirimidina  Como monofármaco  X  0,0405 
 Sulfatiazol  Como monofármaco  X 0,1608
 Sulfisoxazol  Como monofármaco  X 0,0344
 Sulisobenzona  asociado a outros principios activos en procesos patolóxicos que requiran fotoprotección   0,1812
 Sulpiride  Como monofármaco ou asociados a ansiolíticos 0,3278
 Tardoak   0,2674
 Teofilina retardada micronizada (563 mg/g)  Como monofármaco X 0,2070
 Teofilinato de colina  Como monofármaco  X 0,0776
 Terpina 0,0138
 Testosterona, propionato X  5,7066
 Tetracaína, clorhidrato  Non formulable en antihemorroidais X  0,6884
 Tetraciclina, clorhidrato  Como monofármaco ou asociado a corticoides para uso oftálmico X  0,3656
 Tiabendazol 0,2225
 Tiacetazona 0,1220
 Tiamina, clorhidrato  Como monofármaco  X  0,1924
 Tiamina, mononitrato  Como monofármaco  X  0,1811
 Timolol X  24,8500
 Tioxolona 1,4640 
 Tirotricina 0,8162 
 Tiroxina (dosificación en jg) X 16,0462 
 Tocoferol, acetato  Como monofármaco ou excipiente 0,1725 
 Tocoferol, succinato  Como monofármaco ou excipiente X 0,5176 
 Tolbutamida  Como principio activo sen asociar 0,0428 
 Tolnaftato  Como monofármaco 1,3199 
 Triamcinolona base   Como monofármaco 24,3713 
 Triamcinolona, acetónido  Como monofármaco ou en psoriasis asociado a queratolíticos e en concentracións até o 0,5% 11,9950
 Triamcinolona, acetónido X 0,3882
 Triiodotironina (dosificación en |jg) X 21,1362
 Trimetilpsoraleno = trioxalen X 16,6846
 Trimetroprima  Como monofármaco ou asociado a sulfametoxazol 0,2588
 Trioxalen X 16,6846
 Trioxisaleno = trioxalen X 16,6846
 Tripelenamina, clorhidrato X 0,1825
 Tripotasio dicitrato de bismuto  Como monofármaco 1,1905
 Tripsina 7,3674
 Triptofano vs  X 0,6470
 Tris 0,1113
 Trometamol 0,1113 
 Tumenol (ictiol, ictamol) 0,1951 
 Undecilenico, ácido X 0,0862 
 Urotropina 0,0069 
 Ursodesoxicólico, ácido vs 2,5540 
 Valeriana, extracto fluido 0,6038 
 Valeriana, tintura X 0,0258 
 Verapamilo 0,9938 
 Verde de metilo 8,2215 
 Veronal 0,0233 
 Vioformo  asociado a outros principios activos vt  X 0,1516 
 Violeta de xenciana 0,2821 
 Vitamina A ácida (13-CIS) = retinoico ácido (13- CIS)=isotretinoino  Especial cotrol mèdico (E.C.M.) vo

  vt

 X 32,5273  
 Vitamina A, acetato = retinol acetato  Como monofármaco ou asociado a outros cicatrizantes vs   X  0,2415
 Vitamina A, hidrosoluble  Como monofármaco  X 0,2070
 Vitamina A, palmitato = retinol palmitato  Como monofármaco vía sistèmica X 0,3500
 Vitamina B1 = tiamina clorhidrato  Como monofármaco X 0,1924
 Vitamina B12 (dosificación ^g) = cianocobalamina  Como monofármaco X 28,4650
 Vitamina B2 = riboflavina  Como monofármaco X 0,2442
 Vitamina B6 = piridoxina  Como monofármaco X 0,2231
 Vitamina D2 = ergocalciferol  Como monofármaco ou asociado a sal de Ca OX 95,0277
 Vitamina D3 = colecalciferol  Como monofármaco ou asociado a sal de Ca OX 11,3945
 Vitamina E oleosa = tocoferol  Como monofármaco ou excipiente X 0,2588
 Vitamina E, acetato = tocoferol acetato  Como monofármaco ou excipiente 0,1725
 Vitamina E, succinato = tocoferol  Como monofármaco ou excipiente X 0,5176
 Vitamina H (dosif en ^g) = biotina  Como monofármaco X 13,7609
 Vitamina K3 hidrosoluble  Como monofármaco X 0,1035
 Vitamina PP  Como monofármaco X 0,0732
 Xilocaína  Vía mucosa. Non formulable en antihemorroidais 0,1725
 Xentamicina, sulfato 2,6306
 Xofre coloidal 0,0112
 Xofre lavado  0,0103
 Xofre precipitado 0,0129
 Xofre sublimado  0,0077
 Zinc, acetato 0,0826
 Zinc, gluconato 0,1312
 Zinc, sulfato cristal  Como monofármaco

 vs 

 vt

0,0405
 Zinc, sulfato diffucaps  Como monofármaco

 vs 

 vt 
0,5288
 Zinc, sulfato po  Como monofármaco

 vs

 vt 

0,0513
 
vs: vía sistémica  vt: vía tópica  vo: vía oral
X: principio activo fotosensible (envases de plástico topacio)
OX: principio activo fotosensible de características especiais (envases de cristal topacio)

 

 

  Táboa III.- TABOA DE PREZOS DOS EXCIPIENTES SEGUNDO FORMA FARMACÉUTICA

 

EXCIPIENTES

EUROS
SOLUCIONES Y SUSPENSIONES ESTÉRILES 0,29 €/10 ml

SOLUCIONES Y SUSPENSIONES NO ESTÉRILES (Excepto jarabes)

 • .Acuosas
 • .Hidroalcólicas (y otras no acuosas)

0,63 €/100 ml o fracción

3,08 €/100 ml o fracción 

JARABES 2,16 €/100 ml o fracción
PASTAS Y POMADAS ANHIDRAS 1,20 €/100 ml o fracción
EMULSIONES Y GELES (Excepto colodiones) 1,95 €/100 ml o fracción
POLVOS Y GRANULADOS 0,60 €/100 gr o fracción
CAPSULAS 0,03 € unidad
SUPOSITORIOS, OVULOS Y BARRAS LABIALES 0,03 € unidad

 


 

A facturación de receitas con cargo ao Servizo Galego de Saúde realizarase segundo o procedemento indicado neste anexo e efectuarase a través do seu tratamento informático.

O custo da facturación de receitas, tal como se vén realizando á entrada en vigor deste concerto, será asumido integramente polos Colexios Oficiais de Farmacéuticos.

 

1.-NORMAS PREVIAS Á FACTURACIÓN

1.1Receita en soporte papel

As oficinas de farmacia colocarán no lugar reservado para tal fin o cupón ou cupóns- precinto cando se trate de medicamentos, efectos e accesorios ou produtos dietéticos provistos del. Nos demais casos colocarase no devandito lugar unha etiqueta autoadhesiva ou un selo (modelo anexo I) para distinguir os seguintes casos: 

 

Código  Descrición do produto farmacéutico
500017  Fórmulas maxistrais e preparados oficinais
500009  Vacinas individualizadas antialérxicas
500010  Vacinas individualizadas bacterianas

 

Tanto o cupón-precinto como a etiqueta autoadhesiva ou selo colocaranse de forma que se permita a súa lexibilidade e se impida o seu desprendemento na manipulación normal. Na etiqueta autoadhesiva ou selo consignarase obrigatoriamente e de forma lexible o prezo de venda ao público do produto dispensado.

 

1.2 Receita electrónica:

 

No acto de dispensación será obrigatorio a lectura electrónica do código do medicamento dispensado e a recollida do cupón precinto de acordo ao especificado no anexo A.

 

2.-APLICACION DO INDICE CORRECTOR DOS MARXES DAS OFICINAS DE FARMACIA

A Consellería de Sanidade anualmente determinará, á vista da documentación achegada polos colexios oficiais de farmacéuticos, as oficinas de farmacia subsidiarias de aplicación do “índice corrector dos marxes das oficinas de farmacia”, segundo os requisitos esixidos no vixente Real Decreto 823/2008, de 16 de mayo, por el que se establecen los márgenes, deducciones y descuentos correspondientes a la distribución y dispensación de medicamentos de uso humano e demáis normativas que o desenvolvan ou o modifiquen.

 

3.-PROCEDEMENTO DE FACTURACIÓN

 

O proceso de facturación será único e uniforme para todas ás provincias. Realizarase polos Colexios Oficiais de Farmacéuticos provinciais, ben por medios propios ou concertados.

 

3.1 Toma de datos, transmisión e procedemento

Os datos a gravar a partir das receitas e que son considerados necesarios para o proceso de facturación e un correcto control da prestación farmacéutica, son os especificados no punto 1.5 do anexo A

Se houbera modificación do xeito de consignación dalgún dos datos da receita, o Servizo Galego de Saúde e os Colexios Oficiais de Farmacéuticos estudarán a posibilidade de gravar outro tipo de datos que se consideren necesarios.

Unha vez consignados todos os datos e finalizada a dispensación a oficina de farmacia enviará a confirmación da dispensación ao nodo colexial e a plataforma de dispensación do Servizo Galego de Saúde. A remisión desta información se deberá realizar excluíndo explicitamente a identificación do usuario e do profesional prescritor tal como se recolle no Real Decreto 1718/2010, de 17 de diciembre, sobre receta médica y órdenes de dispensación.

Para aquelas receitas en soporte papel que no momento da dispensación non puideran ser introducidas no sistema de electrónico, as oficinas de farmacia xerarán e remitirán ao colexio correspondente un ficheiro coa captación dos datos tal como se detalla no punto 1.5.2 do Anexo A.

O custo da facturación de receitas ao Servizo Galego de Saúde cargarase mensualmente nas liquidacións ás oficinas de farmacia por parte dos Colexios Oficiais de Farmacéuticos de cada provincia onde estea situada a devandita farmacia.

3.2 Confección do soporte informático de facturación

Os ficheiros de receitas médicas contidos no soporte informático de facturación remitidos polos Colexios Oficiais de Farmacéuticos ao Servizo Galego de Saúde disporán da seguinte estructura:

 

Posición  Descrición do campo nº de caracteres tipo
1 Provincia 2 Numérico
2 Mes de facturación 2 Numérico
3 Ano 2 Numérico
4 Número de farmacia 4 Numérico
5 Réxime de aportación(1) 1 Numérico
6 Código produto farmacéutico(2) 6 Numérico
7 Prezo de facturación(3) 8 Numérico
8 Envases 2 Numérico
9 Número de receta 12 Alfanumérico
10 Identificación do paciente(4) 14 Alfanumérico
11 Tipo de receta(5) 1 Numérico
12 Colexiado(6) 8 Numérico
13 Código de aportación(7) 7 Alfanumérico
14 Cuantía aportación usuario(8) 8 Numérico

(1)  Activo/Pensionista, Accidente de Traballo, Campaña sanitaria, homologación sanitaria

(2) No caso das receitas electrónica poderían existir produtos con código alfanumèrico correspondentes a fórmulas maxistrais que deberán ser transformados polo código xenérico 500017.

(3) A estrutura do prezo de facturación contará con 8 díxitos, incluidos o punto do decimal e 2 decimais: 00000.00

(4) Nas receitas electrónicas e nas receitas en soporte papel incorporadas ao sistema de dispensación electrónica deberá consignarse un número identificativo de paciente “virtual” constituido por catorce ceros: “00000000000000”.

(5) O tipo de receita terá a seguinte codificación:

1.Receita soporte papel dispensada manualmente

2.Receita soporte papel dispensada electronicamente

3.Receita electrónica dispensada electronicamente

4.Receita electrónica impresa dispensada electrónicamente

(6) As receitas electrónicas e as receitas en soporte papel incorporadas ao sistema de dispensación electrónica, cando este dato sexa gravado pola oficina de farmacia, serán asignadas a un CNP “virtual” constituido por oito ceros: “00000000”. No caso de que, nas receitas en soporte papel, este dato sexa incorporado polo Colexio Oficial de Farmacéuticos deberá ser incluído na información contida nos soportes informáticos de facturación.

(7) Código do tramo de aportación correspondente ao usuario de acordo aos tramos TSI vixentes en cada momento. A estrutura deste campo conterá as siglas TSI seguidas de 3 díxitos (cun espazo intermedio).

(8) Cuantía da aportación realizada polo usuario durante a dispensación. A estrutura deste campo contará con 8 díxitos, incluídos o punto do decimal e 2 decimais: 00000.00

 

3.2.1 Ficheiros de receitas médicas

Os datos de facturación de receitas médicas gravaranse nos seguinte arquivos diferenciados:

-    Arquivo xeneral coa información correspondente á gravación dos datos das receitas dos medicamentos e produtos sanitarios.

Este arquivo terá a seguinte denominación: “GEN_provincia_mes_ano”

-     Arquivo coa información correspondente á gravación dos datos das receitas de absorbentes de incontinencia de ouriños, tiras reactivas de control de glicemia e produtos dietéticos.

Este arquivo terá a seguinte denominación: “AIU-TCG-PD_provincia_mes_ano”

-   Arquivo coa información correspondente á gravación dos datos das receitas de “estatinas” sometidas á aportación reducida para os pacientes con hipercolesterolemia familiar heterocigota segundo o recollido no Real decreto 1348/2003, de 31 de octubre, por el que se adapta la clasificación anatómica de medicamentos a la clasificación ATC.

Este arquivo terá a seguinte denominación: “HFH_provincia_mes_ano”

3.2.2 Ficheiros complementarios:

A información da escala de deducións aplicadas á facturación mensual de cada oficina de farmacia de acordo ao recollido no Real Decreto 823/2008, de 16 de mayo, por el que se establecen los márgenes, deducciones y descuentos correspondientes a la distribución y dispensación de medicamentos de uso humano, presentarase nun arquivo diferenciado coa estrutura que figura no modelo de informe do anexo V Este arquivo terá a seguinte denominación: “RD823_provincia_mes_ano”.

 

3.3 Confección das facturas

Coa información obtida das receitas, ademais de gravala en soporte informático, que se utilizará como instrumento de control do proceso, confeccionaranse mensualmente as facturas que servirán como documento para a formalización do pago.

3.4 Período de facturación 

A facturación realizarase por meses naturais e cada Colexio Oficial de Farmacéuticos pechará a súa facturación o último día do mes, para todos os continxentes da facturación.

3.5 Clases de facturas

Confeccionaranse catro clases de facturas:

     Factura individual por farmacia (anexo II).

     Factura resumo provincial (anexo III).

    Factura resumo xeral (anexo IV).

     Factura resumo xeral por xerencia de xestión integrada (anexo IV-bis).

Os anexos IV e IV-bis adaptaránse aos tipos de achega correspondentes aos TSI, tan pronto como o Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad así o habilite. 

3.5.1.    Factura individual por farmacia

Os Colexios Oficiais de Farmacéuticos poderán presentar as facturas individuais en soporte informático, previo acordo con cada unha das Unidades de Control da Prestación Farmacéutica ou unidade asimilada do Servizo Galego de Saúde na provincia correspondente, segundo o formato que figura adxunto (anexo II).

3.5.2.   Factura resumo provincial

Os Colexios Oficiais de Farmacéuticos recollerán os totais das facturas individuais para cada clase de dispensación nunha factura resumo provincial, segundo o formato que figura adxunto (anexo III), e confeccionarán unha factura resumo por cada clase de dispensación e por cada grupo.

3.5.3.    Factura resumo por Xerencia de Xestión Integrada

Cos totais das facturas correspondentes ás oficinas de farmacia de cada xerencia de xestión integrada (de conformidade coa distribución xeográfica que propoña o Servizo Galego de Saúde) confeccionarase a factura resumo por xerencia de xestión integrada (anexo IV bis). O importe da suma das facturas resumo por xerencia dunha provincia deberá coincidir co importe da factura resumo total provincial. No caso de que a desagregación xeográfica dunha xerencia de xestión integrada coincida coa provincia, poderá utilizarse, a todos os efectos previstos, as facturas resumo total provincial (anexo IV) prevista no apartado 3.5.4.

3.5.4.   Factura resumo total provincial

Cos totais das facturas individuais, confeccionarase a factura total provincial (anexo IV).

O Servizo Galego de Saúde poderá solicitar cambios nos formatos das facturas así como da información contida nas mesmas en función das necesidades de información requiridas polo Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

4.-PRESENTACIÓN DA FACTURACIÓN

4.1 Presentación das receitas

Os Colexios Oficiais de Farmacéuticos presentarán as receitas amparadas polas correspondentes facturas individuais de cada oficina de farmacia 'anexo II’, antes do día 25 do mes seguinte ao que corresponda a facturación, se ben se comprometen formalmente a adiantar a entrega das mesmas cando técnicamente sexa posible. Así mesmo, e de xeito separado, presentarán as follas de recollida de cupón precinto segundo o recollido no punto 7.2 do anexo A 'modelo anexo VI’.

A presentación das receitas e follas de recollida de cupón precinto efectuarase nos locais que designe o Servizo Galego de Saúde e que radicarán na mesma cidade ou ben concello limítrofe que as Unidades de Control da Prestación Farmacéutica ou unidades asimiladas onde, en presenza da representación do Colexio, se levantará a correspondente acta de recepción 'anexo X’.

As caixas rotuladas en cor negra e con carácteres de gran tamaño perfectamente lexibles conterán a seguinte información:

 

                                                               RECEITAS

Provincia................................................                                         Mes de Facturación.................

Nº de Farmacia.......................................                                         Nº de caixa............................

 

 

                                            FOLLAS RECOLLIDA CUPÓNS PRECINTO

Provincia................................................                                         Mes de Facturación.................

Nº de Farmacia.......................................                                         Nº de caixa............................

 

Na derradeira caixa de cada oficina de farmacia xunto ao n° de orde que lle corresponda consignarase a indicación “FINAL” .

Mediante os adecuados procedementos de precintado e embalaxe, os Colexios Oficiais de Farmacéuticos garantirán a plena coincidencia entre o contido das caixas e a información reflectida nas etiquetas.

4.2 Presentación das facturas

As facturas resumo (anexos III, IV e IV bis), presentaranse nas Unidades de Control da Prestación Farmacéutica ou unidades asimiladas do Servizo Galego de Saúde na provincia, dentro dos dez primeiros días do mes seguinte a aquel ao que se refiren. Se o día dez non fora hábil, entenderase como día de entrega o seguinte día hábil.

Así mesmo, a factura resumo por Xerencia de Xestión Integrada (anexo IV bis) presentarase, no mesmo prazo indicado no parágrafo anterior, nas xerencias de xestión integrada do Servizo Galego de Saúde.

O mesmo día da presentación da factura, remitirán copia do anexo IV e IV bis á Subdirección Xeral de Farmacia do Servizo Galego de Saúde vía Fax ou por medios telemáticas.

4.3  Presentación dos soportes informáticos

Antes do día 20 do mes seguinte a aquel ao que corresponde a facturación, os Colexios Oficiais de Farmacéuticos entregarán os soportes informáticos de facturación correspondentes, nas dependencias designadas polo Servizo Galego de Saúde, se ben os Colexios Oficiais de Farmacéuticos tratarán de adiantar este prazo para facer coincidir a entrega de soportes e facturas.

O Servizo Galego de Saúde poderá habilitar canles telemáticas para a remisión dos soportes informáticos de facturación.

Devolución dos soportes informáticos

Unha vez analizada a información contida nos soportes informáticos, devolveranse os que presenten deficiencias técnicas ou erros de dixitación que impidan o seu tratamento informático e os que presenten diferenzas co total da factura resumo mensual. Estas deficiencias deberán ser subsanadas no menor prazo posible de tempo polos Colexios Oficiais de Farmacéuticos, nun prazo de tempo nunca superior a cinco días dende a data da comunicación da incidencia, procedendo a un novo envío do soporte informático de facturación corrixido.

5.-REVISIÓN DA FACTURACIÓN

5.1 Revisión dos soportes informáticos

O importe das dispensacións de produtos non incluídos no Nomenclátor Oficial ou facturados a distinto prezo ao que figura no devandito Nomenclátor, unha vez realizadas as comprobacións informáticas pertinentes, deducirase nunha das facturacións seguintes, xuntando en todo caso un ficheiro coa listaxe de rexeites das oficinas de farmacia incursas nestes.

5.2 Revisión de receitas

O Servizo Galego de Saúde comprobará a facturación presentada polos respectivos Colexios Oficiais de Farmacéuticos. As diferenzas polas causas de nulidade previstas neste concerto que poidan xurdir como resultado desta comprobación, determinaranse a nivel de oficina de farmacia e comunicaránselle ao respectivo Colexio dentro dos tres meses seguintes ao da ultimación da entrega de receitas e facturas individuais (anexo II).

Os Colexios disporán do mesmo período para por en coñecemento das correspondentes Unidades de Control da Prestación Farmacéutica ou unidades asimiladas do Servizo Galego de Saúde na provincia, os posibles erros detectados na facturación.

 

       Tipos de nulidade e deducións aplicadas:

Para efectos da súa devolución, diferenciaranse as receitas segundo os seguintes tipos

de nulidade nas que estiveran incursas:

a.Nulidade total (T): nas receitas incursas neste tipo de devolución, o Servizo Galego de Saúde rexeitará para os efectos do seu pagamento, e polo tanto, non aboará ditas receitas.

b.Nulidade da marxe de beneficio profesional (M): nas receitas incursas neste tipo de devolución, tanto de medicamentos como de efectos e accesorios e produtos dietéticos, o Servizo Galego de Saúde descontará ao PVP facturado segundo o Nomenclátor Oficial, a marxe de beneficio profesional legalmente establecido para as dispensacións ao público de medicamentos de uso humano.

Nas receitas de fórmulas maxistrais descontarase a parte correspondente aos honorarios profesionais facturados pola oficina de farmacia e aboados polo Servizo Galego de Saúde.

c.Nulidade parcial (P): procederase do mesmo xeito que para as receitas incursas en nulidade absoluta, aboando o importe que segundo o caso corresponda.

d.Nulidade refacturable (R) o Servizo de Saúde, sempre que se comprobase a correcta dispensación das receitas, devolverá aos Colexios Oficiais de Farmacéuticos para os efectos de refacturación aquelas receitas que foron dispensadas ao seu cargo.

Unha vez corrixidas as deficiencias que ocasionaron a súa devolución e dentro do prazo establecido no anexo A, serán remitidas ao Servizo Galego de Saúde con nota do cargo que, unha vez feitas as comprobacións oportunas, procederá ao seu aboamento na seguinte factura.

       Erros de facturación

Os erros de facturación que afecten ao importe da facturación serán corrixidos mediante notas de cargo ou abono, segundo proceda, unha vez efectuadas as oportunas comprobacións e acreditando documentalmente o erro.

 

5.2.1.    Procedemento de Devolución

-   A partir do soporte informático de facturación mensual remitido polos Colexios Oficiais de Farmacéuticos, o Servizo Galego de Saúde elaborará un ficheiro creado ao efecto que conterá todas as receitas electrónicas e as receitas en soporte papel incorporadas ao sistema de dispensación electrónica, dispensadas e facturadas e que se consideren supuestamente incursas en causa de devolución, de acordo aos motivos de nulidade tipificados no apartado 12.2. do anexo A.

-   A información contida no ficheiro anterior estará a disposición das Unidades de Control da Prestación Farmacéutica ou unidades asimiladas do Servizo Galego de Saúde na provincia que procederá a súa revisión e depuración, retirando aquelas receitas que se consideren correctamente dispensadas e facturadas.

Así mesmo, poderán ser incorporadas no dito ficheiro outras receitas consideradas incursas en causa de nulidade resultado dos procesos de revisión desenvolvidos polas Unidades de Control da Prestación Farmacéutica ou unidades asimiladas do Servizo Galego de Saúde na provincia.

-   A información agregada deste ficheiro co detalle das receitas incursas en causa de nulidade será obxecto de estudo nas Comisións Provinciais de Farmacia. De xeito previo á reunión da Comisión Provincial, as Unidades de Control da Prestación Farmacéutica ou unidades asimiladas do Servizo Galego de Saúde na provincia remitirán o citado ficheiro ao respectivo Colexio Oficial de Farmacéuticos para a súa análise.

5.2.2.    Tramitación das Diferenzas Detectadas

Valoradas as diferenzas detectadas pola Comisión Provincial, poderanse dar as seguintes situacións:

Que exista acordo respecto á devolución de ditas receitas. Neste caso, procederase a deducir o importe correspondente segundo o tipo de nulidade.

Que exista acordo respecto a non devolución das receitas. Neste caso, procederase ao arquivo das mesmas.

Que persista a discrepancia. Neste caso, as Comisións Provinciais elevarán estas discrepancias á Comisión Autonómica Central.

A Comisión Autonómica Central valoraraas e determinará, mediante acordo, a súa validez ou nulidade notificando a decisión adoptada á Comisión Provincial correspondente.

Tras a valoración e acordo das Comisións Provinciais, ou Autonómica Central de ser o caso, darase traslado do acordado das mesmas á Subdirección Xeral de Farmacia e as Xerencias de Xestión Integrada do SERGAS que en cada caso corresponda, indicando os importes económicos das diferenzas que resulten das receitas incursas nalgunha das causas de nulidade previstas neste concerto ou resulten de erros de facturación detectados por calquera das partes así como o mes ou meses nos que ditas receitas foron facturadas. Os importes destas diferenzas serán aboados ou deducidos na primeira facturación que lle sexa presentada polo Colexio Oficial de Farmacéuticos, podendo aprazarse á segunda facturación cando a tramitación administrativa da documentación puidera provocar atrasos nos prazos establecidos para o pagamento da factura mensual. Os Colexios Oficiais de Farmacéuticos tramitarán ditas devolucións ás oficinas de farmacia na forma e polos procedementos que teñan establecidos.

As Unidades de Control da Prestación Farmacéutica ou unidades asimiladas do Servizo Galego de Saúde na provincia prepararán a documentación necesaria para formalizar a devolución das receitas nas que se alcanzou acordo de devolución a través dos Colexios provinciais. A documentación remitida en soporte informático incluirá a información referente á xerencia de xestión integrada correspondente, oficina de farmacia afectada, mes ao que se refire a facturación, código identificativo da receita, código nacional ou similar e descrición do medicamento ou produto facturado, motivo de nulidade, prezo e aportación facturada, prezo e aportación comprobada e importe de devolución que deberá descontar da facturación.

En caso de que a devolución das receitas sexa por ausencia de cupón precinto ou xustificante da dispensación nas follas de recollida de cupón precinto, os datos correspondentes ao código identificativo da receita non serán incluídos na devandita información.

Así mesmo, no caso das receitas en soporte papel xuntarase coa citada documentación fotocopia de anverso e reverso selada das receitas incursas en causa de devolución.

  

5.2.3.    Alegación e Recursos

 

Os Colexios Oficiais de farmacéuticos, en representación das Comisións Provincias e Comisión Autonómica Central das que son membros, e polos procedementos que teñan establecidos, notificarán aos titulares das oficinas de farmacia os importes descontados como consecuencia da revisión das receitas facturadas así como a información sobre as receitas devoltas, informándolles que poderán formular a través do seu respectivo Colexio Oficial de Farmacéutico, as alegacións que consideren oportunas dirixíndoas á Comisión que teña resolto a proposta de devolución nun prazo máximo de vinte días contados desde o día seguinte da recepción da comunicación por parte do colexiado afectado.

As alegacións serán analizadas nas respectivas Comisións que acordarán a súa estimación ou desestimación. As preceptivas resolucións serán comunicadas aos titulares das oficinas de farmacia afectados polo seu Colexio Oficial de Farmacéuticos. No caso de resolucións favorables, os importes indebidamente descontados serán aboados nunha das dúas seguintes facturacións mensuais que presentes os Colexios, sempre que dito importe teña sido descontado de acordo co indicado neste anexo.

Contra as resolucións destas Comisións caberá recurso administrativo de alzada de conformidade co establecidos na Lei 30/1992 de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, ante a Conselleira de Sanidade e presidenta do Servizo Galego de Saúde.

En todos os casos, as receitas devoltas ou as que sexan obxecto de litixio ou discrepancia entre as partes, serán arquivadas no Servizo Galego de Saúde por un período mínimo de dous anos contados a partir da data na que se materializa a dedución ou aboamento.

 5.2.4.    Outras medidas de seguimento da facturación

Ante as posibles irregularidades detectadas na dispensación da receita electrónica que tras a análise das circunstancias que as motivan teñan unha especial gravidade, o Servizo Galego de Saúde poderá adoitar as medidas especiais que considere, unha vez oída a Comisión para o seguimento do concerto.

 

6.-CONTROL DE CALIDADE DA FACTURACIÓN

Os Colexios Oficiais de Farmacéuticos comprométense a velar pola calidade do procedemento de facturación establecido no presente anexo, asumindo, entre outros que desenvolvan a propia iniciativa, a realización sistemática dun control de calidade por mostraxe ao chou, comprobando sobre a mostra, que todos os datos aos que se fai referencia no punto 1.5 do anexo A foran correctamente gravados, informando ao Servizo Galego de Saúde dos resultados obtidos para cada período de facturación

 

ANEXOS 

ANEXO I.-MODELO DE ETIQUETA AUTOADHESIVA OU SELO

ANEXO 1 ETIQUETAS

 

 

  ANEXO II.

Copia Anexo II

 

 ANEXO III.

 

Copia Anexo III

 

ANEXO IV. FACTURA RESUMO TOTAL

COPIA Anexo IV-Folla 0

 

 

Anexo IV-Folla 1 copia

 

ANEXO IV bis. FACTURA RESUMO TOTAL POR XERENCIA DE XESTIÓN INTEGRADA

 

COPIA Anexo IV-Folla 0

 

 

 

Anexo IV-Folla 1 copia

 

ANEXO V. PRESENTACION DA INFORMACIÓN DO REAL DECRETO 823/2008

 

ANEXO V

 

ANEXO VI. REXISTRO DE RECOLLIDA CUPÓNS PRECINTO

ANEXO VI

 

ANEXO VII

Anexo VII

 

ANEXO VIII

Anexo VIII

 

ANEXO IX

ANEXO IX

ANEXO X. ACTA DE RECEPCIÓN DE RECEITAS

Anexo X

 


 

PRIMEIRO

As facturas resumo mensuais (anexos III, IV e IV bis do anexo C de facturación), presentaranse nas Unidades de Control da Prestación Farmacéutica ou unidade asimilada do Servizo Galego de Saúde na provincia, dentro dos dez primeiros días do mes seguinte a aquel ao que se refiren ou no día seguinte hábil no caso de que o día dez sexa sábado ou festivo. Só en casos excepcionais e plenamente xustificados, se admitirán atrasos na súa presentación, que loxicamente transcenderán en igual medida no seu pagamento, xa que doutro xeito estas facturas serían incluidas no proceso do mes seguinte.

Así mesmo, no mesmo prazo que se indica nos parágrafos anteriores presentaranse as facturas resumo en cada Xerencia de Xestión Integrada do Servizo Galego de Saúde (anexo IV bis).

Os Colexios Oficiais de Farmacéuticos o mesmo día da presentación da factura resumo mensual nas Unidades de Control da Prestación Farmacéutica ou unidade asimilada do Servizo Galego de Saúde, remitirán copia do anexo IV e IV bis de dita factura á Subdirección Xeral de Farmacia do Servizo Galego de Saúde por Fax ou por medios telemáticas.

 

SEGUNDO

A entidade pagadora, entre o 15 e o 20 de cada mes, cursará ordes de transferencia para o aboamento a cada Colexio provincial da súa correspondente factura, na conta que sinalaron estes, sempre que se recibiran en tempo e forma e resulten validados os correspondentes documentos orzamentarios, comunicando a data de devandita orde aos Colexios Oficiais de Farmacéuticos.

Excepcionalmente se motivos xustificados non permitiran o abono na data prevista da facturación correspondente a finais dun exercicio, poderían modificarse as datas previstas no parágrafo anterior.

No caso anterior, o Servizo Galego de Saúde poderá subvencionar as obrigas económicas derivadas dos custos financeiros no que puideran incorrer os Colexios Oficiais de Farmacéuticos como consecuencia da asunción do abono do importe aprazado ás diferentes oficinas de farmacia. Por iso deberán concretarse, mediante acordo, as condicións financeiras de tipo máximo aplicable e prazo que sexan de aplicación, así como a documentación xustificativa que deberá ser presentada. O prazo máximo de retraso no pago será de dous meses a contar desde a data en que debía aboarse o importe de cada facturación.

En calquera caso, os Colexios Oficiais de Farmacéuticos manterán a intermediación na xestión do pago ás diferentes oficinas de farmacia nas condicións recollidas no presente convenio.

Coa excepción das subvencións dos custos financeiros que poderán ser subvencionados de acordo co recollido neste apartado, non procederá a reclamación de intereses de demora, nin de forma agrupada nin individualizada por oficinas de farmacia, polas obrigas establecidas no presente convenio.

 

TERCEIRO

O pagamento da factura resumo entenderase realizado á conta da prestación farmacéutica correspondente ao mes anterior, quedando polo tanto, condicionado á comprobación que posteriormente se faga no Servizo Galego de Saúde das receitas e do tratamento e comprobacións da información dos soportes informáticos de facturación que constitúen os xustificantes de pagamento xunto cos cupóns precinto, na forma e condicións dispostas no anexo C de facturación.

Os soportes informáticos teñen a consideración de elemento técnico equivalente á factura e é imprescindible para a comprobación dela nos termos establecidos no apartado 4.3 do anexo C.

O pagamento das facturas queda, por tanto, condicionado ás regularizacións froito da comprobación que posteriormente se faga das receitas polo Servizo Galego de Saúde e dos soportes informáticos de facturación que constitúen os xustificantes de pagamento.

 

CUARTO

 

1. Cando se reciban os soportes informáticos dos Colexios Oficiáis de Farmacéuticos no centro de informática sen defectos nin diferenzas pero con retraso, é dicir, despois do día 15, poderán sufrir demora no pagamento da seguinte factura resumo mensual, de acordo cos seguintes criterios:Cando se reciban os soportes informáticos dos Colexios Oficiais de Farmacéuticos no centro de informática incorrectos, é dicir, con defectos ou diferenzas, e os reenvíen correctamente rectificadas despois da data límite marcada, procederase do seguinte xeito:

a. Se a demora é inferior a 15 días naturais, cobrarán a súa factura o último día do mes en que lles correspondía percibila

b. Se a demora fose superior ao prazo de 15 días o seu pagamento efectuarase o día 20 do mes seguinte.

2. Cando se reciban os soportes informáticos dos Colexios Oficiais de Farmacéuticos no centro de informática incorrectos, é dicir, con defectos ou diferenzas, e os reenvíen correctamente rectificadas despois da data límite marcada, procederase do seguinte xeito:

O Servizo Galego de Saúde poderá atrasar o aboamento da seguinte factura que teñen que presentar os Colexios Oficiais de Farmacéuticos, afectando este atraso ao tipo de dispensación que orixinou as correccións do soporte informático que foi presentada fóra de prazo, de acordo cos seguintes criterios:

a. Se o soporte informático se presentase dentro dos quince días seguintes ao da data límite para a súa corrección, a parte subsanada aboarase dez días despois da data de aboamento normal das facturas.

b. No caso de que o soporte informático se presentara transcorridos os quince días seguintes ao da data tope para a súa corrección, o pagamento poderá facerse ata 30 días naturais despois da data de aboamento normal das facturas mensuais.


 

1. CARACTERÍSTICAS XERAIS

O Decreto 206/2008, de 28 de agosto, de receita electrónica, regula a implantación da receita electrónica no ámbito do Sistema Público de Saúde de Galicia, establece os procedementos e requisitos de prescrición e dispensación de medicamentos e produtos sanitarios mediante aquela, e determina distintos aspectos da receita electrónica, tanto no ámbito da prescrición e da dispensación, como no que respecta ás garantías de confidencialidade, seguridade, custodia e accesos, dispoñendo que “Farmacia homologada” é a que cumpre os requisitos mínimos establecidos pola Administración Sanitaria e os Colexios de Farmacéuticos de A Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra, a través do Concerto subscrito para a prestación farmacéutica, para garantir a eficacia e a seguridade no proceso de dispensación electrónica e na transmisión de datos a través da rede.

O Real Decreto 1718/2010 de 17 diciembre sobre receta médica e órdenes de dispensación, regulou a nivel estatal a normativa da receita médica electrónica oficial do Sistema Nacional de Salud establecendo os criterios xerais que deben cumprir a excecución da prestación farmacéutica a través da receita oficial así como os requisitos que as administracións sanitarias competentes introduzan no marco das súas competencias.

2. PRINCIPIOS BÁSICOS XERAIS DE APLICACIÓN AO PROCEDEMENTO DE HOMOLOGACIÓN DAS OFICINAS DE FARMACIA

Unha farmacia terá a condición de “Farmacia Homologada” cando, co fin de garantir a eficacia e seguridade no proceso de dispensación electrónica e na transmisión de datos a través da rede, cumpra os seguintes requisitos:

2.1-  As de farmacia que se incorporen ao proceso de receita electrónica deberán cumprir a normativa estatal, autonómica e colexial, tanto en materia sanitaria e de protección de datos, como a específica en materia de oficinas de farmacia, incluido o réxime de publicidade e promoción, así como o que afecta a deontoloxía profesional.

2.2– No procedemento de homologación debe verificarse que se salvagardan de forma suficiente e adecuada os bens xuridicamente protexidos que a continuación se identifican:

 

 • A saúde das persoas
 • A intimidade mediante a protección de datos persoais
 • O sometemento da prestación farmacéutica aos fins e obxectivos do Sistema Nacional de Saúde.
 • A deontoloxía profesional pola que velan os COF

2.3- A este fin, as oficinas de farmacia deberán ter homologados os seus Aplicativos de Xestión de Farmacia (AGF) segundo a seguinte documentación:

 • e-Receita. Integración AGF. Requisitos e procedemento de homologación
 • e-Receita. Procedementos de Homologación AGF
 • e-Receita. Plan de Probas AGF
 • Requisitos da rede de telecomunicacións do Colexio Oficial de Farmacéuticos para implantación de receita electrónica.

A aprobación de novas versións destes documentos será realizada pola Comisión Autonómica Central que recollerán os cambios orixinados ben polos evolutivos dos AGFs ou ben por cambios no procedemento de homologación.

Así mesmo, calquera evolutivo que deba incorporarse nos diferentes sistemas que forman parte de receita electrónica, para a mellora do proceso de dispensación electrónica, deberá ser incorporado polos AGF na data que se estableza en Comisión Autonómica Central.

A non incorporación destes evolutivos en tempo e forma implicará a perda da condición de farmacia homologada. As oficinas de farmacia que perdan esta condición só poderán dispensar pola web de continxencia ou mecanismo alternativo definido e aprobado pola Comisión Autonómica Central.

3. PROCEDEMENTO DE HOMOLOGACIÓN DAS OFICINAS DE FARMACIA

1. Inicio do procedemento de homologación

O procedemento de homologación poderá iniciarse:

 1. De oficio, mediante comunicación do Colexio Oficial de Farmacéuticos da provincia, cursada con unha antelación mínima de dous meses. Na devandita comunicación especificaranse os requisitos a cumprir pola oficina de farmacia, así como o detalle do procedemento e os prazos de aplicación, de acordo co establecido nos apartados 2) e 3) do presente protocolo.

 2. Mediante solicitude cursada por unha oficina de farmacia a título individual ao Colexio Oficial de Farmacéuticos correspondente.

2. Requisitos que deberán cumprir as oficinas de farmacia:

 1. Normativa de aplicación ás oficinas de farmacia.

 2. Liña de comunicacións. Os Colexios Oficiais de Farmacéuticos, como encargados de facilitar ás oficinas de farmacia a rede de comunicacións para dispensación electrónica, proporcionarán a estas a infraestrutura de comunicación necesaria para a súa incorporación á “rede colexial” que se conectará coa rede da Consellería de Sanidade/Servizo Galego de Saúde.

 3. Equipamento informático axeitado para que poidan realizar o proceso de dispensación electrónica.

 4. Cumprimento da Lei Orgánica de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD)

 5. Cumprimento da Política de Seguridade, en base ao establecido no Protocolo de Actuación de data 3 de agosto de 2007 asinado pola Consellería de Sanidade e os Colexios Oficiais de Farmacéuticos de Galicia, no Decreto 206/2008, de 28 de agosto, de receita electrónica, así como no Real Decreto 1718/2010 de 17 diciembre sobre receta médica e órdenes de dispensación

 6. Sinatura electrónica dos profesionais farmacéuticos autorizados para exercer nas oficinas de farmacia.

 7. Programa de Xestión de Farmacia (AGF) homologado e actualizado.

3. Tramitación do procedemento de homologación

I. Auditoría previa.

Unha vez iniciado o procedemento de homologación dunha oficina de farmacia, realizarase na mesma unha auditoría previa a cargo de persoal técnico designado polo Colexio Oficial de Farmacéuticos provincial, cuxo obxecto é a verificación do cumprimento dos requisitos de equipamento, seguridade informática e dispoñibilidade de un programa de xestión (AGF) homologado e actualizado, de acordo coas condicións definidas no apartado 2.

Na auditoría previa verificaranse, en todo caso, os seguintes extremos:

a) Os computadores adicados á dispensación dispoñen das actualizacións do sistema operativo habilitadas de forma automática e se está en posesión da correspondente licenza (son orixinais).

b) Os anteditos computadores están unicamente conectados á rede colexial

c)  Dispoñibilidade de acceso á aplicación web de continxencia habilitada pola Consellería de Sanidade/ Servizo Galego de saúde

d) Dispoñen de un antivirus activado e actualizado.

e) Os computadores desde os que se vaia a acceder á receita electrónica e realizar procesos de dispensación electrónica posúen lector de tarxeta chip, lector de banda magnética e lector de código de barras.

f) Cumprimento da LOPD.

II. Emisión de informe e prazo de adecuación.

Unha vez realizada a pre-auditoría, o Colexio Oficial de Farmacéuticos remitirá ao titular da oficina de farmacia un informe no que se detallará o resultado da mesma, con especificación das intervencións necesarias a realizar (modificacións imprescindibles para a homologación) e/ou os cambios recomendados (opcionais e non imprescindibles para a homologación). A oficina de farmacia disporá dun prazo dun mes, contado a partir da recepción do informe da auditoría previa, para realizar as intervencións necesarias que sexan cualificadas como modificacións imprescindibles.

III. Auditoría final.

Unha vez finalizado o prazo indicado no apartado anterior realizarase unha auditoría final, a cargo de persoal técnico designado polo Colexio Oficial de Farmacéuticos provincial, mediante a que se verificará que foron realizadas as intervencións necesarias para a homologación da oficina de farmacia. Esta auditoría non se realizará no caso de que na auditoría previa comprobárase o cumprimento dos requisitos de equipamento, seguridade informática, e dispoñibilidade dun programa de xestión (AGF) homologado e actualizado, de acordo coas condicións definidas no apartado 2. Nese caso a auditoría previa terá carácter de auditoría final, sen prexuízo dos cambios recomendados (non imprescindibles para a homologación) que poidan transmitirse á oficina de farmacia.

IV. Proposta de homologación e cualificación de “Farmacia homologada”.

Se o resultado da auditoría final é conforme, O Colexio Oficial de Farmacéuticos da provincia correspondente trasladará á Comisión Autonómica Central proposta favorable á homologación da oficina de farmacia para a dispensación de receita electrónica con informe detallado da auditoría final asinado polo auditor e polo/a Presidente/a do Colexio Oficial de Farmacéuticos, adoptando a Comisión o acordo que proceda, que se comunicará seguidamente á oficina de farmacia por parte do colexio correspondente. O acordo favorable da Comisión Autonómica Central levará a cualificación formal da oficina de farmacia como “Farmacia homologada”, a tenor do disposto no artigo 2°.m) do Decreto 206/2008, de 28 de agosto, de receita electrónica.

Se o resultado da auditoría final é non conforme, o Colexio Oficial de Farmacéuticos trasladará á Comisión Autonómica Central proposta desfavorable á homologación da oficina de farmacia para a dispensación de receita electrónica, adoptando a Comisión o acordo que proceda, que se comunicará seguidamente á oficina de farmacia. O acordo desfavorable da Comisión Autonómica Central levará á imposibilidade de que a oficina de farmacia se incorpore aos procesos de dispensación de receita electrónica. Nestes casos, a oficina de farmacia afectada, no momento que estime solucionadas as deficiencias que motivaron a non homologación da mesma, poderá solicitar de oficio o inicio dun novo procedemento de homologación, do que se excluirán as fases I e II, procedéndose a realizar directamente a auditoría final establecida na fase III.

No procedemento para a homologación de oficinas de farmacia que se encontren en situación de cambio de titularidade ou nova apertura, poderase autorizar a dispensación en receita electrónica sempre e cando as oficinas de farmacia dispoñan dos informes favorables por parte do colexio correspondente. O prazo máximo ata a data da homologación formal por parte da Comisión Autonómica Central non superará os 45 días contabilizados a partir da data de transmisión efectiva (toma de posesión) ou data de apertura ou traslado respectivamente.

Contra os acordos adoptados pola Comisión Autonómica Central en materia de homologación das oficinas de farmacia poderá interporse recurso de alzada ante a Conselleira de Sanidade.

 

4. Instalación do Interfaz de Programación de Aplicacións (API) e dos certificados de máquina. 

 

Unha vez obtida a cualificación de “Farmacia homologada” na Comisión Autonómica Central, procederase a aprobación dos certificados de máquina dos ordenadores da oficina de farmacia auditados polos técnicos designados polos Colexios Oficiais de Farmacéuticos. Coa devandita certificación terase por finalizado o proceso de homologación e a oficina de farmacia quedará habilitada, para todos os efectos, para a dispensación de receita electrónica.

4. PLAN DE CONTINXENCIA

Como plan de continxencia no caso de indispoñibilidade dalgún dos sistemas ou baixo rendemento dos mesmos, a Consellería de Sanidade/ Servizo Galego de Saúde ten habilitada unha aplicación web con toda a lóxica de dispensación desenvolvida.

Todas as oficinas de farmacia homologadas para a dispensación en receita electrónica deberán dispoñer de acceso á esta aplicación de continxencia.

Adicionalmente os Colexios Oficiais de Farmacéticos de Galicia habilitarán un Centro de Dispensación Remoto (CDR) cuxa función sexa posibilitar a dispensación cando algunha farmacia teña problemas de acceso a rede ou aos Sistemas de Receita Electrónica que lle impidan o rexistro de dita dispensación.


 

Anexo F