Colegio Oficial de Farmaceuticos de Ourense
asgafa
sergas
portalfarma
logoama
bannerCF 300x90

Estatutos - TITULO II

OS FINS E AS FUNCIÓNS DO COLEXIO

Artigo 5°.-Os fins do colexio.

E fin esencial do Colexio Oficial de Farmacéuticos da Provincia de Ourense a ordenacion do exercicio da profesión dentro do marco legal respectivo, a representación dela e a defensa dos intereses profesionais dos colexiados. Ademais, terá os seguintes fins:

1.Velar pola satisfacció dos intereses xerais relacionados co exercicio da profesión.

2.Lograr a constante mellora do nivel de calidade da prestacion profesional dos colexiados, promovendo a sua formación e perfeccionamento.

3.Cooperar na mellora dos estudos que conduzan á obtención de titulos que hahiliten para o exercicio da profesión.

4.Colaborar coas administracións publicas no exercicio das suas competencias, nos termos previstos na lexislación vixente.

Artigo 6°.-As funcións do colexio.

Correspondelle ao Colexio Oficial de Farmacéuticos da Provincia de Ourense, no seu ámbito territorial, o exercicio das funcións que lle atribue a lexislación vixente na materia, e en concreto o artigo 9 da Lei 11/2001, do 18 de setembro, de colexios profesionais da Comunidade Autonoma de Galicia. Sen prexuizo do anterior, estanlle atribuidas especificamente as seguintes:

1. Ordenar no marco das leis e no ámbito da sua competencia o exercicio da profesión, velando pola deontoloxía e a dignidade profesional, vixiando o cumprimento das disposicións reguladoras do exercicio profesional nas suas diversas modalidades.

2. Cooperar cos poderes publicos na promoción do dereito a saúde e colaborar coas administracións públicas do seu ámbito territorial, para o cal se poderan subscribir acordos ou convenios no marco da normativa vixente.

3. Vixiar e facer cumprir toda a lexislación que afecte a profesión farmacéutica, para tal fin poderá crearse unha comision deontolóxica e dotarse dun servizo de inspección colexial.

4-. Exercer as competencias que lle sexan atribuidas pola lexislación ou delegadas pola Administración.

5. Estimular a promoción cientifica, cultural, laboral e social da profesión, fomentando a solidariedade e o progreso profesional dos farmacéuticos colexiados.

6. Fomentar a investigación, para o que se poderán instalar laboratorios con fíns docentes e formativos da práctica profesional e para a práctica de análise. O colexio poderá poner eses laboratorios a disposición dos colexiados para que efectuen unha ou varias fases da elaboración de fórmulas maxistrais.

7. Editar todaa clase de publicacións relacionadas co colexio ou coa profesion.

8. Posuir no seu ámbito a representación e defensa daa profesión ante a Administración, institucións, tribunais, entidades e particulares, con lexitimación para ser parte en cantos litixios e eausas afecten os intereses profesionais e fins do colexio, para o que podera outorgar poderes para a sua representación e defensa de conformidade coas leis.

9. Participar nos órganos consultivos e comisións das administracións publicas territoriais cando estea previsto nas disposicións aplicables ou naquelas que o requiran.

10. Colaborar coas administracións, xulgados e tribunais mediante a realización de estudos, emision de informes, ditames, elaboracion de estatisticas e outras actividades relacionadas cos seus fíns.

11. Adoptar as medidas que conduzan a evitar a intrusión profesional e a competencia desleal entre profesionais.

12. Constituir comisións no seo do colexio para as distintas modalidades de exercicio profesional.

I3. Exercer a potestade disciplinaria sobre os colexiados, cando infrinxan os deberes profesionais ou as disposicións legais reguladoras do exercicio profesional no seu ámbito territorial. Asi mesmo, exercera a potestade disciplinaria sobre os colexiados ocasionais polas actuacións profesionais que estes realicen no seu ámbito territorial.

14. Elaborar os orzamentos do colexio e fixar as cotas de colexiación, ordinarias e extraordinarias, fixas ou variables e derramas que deben satisfacer os colexiados, asi como as contraprestacións pecuniarias que deben aboar por actuacións que realice o colexio.

15. Intervir, logo de solicitude, en via de conciliación ou arbitraxe, en cuestións que por motivos profesionais   susciten entre colexiados, así como naquelas que, promovidas entre colexiados e terceiros, sexan sometidas para a sua resolución.

16. Organizar e prestar cantos servizos e actividades de asesoramento cientifico, tecnoloxico, xuridico, administrativo, laboral e fiscal ou de calquera outra natureza fosen necesarios para a mellor orientación e defensa dos colexiados no exercicio profesional e non no ámbito particular e privado.

17. Realizar, respecto do seu patrimonio, e sen exclusión, toda clase de actos de disposición, administración e gravame, coa autorización da asemblea xeral.

18. Establecer acordos de cooperación cos demais colexios, consellos de colexios e Consello Xeral de Colexios, tanto no ámbito da profesión farmacéutica como nos doutras profesions tituladas, así como concellos, deputacións e outros organismos.

19. Establecer e regular, se é o caso, a publicidade que poidan realizar os colexiados nas modalidades de exercicio da profesion que sexan susceptibles de facela, sen prexuizo da normativa reguladora en materia de publicidade sanitaria.

20. Regular as autorizacións de rutulos e carteis anunciadores e indicadores de oficinas de farmacia, co fin exclusivamente de facilitar a sua localización polos usuarios.

21. No marco da normativa vixente, ordenar, regular e velar polos horarios oficiais que con caracter de minimos e maximos se establezan para a apertura e peche das oficinas de farmacia con facultade para exixir o seu cumprimento e organizando as correspondentes quendas de urxencia, así como as de vacacións, co fin de garantir en todo momento a continuidade na prestación asistencial e sanitario-farmacéutica a comunidade.

22. Xestionar, efectuar, tramitar e presentar como órgano de representación exclusivo dos intereses profesionais da totalidade dos farmacéuticos titulares propietarios das oficinas de farmacia, sempre que se axuste a legalidade vixente na materia, a facturación e liquidación polas dispensacións de medicamentos e os demais produtos sanitarios efectuados polas oficinas de farmacia ao sistema nacional de saude e as demais entidades concertadas.

Corresponderalles unicamente aos titulares propietarios das oficinas de farmacia coñecer, debater e aprobar o texto en que se fixan as condicións establecidas para a prestación farmacéutica, a través das oficinas de farmacia, que se poidan concertar coa Administración sanitaria ou con outras entidades.

Para estes efectos, a convocatoria para a sua aprobacion ira dirixida unica e exclusivamente a este grupo de colexiados persoas fisicas.

23. Autorizar o nomeamento de directores técnicos, substitutos, adxuntos e rexentes das oficinas de farmacia, así como das restantes modalidades de exercicio profesional de acordo coa normativa vixente en cada caso.

24. Redactar e aprobar, coa autorización da asemblea xeral, os regulamentos de orde interna que se estimen convenientes para o bo funcionamento do colexio en canto que non se opoñan ao disposto nestes estatutos.

25. Facilitarlles aos colexiados os libros receitarios, de estupefacientes e, en xeral, todos aqueles impresos que sexan necesarios para a boa marcha do seu exercicio profesional.

26. Tomar nota dos titulos de licenciado en farmacia, doutor, especialista, así como dos diplomas de cursos de formación e deixalos anotados nos conseguintes libros de rexistro.

27. Participar coas facultades de farmacia no desenvolvemento das prácticas tuteladas, realización de cursos de especialización e formación continuada dos farmacéuticos, colaborando, se é o caso, na elaboracién dos plans de estudo.

28. Facilitar, asegurar, manter e xestionar a infraestrutura de rede, o equipamento tecnolóxico e a seguridade necesaria das oficinas de farmacia para permitir a sua integración na rede sanitaria da Conselleria de Sanidacle co obxecto de realizar a prestación farmacéutica de forma electrónica.

29. Subministrar a sinatura dixital electronica aos seus colexiados para permitir a sua autenticación como profesionais sanitarios.

30. Velar por que os colexiados cumpran a lexislación vixente en materia de protección de datos de carácter persoal.

31. As demais que estean previstas nas leis ou poidan ser delegadas ou encomendada polas administracións públicas no seu ámbito territorial.

Adjuntos:
Descargar este adjunto (estatucof.pdf)Estatutos