Colegio Oficial de Farmaceuticos de Ourense
asgafa
sergas
portalfarma
logoama
bannerCF 300x90

Estatutos - TITULO I

 DISPOSICIÓNS XERAIS

Artigo 1°.-Natureza do Colexio Oficial de Farmacéuticos.

1. O Colexio Oficial cle Farmacéuticos da Provincia de Ourense. constituído con carácter representativo e estrutura democratica, é unha corporacion de dereito público, recoñecido e amparado polo artigo 36 da Constitución e regulado pola lexislación estatal sobre colexios profesionais, así como pola Lei 11/2001, do 18 de setembro, cle colexios profesionais da Comunidade Autónoma de Galicia, que ten personalidade xurídica propia e plena capacidade de obrar para o cumprimento dos seus fíns, con independencia das distintas administracións publicas, das cales non forma parte, sen prexuizo das relacións que con elas lle correspondan.

2. O Colexio Oficial de Farmacéuticos da Provincia de Ourense rexerase polo disposto na lexislacion estatal e autonómica de colexios profesionais, por estes estatutos, así como polos regulamentos de réxime interior que, de ser o caso, se aproben, os cales non poderán ir contra o disposto nestes estatutos.

3. A participación dos colexiados na organización e funcionamento do colexio realizarase mediante o exercicio dos seguintes dereitos:

                a) O dereito ao sufraxio activo e pasivo para a elección dos membros dos organos de goberno, de acordo con estes estatutos.

                b) O dereito a promover actuacións dos organos de representación e goberno, por medio de iniciativas formuladas nos termos previstos estatutariamente.

                c) O dereito a crear agrupacións representativas de intereses específicos, con sometemento, de ser o caso, aos órganos de goberno do colexio.

                d) O dereito a participar na deliberación na asamblea xeral, con pleno dereito a votar en todas as decisións que sexan da sua competencia.

Artigo 2°.-O ámbito territorial e subxectivo.

1. O ámbito de actuación deste Colexio Oficial de Farmacéuticos sera a provincia de Ourense, na cal non se poderá crear outro da mesma profesion.

2. O colexio esta integrado tanto polos licenciados en farmacia como polas sociedades profesionais, que exerzan a profesion nalgunha das modalidades autorizadas na lexislación e nestes estatutos dentro da provincia de Ourense, e teñan o seu domicilio profesional único ou principal no ambito territorial desta provincia, sen prexuizo do disposto para os casos de exercicio profesional ocasional.

Artigo 3°.-A denominación e sede do colexio.

1. A denominación oficial é a de Colexio Oficial de Farmacéuticos da Provincia de Ourense ou Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Provincia de Ourense.

2. O seu domicilio social esta na cidacle de Ourense, sen prexuizo de que ocasionalmente poidan ter lugar reunións dos órganos de representación e goberno en lugares distintos da sede colexial.

Artigo 4°.-A representación do Colexio nas relacións interprofesionais.

1. No ámbito autonómico, O Colexio Oficial de Famacéuticos da Provincia de Ourense estará representado e coordinado polo Consello de Colexios Oficiais de Farmacéuticos da Comunidade Autonoma de Galicia, no suposto da sua creacion. No ámbito estatal e internacional estarao polo Consello Xeral de Colexios Oficiais cle Farmacéuticos de España.

2. As relacións entre O Consello Xeral de Colexios Oficiais de Farmacéuticos de Españia, O Consello Autonómico, no suposto da sua creación, e O Colexio Oficial de Farmacéuticos da Provincia de Ourense desenvolveranse atendendo aos principios de solidariedade e unidade profesional, cooperacion, colaboración e coordinación.

Adjuntos:
Descargar este adjunto (estatucof.pdf)Estatutos