Colegio Oficial de Farmaceuticos de Ourense
asgafa
sergas
portalfarma
logoama
bannerCF 300x90

Estatutos - TITULO XI

A EXTINCIÓN DO COLEXIO

Artigo 68°.-A disolución do colexio e a súa liquidación.

1.A disolución do Colexio Oficial de Farmacéuti­cos da Provincia de Ourense realizarase de acordo co disposto na vixente Lei 2/1974, do 3 de febreiro, de colexios profesionais.

2.Serán causas de disolución e liquidación as seguintes:

a)A imposibilidade manifesta de procurar os fins do colexio fixados nestes estatutos.

b)A paralización definitiva dos órganos de gober- no do colexio de forma que resulte imposible o seu funcionamento e reposición.

c)A fusión con outro ou outros colexios da mesma profesión, cando así o acorden as tres cuartas partes dos colexiados en asemblea xeral extraordinaria convo­cada para o efecto. O acordo trasladaráselle á Xunta de Galicia para a súa tramitación conforme dereito.

3.procedemento de disolución do colexio abrirá o período de liquidación. Seguindo o disposto na Lei 2/1974, do 3 de febreiro, de colexios profesio­nais, o decreto que aprobe a disolución do colexio establecerá a liquidación do seu patrimonio, dereitos e obrigas, e fixará o destino do remanente, se existise, de acordo co que decida a asemblea xeral.

Adjuntos:
Descargar este adjunto (estatucof.pdf)Estatutos