Colegio Oficial de Farmaceuticos de Ourense
asgafa
sergas
portalfarma
logoama
bannerCF 300x90

Estatutos - TITULO VII

O RÉXIME ORZAMENTARIO

Artigo 51°.-O orzamento.

1.A Xunta de Goberno proporá anualmente, por medio do tesoureiro, o orzamento de ingresos e gas­tos e o balance patrimonial, que, cos preceptivos informes, será sometido á aprobación da asemblea xeral.

2.orzamento de ingresos e gastos conterá debi­damente clasificadas as diferentes partidas previstas como ingresos e como gastos, con expresión dos seus correspondentes conceptos.

3.A asemblea xeral poderá facultar a Xunta de Goberno para realizar as transferencias de créditos que puidesen ser necesarios entre as distintas parti­das orzamentarias no caso de que fose necesario.

1.colexio deberá ser auditado cando se produza a renovación ordinaria total ou parcial dos seus órganos.

Artigo 52°.-A presentación das contas.

1.Concluído cada exercicio anual, o tesoureiro presentará o balance de situación, liquidación de contas e orzamento para o seguinte exercicio.

2.Examinadas as contas e a liquidación pola Xun ta de Goberno e aprobadas provisionalmente, someteraas á asemblea xeral para a súa aprobación defi­nitiva.

3.Os colexiados poderán examinar a contabilidade e os correspondentes libros contables desde a convocatoria ata cinco días antes de que teña lugar da asemblea xeral, en presenza dun membro da Xunta de Goberno ou persoa en quen esta delegue.

4.presidente e os membros da Xunta de Goberno poderán percibir unha compensación económica para a substitución da súa actividade profesional cando en cumprimento das súas funcións se vexan obrigados a abandonar a súa actividade profesional.

Artigo 53°.-Os ingresos colexiais.

Os ingresos colexiais procederán:

a)Das cotas colexiais, que poderán ser ordinarias, extraordinarias e derramas, que poderán ter carácter de fixas, variables e proporcionais. Particularmente terán carácter de cotas colexiais as cantidades que poidan aboar os colexiados por facturación e admi­nistración de receitas ao sistema nacional de saúde e outras entidades realizadas polo colexio en cum­primento dos seus fins e funcións.

b)O importe correspondente á realización de informes, ditames, estudos, análises, certificacións e outras prestacións parecidas ou similares.

c)Das cotas que se establezan pola realización de cursos ou utilización de servizos de asesoría, xestoría, laboratorio, etc.

d)Os rendementos de calquera clase que se poidan obter dos bens e dereitos que integran o seu patrimonio.

e)Subvencións oficiais, donativos, herdanzas e legados que o colexio poida recibir.

f)Os ingresos pola venda de toda clase de impre­sos e publicacións.

Artigo 54°.-A especificación de gastos do colexio.

Entre os gastos do colexio estarán detallados nece­sariamente:

a)Os gastos que sexan ocasionados polos membros da Xunta de Goberno como consecuencia do desem­peño das súas funcións, ou por calquera colexiado que se designe como comisionado ou delegado para calquera outra función colexial.

b)Os necesarios para o sostemento de cada unha das comisións externas, no caso de existiren.

c)Os necesarios para cada un dos servizos do colexio.

Adjuntos:
Descargar este adjunto (estatucof.pdf)Estatutos